Adeiladau Peryglus

Gall adeilad peryglus fod yn unrhyw beth ar neu ynghylch adeilad a allai fod yn beryglus i’r cyhoedd.

 

  • teils rhydd neu deils sydd wedi cwympo oddi ar y to
  • waliau neu ffensys sydd mewn perygl o gwympo
  • simnai ansefydlog
  • adeiladau mawr ansefydlog

 

Os ydy’r adeilad mewn cyflwr enbydus, yna fe allai’r awdurdod lleol benderfynu cymryd camau i’w ddiogelu ar unwaith.

 

Os ydy’r adeilad yn adfeiliedig ac yn cael effaith ddifrifol ar degwch yr ardal, yna mae’n bosib defnyddio pwerau i orfodi’r perchennog i ailwampio neu ddymchwel yr adeilad.

 

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith cyffredinol a wneir ar adeiladau peryglus neu adfeiliedig yn deillio o alwadau a chwynion gan y cyhoedd. Mae ffynonellau gwybodaeth eraill yn cynnwys Cynghorwyr, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac adrannau awdurdod lleol.

 

Byddwn yn ymchwilio i gŵyn am adeilad peryglus ar unwaith neu ymhen yr awr drwy alw ar syrfëwr sydd ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, os ydy’r sefyllfa’n argyfyngus, Mae’n bosib y bydd y syrfëwr yn delio â’r adeilad mewn nifer o wahanol ffyrdd, yn ôl difrifoldeb y sefyllfa, h.y. gweithredu ar unwaith i wneud yr adeilad yn ddiogel er lles y cyhoedd, gall hyn gynnwys cau ffyrdd neu ddymchwel yr adeilad ar frys. Fel arall, os nad yw’r sefyllfa’n ddifrifol fe allai’r Cyngor gyflwyno cais i Lys yr Ynadon am orchymyn a fyddai’n gorfodi’r perchennog i sicrhau ei fod yn gwneud yr adeilad yn ddiogel.

 

Hysbysiad Pwysig

Os ydych chi’n dymuno rhoi gwybod i ni am adeilad peryglus

  • 01446 704638

 

Tu allan i’r oriau yma, a dim ond os ydy’r sefyllfa’n argyfyngus, rhowch wybod i’r heddlu drwy ffonio 999.