Troi Garej yn Lle i Fyw Ynddo

Mae troi garej yn lle i fyw ynddo yn cael ei drin fel newid defnydd rhan o adeilad.

 

Bydd rhaid chi gyflwyno cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu cyn y gallwch chi ddechrau ar y gwaith. Bydd cyflwyno Hysbysiad Adeiladu yn ffordd addas o wneud hyn.

 

Pan fyddwch chi’n meddwl am droi’ch garej yn lle i fyw ynddo, meddyliwch am y pwyntiau canlynol:

 

a) Sylfeini

Bydd rhaid i chi ddarparu sylfaen sy’n ddigon cryf i ddygymod ag unrhyw bwysau ychwanegol a roir ar yr adeilad yn sgil y gwaith o osod meini ychwanegol fel haenau mewnol ychwanegol ar y wal allanol neu drwy fewnlenwi o gwmpas y drws. Bydd hi’n bosib edrych ar gyflwr ac addasrwydd y sylfaen/llawr presennol pan fyddwch chi’n cloddio mewnlenwad y drws.

b) Trwch y waliau

Os ydy’r wal yn wal haen sengl gyda phileri bydd rhaid i chi sicrhau ei bod hi’n sefydlog ac nad oes unrhyw nam arni. Os ydy’r wal mewn cyflwr boddhaol, bydd hi’n cael ei hystyried yn addas yn amodol ar c) ac ch) isod.

c) Gwydnwch rhag y tywydd

Bydd rhaid trin wal haen sengl i wneud yn siŵr ei bod hi’n ddigon gwydn i wrthsefyll lleithder. Mae’n bosib y gallai rhoi cyfansoddyn gwrth-ddŵr ar wyneb mewnol y wal ac ar groenyn y llawr fod yn ffordd effeithiol o wneud hyn. Fel arall, efallai byddai codi pared stydennog neu wal gerrig yn addas.

 

Dylai lloriau (rhai newydd a’r rhai sy’n bod yn barod) gynnwys croenyn gwrthsefyll lleithder.

Ch) Inswleiddio

Mae’n bosib y bydd rhaid inswleiddio’r llawr, y waliau a’r to i wneud yn siŵr fod y garej yn addas i fyw ynddo, fel a ganlyn:

  • U-Value Inswleiddio Llawr 0.22W/m²K
  • U-value Inswleiddio Waliau 0.3W/m²K
  • U-value Inswleiddio To ar Ogwydd ar osgo 0.2W/m²K
  • Dylai ffenestri gael U-value o 1.8W/²K

d) Awyru

Bydd rhaid i’r ffenestri gynnwys fentiau agoradwy ag arwynebedd sy’n hafal i 1/20th o arwynebedd llawr yr ystafell a fentiau diferynnu (trickle vents) i ddarparu awyriad cefndirol o 800mm2. Mae’n bosib y bydd angen system awyru fecanyddol yn dibynnu ar ba ddefnydd y bwriadir ei wneud o’r ystafell. Efallai y bydd angen awyru’r to hefyd.

dd) Ystafell fewnol – allanfeydd dianc

Mewn sefyllfa lle ceir ystafell fewnol (lle bydd rhaid i chi ddianc drwy ystafell allanol) mae’n bosib y bydd angen i chi osod ffenestr ddianc, gydag agoriad o ddim llai na 450mm X 750mm a chanfodydd mwg i roi rhybudd cynnar.

e) Gwaith Trydanol

Yn dibynnu ar ba ddefnydd y bwriadir ei wneud o’r ystafell, mae’n bosib y bydd rhaid cael Rheoliadau Adeiladu ar gyfer y gwaith trydan.