Eithriadau

Mae nifer o gategorïau o adeiladau newydd neu estyniadau ar gyfer adeiladau presennol nad oes angen cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu arnynt - cyn belled ag y bodlonir y meini prawf penodol o ran maint, saernïaeth a lleoliad yr adeilad mewn perthynas â’r ffiniau.

 

Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys enghreifftiau o adeiladau ac estyniadau fel hyn:

 • Siediau
 • Tai haf yn yr ardd
 • Garejys domestig
 • Tai gwydr
 • Ystafelloedd haul
 • Cynteddau
 • Llwybr â tho
 • Ierdydd â tho
 • Pyrth ceir

 

Garejys

Fel arfer nid oes rhaid cael Rheoliadau Adeiladu ar gyfer codi porth car â tho, sy’n agored ar o leiaf 2 ochr, os ydy arwynebedd y llawr yn mesur llai na 30m2 .

 

Fel arfer nid oes rhaid cael Rheoliadau Adeiladu i godi garej sy’n mesur llai na 30m2 yn amodol ar feini prawf penodol.

Ffenestri a drysau

Os ydych chi eisiau ailosod unedau ffenestri gwydr dwbl sydd wedi torri neu sy’n afloyw, sashis neu rannau o’r ffrâm sydd wedi pydru, ni fydd rhaid i chi gael Rheoliadau Adeiladu.

Siediau

Mae adeiladau bach sengl, gan gynnwys siediau, ystorfeydd a gweithdai yn eithriedig cyn belled bod ganddynt arwynebedd llawr sy’n mesur llai na 15m2 ac nad ydynt yn cynnwys lle i gysgu. 

 

Os ydy arwynebedd y llawr yn mesur rhwng 152 a 30m2 fel arfer ni fydd angen Rheoliadau Adeiladu arnoch cyn belled fod yr adeilad o fewn 1m o ffin y safle neu ei fod wedi cael ei adeiladau allan o ddeunydd nad ydyw’n llosgi’n hawdd o gwbl.

Ystafelloedd haul

Mae ystafelloedd haul a chynteddau/portshis yn eithriedig cyn belled eu bod yn bodloni’r gofynion canlynol:

 • mae ganddynt arwynebedd llawr sy’n mesur llai na 30m2
 • mae’r gwydr yn cydymffurfio a Rhan N y rheoliadau (h.y. maen nhw’n gallu eich diogelu rhag gwrthdrawiad)
 • maen nhw’n adeilad un llawr
 • maen nhw’n cael eu codi ar lawr gwaelod yr adeilad

Cynteddau

Fel arfer nid oes rhaid cyflwyno cais i godi cyntedd/portsh o dan 30m ar lawr gwaelod adeilad cyn belled fod y gwydr ac unrhyw waith trydanol yn cydymffurfio a gofynion perthnasol y Rheoliadau Adeiladu.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio