Newid Defnydd

Ystyr Newid Defnydd yw newid yn y ffordd y defnyddir neu o dan ba amgylchiadau y defnyddir adeilad, fel bod yr adeilad neu ran o’r adeilad ar ôl y newid:

 

  • yn cael ei ddefnyddio fel lle i fyw, lle nad oedd yn cael ei ddefnyddio felly o’r blaen
  • yn cael ei ddefnyddio fel gwesty neu lety, lle nad oedd gwesty neu lety yno o’r blaen
  • yn cael ei ddefnyddio fel sefydliad, lle nad oedd yn cael ei ddefnyddio fel sefydliad o’r blaen
  • yn cael ei ddefnyddio fel adeilad cyhoeddus, lle nad oedd yn cael ei ddefnyddio fel adeilad cyhoeddus o’r blaen
  • ddim yn ‘adeilad eithriedig’, lle’r oedd yn cael ei ystyried felly o’r blaen
  • yn cynnwys fflat, lle nad oedd fflat yno o’r blaen, neu fod adeilad sy’n cynnwys fflatiau’n cael ei addasu fel bod yna fwy neu lai o fflatiau nac o’r blaen

 

Pan fydd ne wid defnydd yn digwydd, bydd rhaid i’r adeilad, neu’r rhan ohono a effeithir gan y newid, gael ei ddiweddaru er mwyn bodloni rhai rhannau pwysig o’r Rheoliadau.

 

Mae Diogelwch rhag Tân, darpariaeth ar gyfer awyru ac arbed ynni’n berthnasol i bob un o’r uchod. Mae adeiledd, gwydnwch rhag y tywydd, lledaeniad tân a darpariaeth ar gyfer ynysu rhag sŵn yn berthnasol mew achosion penodol.