Ffenestri

Rhaid i ddrysau a ffenestri newydd gyrraedd safonau Rheoliadau Adeiladu i leihau colli ynni.

 

Mae hyn yn golygu bod angen i chi gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu wrth osod ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd mewn adeiladau domestig ac annomestig.

 

 

Inswleiddio Thermol

Bydd angen i ffenestri newydd fodloni gofynion inswleiddio thermol newydd. Os oes gan y ffenestri newydd fframiau pren neu blastig, yna mae angen i’r gwydr gyrraedd gwerthu hyd at 2.0 W/m2 K, gyda fframiau metel caniateir gwerthu fymryn yn uwch o 2.2 W/m2 K.

 

Mae’r gwerthoedd hyn yn anodd iawn eu cyflawni ac ni fydd llawer iawn o ffenestri gwydr dwbl yn cyrraedd y safonau newydd hyn.

Modd i Ddianc

Dylai’r holl ffenestri llawr cyntaf yn yr annedd yn ddelfrydol allu agor ddigon i chi ddringo drwyddynt petaech wedi’ch dal mewn ystafell gan dân. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ystafelloedd mewn byngalos sy’n agor i goridor (onid oes gan y coridor ei hun ddrws allanol y gallent ddianc drwyddo).

 

I fodloni’r gofyniad hwn, dylai fod gan bob ffenestr o’r fath ardal ddirwystr y gellir ei hagor sydd o leiaf 0.33m2 a bod o leiaf 450mm x 750mm i’r naill gyfeiriad na’r llall. Ni ddylai gwaelod yr ardal y gellir ei hagor fod yn fwy na 1100mm yn uwch na’r llawr.

Gwydr diogelwch

Dylai gwydr isel h.y. o fewn 800mm i lefel y llawr a gwydr ar ddrysau o fewn 1500 mm o lefel y llawr yn gyffredinol fod o fath petaent yn torri y byddant yn torri’n ddiogel.

 

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y dylai gwydr o’r fath gael ei lamineiddio neu ei fod yn wydr wedi’i atgyfnerthu. Gallwch dal ddefnyddio gwydr arferol o faint bach, ond dim ond os yw’r gwydr yn ddigon cryf i beidio â thorri.

 

Mae Dogfen Gymeradwy Rhan N y Rheoliadau Adeiladu yn nodi uchafswm maint yn ôl trwch y gwydr e.e. mewn un gwydr sy’n llai na 1.1m2 - byddai 8mm o wydr yn foddhaol. 

Diogelwch adeileddol

Os yw’r ffenestri newydd yn lletach na’r rhai hen, neu os oes angen ffenestri bae newydd, bydd angen i’r Swyddog Rheoli Adeilad fod yn fodlon bod cymorth strwythurol cywir uwch y ffenestr.

 

Mewn adeiladau hŷn, roedd ffrâm bren y ffenestr yn aml yn ddigon cryf i gario llwyth wal neu do uwch ei ben heb lintel. Yn amlwg yn yr achosion hyn mae angen gosod lintel pan osodir ffenestr newydd, neu atgyfnerthu’n ffrâm newydd yn ddigonol i gario’r llwyth.

Awyru

Yn ôl y Rheoliadau Adeiladau rhaid darparu awyru digonol i’r sawl sydd yn yr adeilad a dylid ystyried hyn wrth benderfynu ar faint yr agoriadau yn y ffenestri newydd.

 

Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd, bydd un neu fwy o ffenestri agor sy’n cyfateb i 5% o ardal y llawr, gyda chefndir o awyrdyllau o 8000 mm2 yn ddigonol. Mewn ceginau, ystafelloedd cyfleustodau ac ystafelloedd ymolchi mae angen ffan echdynnu fel arfer hefyd.