Cais Rheoli Adeiladu

Pan fod angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer gwaith adeiladu arfaethedig, gellir ei gyflwyno mewn un o dair ffordd: 

  • Dewis Cynlluniau Cyflawn
  • Cyflwyno Hysbysiad Adeiladu
  • Cyflwyno Hysbysiad Adeiladu Ar-lein

Am gyngor ac arweiniad ar wneud cais, lawrlwythwch gopi o daflen wybodaeth grŵp rheoli adeiladau:

 

 

Dewis Cynlluniau Cyflawn

Dyma'r dewis mwyaf cyfarwydd a chyffredin. Mae'n rhaid i gynlluniau i raddfa gael eu cyflwyno, sy’n nodi manylion saernïol arfaethedig ac amcangyfrifon isadeiledd perthnasol pan fod angen.

 

Cynlluniau cyflawn

Cyflwyno Hysbysiad Adeiladu

Ni ellir defnyddio’r Hysbysiad Adeiladu yn yr achosion isod: 

  • Pan mae gofyn bod yr adeilad yn cydymffurfio â Gorchymyn Adolygu Rheoliad (Diogelwch Tân) 2005 i ganiatáu ymgynghori â’r awdurdod tân;
  • Pan mae'r gwaith adeiladu uwchben neu wrth ymyl system garthffosiaeth gyhoeddus;
  • Pan mae'r annedd newydd arfaethedig yn sefyll a'i flaen ar stryd breifat.

 

Hysbysiad Adeiladu

Cyflwyno Hysbysiad Adeiladu Ar-lein

Gallwch chi gyflwyno’ch ffurflenni rheoliadau adeiladu, dogfennau a chynlluniau ar-lein drwy’r Porth Adeiladu. Unwaith bydd cais wedi’i gyflwyno ar-lein, cysylltwch â’r adran rheoli adeiladu i drefnu talu am y cais. 

 

 

 

Gellir talu am ffioedd rheoli adeiladu dros y ffôn:

  • 01446 704609 / 704842

 

Y Porth Adeiladu

 

Dymchwel

Os yw hi’n fwriad gennych ddymchwel adeilad sy’n fwy o faint na 50 metr ciwbig, mae Adran 80 o’r Ddeddf Adeiladu’n gofyn bod hysbysiad ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno i nodi’r dymchweliad arfaethedig a’r gwaith penodol ynghlwm.   

 

Ni all y dymchweliad ddechrau nes eich bod wedi derbyn hysbysiad yn ôl yn unol â thelerau Adran 81 ac wedi cydymffurfio â’r amodau, neu nes bod chwe wythnos wedi mynd heibio. 

 

Nid oes hawl dymchwel adeilad cofrestredig, na rhan ohono, heb y caniatâd perthnasol, nac unrhyw adeilad o fewn Ardal Gadwraeth oni bai bod y dymchweliad wedi derbyn caniatâd cynllunio.