Mynediad i bobl ag anabledd

Pan fyddwch chi’n ailosod drws ffrynt neu brif fynedfa tŷ a adeiladwyd ers 1999, mae’n bwysig sicrhau bod y trothwy'n wastad neu ni fydd y gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

 

Ers mis Hydref 2004, yn ôl y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar bawb sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd wneud addasiadau rhesymol i amgylchedd corfforol eu heiddo i sicrhau bod pobl anabl yn gallu defnyddio eu nwyddau, gwasanaethau a’u cyfleusterau. Felly mae’n rhaid i fusnesau a darparwyr gwasanaethau gael cyngor a gwybodaeth amserol, gywir ac awdurdodol i’w helpu i fodloni gofynion y Ddeddf.

 

Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys yr adrannau a’r gofynion sy’n gynwysedig mewn Dogfen Gymeradwy  sy’n gysylltiedig ag adeiladau ar wahân i gartrefi:

 • y llwybr at yr adeilad o ffin y safle/maes parcio
 • llwybr wastad /rampiau/grisiau at yr adeilad
 • rhwystrau ar lwybrau sy’n arwain at yr adeilad
 • mynedfeydd/drysau a chynteddau hygyrch
 • gwneud defnydd o’r lle ar draws yr adeilad gan gynnwys cynteddau, derbynfeydd, drysau mewnol a choridorau
 • lifftiau, llwyfannau a chyfarpar codi ar gyfer cadeiriau olwyn
 • grisiau/rampiau mewnol
 • cyfleusterau ar gyfer cynulleidfaoedd/gwylwyr mewn adeiladau lle cynhelir chwaraeon/adloniant
 • cyfleusterau bwyd
 • llety mewn gwestai/llety i fyfyrwyr
 • y defnydd o switsys/socedi a botymau rheoli
 • cymhorthion cyfathrebu
 • cyfleusterau iechydol/cyfleusterau ar gyfer newid a chael cawod