Cais Cynlluniau Cyflawn

Gall y Cais Cynlluniau Cyflawn gael ei defnyddio at bob math o waith.

 

Bydd angen i chi gyflwyno:

  • Ffurflenni cais Cynlluniau Cyflawn.*
  • Cynlluniau manwl o’ch cynnig a manylion saernïol cyflawn.
  • Y tâl am adolygu’r cynlluniau.
  • Amserlen sy’n manylu ar y taliadau priodol, yn ddibynnol ar y mathau o waith sydd ar gael gan y gwasanaeth Rheoli Adeiladu ar alw.

* Bydd dau gopi o’r holl gynlluniau fel arfer yn ddigon, ond weithiau bydd angen dau gopi ychwanegol os nad yw’r gwaith yn ddomestig. Efallai fydd gofyn cyflwyno cynllun bloc hefyd (Graddfa 1:1250).

 

 

Cewch chi wneud y ceisiadau isod:

  • Estyniad terfyn amser o bum wythnos i ddau fis er mwyn cyflwyno diwygiadau pellach.
  • Cymeradwyaeth Dros Dro pan fydd yn debygol fod angen gwybodaeth bellach, e.e. manylion ategion gwneuthuredig ar gyfer y to.
  • Tystysgrif Cwblhad gan yr Awdurdod Lleol pan fydd y gwaith wedi ei gyflawni’n foddhaol. Cynghorir chi i gadw’r dystysgrif gyda’r Hysbysiad Cymeradwyaeth er mwyn eu trosglwyddo i bobl fydd yn prynu’r tŷ yn y dyfodol. 

 


Ar ôl yr arolwg cyntaf, anfonir yr isod atoch:

  • Anfoneb am y Tâl Arolygu, sy’n cynnwys pob arolwg a gynhelir gan y Swyddog Rheoli Adeiladu.
  • Amserlen sy’n datgan pa daliadau eraill sydd i’w gwneud, yn ddibynnol ar y mathau o waith sydd ar gael gan y Gwasanaeth Rheoli Adeiladu ar alw.

 

Rydym yn argymell i chi i gyflogi gweithwyr proffesiynol megis pensaer, syrfëwr neu ddrafftsmon i weithredu fel asiant ar eich rhan wrth baratoi cynlluniau a chyflwyno cais.

 

Ar dderbyn eich cais, byddwn yn gwirio eich cynlluniau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Rheoleiddiadau Adeiladu. Bydd ceisiadau am unrhyw wybodaeth bellach yn cael eu hanfon atoch chi (neu eich asiant os ydych chi wedi cyflogi un), a bydd Hysbysiad Cymeradwyaeth neu Gymeradwyaeth Dros Dro yn cael ei anfon cyn gynted ag y bydd cadarnhad bod y cynlluniau’n dderbyniol.

 

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi copi o’r cynlluniau cymeradwy a hysbysiad o’r penderfyniad i’ch adeiladwr. 

 

Fodd bynnag, anfonir Hysbysiad Gwrthodiad os na fydd y manylion priodol wedi eu cyflwyno o fewn y terfyn amser arferol (pum wythnos fel arfer, oni bai eich bod wedi cytuno i ymestyn hyn y ddau fis ar y ffurflen gais).

 

Os byddwch yn dymuno ailgyflwyno cynllun ar ôl iddo gael ei wrthod, ni fydd tâl pellach yn ddyledus ar gyfer archwilio’r cynllun.

 

Mae gennych hawl i ddechrau ar y gwaith ar ôl rhoi rhybudd ysgrifenedig o ddau ddiwrnod gwaith i’r Awdurdod Lleol. Os byddwch yn dechrau ar y gwaith cyn derbyn eich Hysbysiad Cymeradwyaeth, chi fydd yn cario’r risg.