Deddfwriaeth Rheoli Adeiladu

Mae dogfennau cymeradwy'n cynnig arweiniad ar sut i gydymffurfio â’r rheoliadau ac ar yr elfennau isod o waith adeiladu

 

Ceir gwybodaeth bellach ar Ddogfennau Cymeradwy drwy’r Porth Cynllunio:

 

Y Porth Cynllunio 

 

Dogfen Gymeradwy A* – Strwythur

Mae'r adran hon yn ymwneud â sicrhau bod sadrwydd strwythurol yr adeilad yn cael ei gynnal, yn cynnwys meysydd dylunio’r seiliau, y muriau, y lloriau a’r toeon. 

(Saesneg, fel gweddill y dogfennau)

Dogfen Gymeradwy B – Diogelwch Tân

Y prif nod yw sicrhau diogelwch defnyddwyr adeilad yn achos tân. Mae’n cynnwys darparu diangfeydd tân boddhaol, arbed tân rhag lledaenu o fewn yr adeilad ac i adeiladau cyfagos, a darparu mynediad derbyniol ac adnoddau ymladd tân ar gyfer y Gwasanaeth Tân.

Dogfen Gymeradwy C – Paratoi’r Safle a’r Lefel Gwrthsefyll Lleithder 

Mae Rhan C yn cynnwys yr argymhellion ar sicrhau bod eich eiddo’n rhydd rhag tamprwydd a’i fod yn dal dŵr. Yn ogystal, mae’n nodi’r gofynion i arbed i lygredd posibl o’r tir, yn cynnwys nwy Radon, dreiddio i du mewn i’r adeilad. 

 

Dogfen Gymeradwy D – Sylweddau Gwenwynig 

Mae Dogfen D yn cynnig arweiniad ar arbed sylweddau gwenwynig rhag treiddio o’r adeilad pan gaiff deunydd insiwleiddio ei osod mewn waliau ceudod. (Nodwch na ddefnyddir yr wyddor Gymraeg yn nheitl y dogfennau sy’n dilyn oherwydd bod y dogfennau cyfatebol yn rhai Saesneg.)

Dogfen Gymeradwy E – Gwrthsefyll Treiddiad Sain

Mae’r ddogfen hon yn argymell darparu lefelau digonol o ddeunydd insiwleiddio sain rhwng tai, fflatiau a mathau penodol eraill o ystafelloedd ac adeiladau.

Dogfen Gymeradwy F – Awyru 

Mae Rhan F yn manylu ar lefelau derbyniol o awyru mewn adeiladau ac arbed cyddwysiad rhag ffurfio mewn ceudodau toeon.

Dogfen Gymeradwy G – Hylendid 

Mae Dogfen G yn ymwneud â darparu cyfleusterau hylendid ac adnoddau ymolchi digonol. Yn ogystal, mae’r adran hon yn argymell dilyn rhagofalon diogelwch sy’n gysylltiedig â systemau storio dŵr poeth heb eu hawyru.

Dogfen Gymeradwy H – Draenio a Gwaredu Gwastraff

Mae’r adran ar ddraenio’n ymwneud â’r gwahanol ddulliau sydd ar gael i i waredu draeniau budr a glaw storm ynghyd â darparu manylion ar storio gwastraff solet (gwastraff trigolion).

Dogfen Gymeradwy J – Dyfeisiau Tanio a Systemau Storio Tanwydd

Mae’r adran hon yn ymdrin â phrosesau gosod dyfeisiau sy’n llosgi tanwydd solet, nwy neu olew.

Dogfen Gymeradwy K – Amddiffyn rhag Syrthio, Gwrthdaro ac Ergydion

Mae’r adran hon yn ymwneud â chynllunio grisiau, gofod uwch y pen, rheiliau llaw a balwstradau, a gwarchod pen grisiau, balconïau ac ardaloedd uchel eraill.

Dogfen Gymeradwy L – Arbed Tanwydd a Phŵer

Mae Rhan L yn darparu cyngor cynhwysfawr parthed darparu insiwleiddio gwres derbyniol i bob rhan berthnasol o’r adeilad. I ategu’r darpariaethau yma, mae’r adran hon hefyd yn nodi meini prawf dylunio ar gyfer gwresogi gofod a storio dŵr poeth.

Dogfen Gymeradwy M – Mynediad i Adeiladau a Hygyrchedd

Mae’r adran hon yn ymdrin â chynllunio adeiladau mewn modd lle gall pawb gael mynediad iddo a medru defnyddio’r adnoddau y tu mewn iddo. Mae’r rheoliadau’n cynnwys darpariaeth i bobl ag amhariad sy’n cyfyngu eu gallu i gerdded neu sy’n gofyn bod angen iddynt ddefnyddio cadair olwyn. Efallai fydd gofyn ymgorffori cynorthwyon i bobl ag amhariad ar eu clyw neu eu golwg o fewn cynllun yr adeilad hefyd. 

Dogfen Gymeradwy N – Diogelwch Gwydro yng nghyd-destun Ergyd, Agor a Glanhau

Mae’r adran hon yn ymwneud â darparu gwydr diogelwch mewn ardaloedd lle buasech chi’n debygol o gerdded i mewn iddo neu syrthio yn ei erbyn. 

Dogfen Gymeradwy P – Diogelwch Trydan 

*Gan mai ar wefan GOV.UK mae’r dogfennau, dilynir y wyddor Saesneg i gyfateb i’r tudalennau perthnasol