Rhybudd Adeiladu

Argymhellir y dull hwn ar gyfer gwaith bach mewn eiddo preswyl yn unig.

 

Ni ellir defnyddio’r ffurflen hon os yw gwaith eisoes wedi cychwyn neu os yw’r adeilad er “defnydd penodedig” fel y diffinnir gan Ddeddf Rhagofalon Tân 1971 a’r Rhagofalon Tân (Rheoliadau'r Gweithle) 1997 e.e. siopa a swyddfeydd.

 

Bydd angen i chi gyflwyno’r canlynol:

  • Disgrifiad byr o’r gwaith y mae angen ei wneud (yn cynnwys unrhyw ddarluniau o gynlluniau os yw’n bosibl)
  • Cynllun bloc (Graddfa 1:1250)
  • Bydd angen y tâl cyfan ar adeg cyflwyno’r cais.

Sylwer: Gan nad oes gofyn am gyflwyno’r cynlluniau gwaith manwl, bydd yn rhaid i’r adeiladwr gadw cyswllt agos â'r Swyddog Rheoli Adeiladu.

 

 

Gallwch wneud cais am

  • Dystysgrif Cwblhau gan yr Awdurdod Lleol pan fo’r gwaith wedi ei gwblhau’n foddhaol. Cynghorir cadw hon ynghyd â’r Hysbysiad Derbyn er mwyn eu cyflwyno i brynwyr yr eiddo yn y dyfodol.

 

Hysbysiad Derbyn

Nid oes Cymeradwyo na Gwrthod ar gyfer cais rhybudd adeiladu, fodd bynnag rhoddir Hysbysiad Derbyn.

 

Mae’r Hysbysiad hwn yn nodi mai manylion gweithdrefnol y cais sydd wedi eu profi a’u bod wedi eu cael yn dderbyniol. Ar y safle, bydd angen i'r Swyddog Rheoli Adeiladu gytuno â’r amryw o eitemau gwaith gyda’ch adeiladwr wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

 

Gall y Swyddog Rheoli Adeiladu hefyd wneud cais am ragor o wybodaeth er mwyn sicrhau cydymffurfio â’r Rheoliadau (e.e. gofyn am gyfrifon strwythurol er mwyn profi addasrwydd unrhyw drawst dur) . Gallwch gychwyn gwaith ar y safle wedi i chi roi rhybudd o 2 ddiwrnod gwaith yn ysgrifenedig i’r Awdurdod Lleol.

 

Sicrhewch fod eich adeiladwr wedi cysylltu â’r Swyddog Rheoli Adeiladu. Yn y pen draw, chi, y perchennog, sy’n gyfrifol am sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau.

 

Ymgynghorwch â’r Adran ynghylch eich cais oherwydd y bydd angen cymeradwyaeth dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref hefyd o bosibl.

 

Prif bwyntiau a roddir yn y cyngor hwn. Nid yw’n gynhwysfawr na chwaith yn gyfwerth â chymryd cyngor cyfreithiol neu arall.

 

Sylwer: Wrth wneud cais rheoliadau adeiladu, bydd peth gwybodaeth ar gael trwy gofrestr gyhoeddus y Cyngor.