Gwaith Trydan

Mae hyn yn golygu ei bod hi’n ofynnol i unrhyw waith gwifrio neu osod cydrannau mewn tai neu eiddo masnachol bach gyda llety’n gysylltiedig iddo gael ei gynllunio a’i osod yn unol â’r Rheoliadau Adeiladu.

 

Fel perchennog tŷ, adeiladydd neu ddylunydd mae’n rhaid i chi wybod beth yw eich cyfrifoldebau o dan y Rheoliadau Adeiladu mewn cysylltiad â gwaith gwifrio neu osod cydrannau.

 

Gwaith a ellir ei wneud heb roi gwybod i'r awdurdod lleol

Gyda gwaith mân yr unig beth sydd raid i chi wneud ydy sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn ôl cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, a’i fod yn cael ei wneud yn ddiogel. Os nad ydych chi’n sicr sut i fynd ati i osod gwifrau neu socedi trydanol ayyb, yna gofynnwch i drydanwr cymwys wneud y gwaith drosoch.

 

Does dim rhaid i chi ddweud wrth yr adran Rheoli Adeiladu eich bod chi’n gwneud unrhyw waith trydanol sy’n cynnwys trwsio, ailosod neu gynnal a chadw; na gosod pwyntiau pŵer neu oleuadau ychwanegol, nac am wneud unrhyw newidiadau eraill i gylchedau trydanol sy’n bod yn barod (ac eithrio mewn cegin, ystafell ymolchi neu y tu allan).

 

Os nad ydych chi’n siŵr, neu os hoffech chi ofyn cwestiwn inni, cysylltwch â ni yn yr adran Rheoli Adeiladu.

 

Mae’n rhaid i bob gwaith a wneir, pa un ai a oes rhaid i chi ddweud wrth eich awdurdod lleol ai peidio, fodloni safonau ‘rheoliadau gwifrio’ yr IEE.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio