Trawsnewid Llofft 

Os ydych yn meddwl am drawsnewid eich llofft i greu ystafell ychwanegol yna bydd angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth Rheoli Adeiladu. 

 

Gallai fod angen caniatâd cynllunio arnoch hefyd os ydych yn byw mewn Ardal Gadwraeth neu Adeilad Rhestredig a/neu yn gosod ffenestr dormer. Gallai’r Ddeddf Wal Gydrannol hefyd fod yn berthnasol, mae'r nodyn Arfer Gorau LABC yn rhoi rhagor o wybodaeth.

 

Y Porthol Cynllunio

 

 

Lloriau Uchaf

Rhaid i’r lloriau uchaf gael eu gwasanaethu gan risiau diogelwch tân (wedi’u diogelu ar bob lefel).  Os oes gennych risiau cynllun agored bydd angen iddynt fod yn amgaeedig. 

Ffenestri Dihangfa

Mae darparu ffenestri dihangfa cydymffurfiol yn cael gwared ar yr angen i gael grisiau dihangfa a ddiogelir i lofftydd â lloriau llai na 4.5m uwchben lefel daear.  Ar gyfer trawsnewid llofftydd mewn anheddau deulawr - ni allwch nawr ddibynnu ar ffenestri dihangfa i ddianc yn ddiogel, oherwydd ystyrir y byddwch yn gallu cyrraedd y llawr daear yn fewnol trwy'r grisiau tân a ddiogelir. 

Dim Ystafelloedd Mewnol

Dylai ystafelloedd yn y llofft fod wedi’u dylunio fel nad oes unrhyw ystafelloedd mewnol h.y. lle na ellir dianc oni bai trwy fynd heibio ystafell arall. 

Drysau Newydd

Dylai unrhyw ddrysau newydd sy’n ffurfio'r amddiffyniad llwybr dianc a ddiogelir fod yn ddrws gwrth-tân FD20 / E20 wedi’i osod mewn ffrâm briodol fel yr argymhellir gan wneuthurwr y drws tân. Gallai fod angen gosod seliau chwyddedig hefyd i’r ffrâm neu ymylon y drysau fel yr argymhellir gan wneuthurwr y drws i sicrhau ei fod yn cyflawni'r sgôr FD20 / E20. 

Adeiladu Nenfwd

Wrth drawsnewid llofftydd mewn anheddau deulawr, rhaid i’r llawr newydd fod o adeiladwaith gwrth-tân 30 munud. Os ydych yn cadw eich nenfydau presennol, sydd fel arfer wedi’u hongian o'r adeiladwaith llawr newydd, bydd rhaid i chi uwchraddio unrhyw adeiladwaith nenfwd is-safonol i sicrhau bod y llawr newydd yn cyflawni'r sgôr gofynnol hwn. 

Trawstiau Nenfwd

Bydd y trawstiau nenfwd presennol yn y to fwy na thebyg yn annigonol i’w defnyddio fel trawstiau llawr. Yn y mwyafrif o achosion mae’n bosibl gosod trawstiau llawr newydd a thrawstiau cefnogi rhwng y trawstiau nenfwd presennol i wneud y mwyaf o'r lle sydd ar gael.  Bydden ni’n eich argymell i geisio canllaw proffesiynol a chael cyfrifiadau am unrhyw drawstiau cefnogi yr ydych yn bwriadu eu darparu i gefnogi’r llawr. 

Synwyryddion mwg

Mae angen diogelwch tân 30 munud i’r llwybrau dihangfa ac mae angen i’r waliau sy’n ffurfio'r llwybrau a ddiogelir gael eu gwirio’n ofalus i sicrhau y byddent yn cyflawni'r sgôr tân gofynnol.  Rhaid i synwyryddion mwg trydan a batri gael eu gosod ar bob llawr. 

Insiwleiddiad

Bydd angen i’r ystafelloedd newydd gael eu hinsiwleiddio’n llawn i atal colli gwres a thrawsyrru sain. Er bod nifer o ffyrdd o gyflawni hyn, bydden ni’n argymell eich bod yn gwirio eich dull o ddewis gyda’ch Syrfëwr Rheoli Adeiladu cyn gosod unrhyw ddeunydd insiwleiddio.  Cofiwch y bydd darparu'r insiwleiddiad hwn yn aml yn lleihau'r lle sydd ar gael yn y llofft presennol. 

 

Mae nifer o feysydd eraill lle mae Rheoli Adeiladu yn gosod gofynion mewn perthynas â thrawsnewid llofftydd ac fe’ch cynghorir yn gryf oherwydd natur cymhleth y mathau hyn o geisiadau eich bod yn gwneud cais cynlluniau llawn - lle gellir datrys y mwyafrif o broblemau cyn i chi ddechrau ar y gwaith.