Dymchwel Adeiladau

Cyn y gallwch chi ddymchwel adeilad, mae’n bosib y bydd rhaid i chi gyflwyno Gorchymyn Dymchwel i’r awdurdod lleol. Mae’r gyfraith yn dweud na chewch chi ddechrau ar y gwaith heb roi gwybod i’r awdurdod lleol yn gyntaf. 

 

Bydd rhaid i chi fodloni rhai gofynion eraill hefyd fel:

  • hysbysu’r perchenogion a chwmnïau sy’n darparu gwasanaethau mewn cysylltiad â’r adeilad
  • symud a chael gwared ag asbestos
  • cyfyngu’r effeithiau ar adeiladau cyfagos

Mae cyfrifoldebau’r adran hefyd yn cynnwys arolygu dymchweliadau preifat o dan ddarpariaethau adrannau 80 a 81 y Ddeddf Adeiladu, er mwyn sicrhau y caiff adeiladau eu dymchwel trwy ddulliau diogel er mwyn osgoi achosi perygl i’r cyhoedd wrth wneud y gwaith.

 

Nodwch mai dim ond yr agwedd gorfforol o’r gwaith y mae’r adran rheoli adeiladu yn gyfrifol amdani a bydd rhaid i chi gael caniatâd cynllunio cyn y gallwch chi wneud unrhyw waith ar yr adeilad.

 

Mae rheolau gwaith dymchwel i’w cael yn Adrannau 80 i 83 Deddf Adeiladu 1984.