Rheoleiddio

Pan fod newidiadau neu estyniadau’n cael eu hadeiladu heb fynd drwy broses gymeradwyo’r adran rheoli adeiladu, daw hyn i’r amlwg yn aml iawn yn ystod y broses chwilio pan fydd tŷ’n cael ei werthu.

 

Gall hyn achosi problemau i werthwr y tŷ gan na fydd yn medru darparu’r hysbysiad cymeradwyo perthnasol i gyfreithiwr y prynwr.

 

Gallwch chi bellach wneud cais i’r adran rheoli adeiladu i unioni’r sefyllfa, a derbyn tystysgrif rheoleiddio ar gyfer gwaith a wnaethpwyd ar ôl 11 Tachwedd 1985.

 

Nid oes rheidrwydd ar berchennog i gyflwyno cais, ac yn yr un modd, nid oes rheidrwydd ar y cyngor i dderbyn cais.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y gwaith wedi’i gyflawni, ac o’r herwydd, ar yr ymgeisydd mae’r cyfrifoldeb am wneud y gwaith o agor yr achos, fel sy’n ofynnol gan yr Adran Rheoli Adeiladu, i ganiatáu i ni benderfynu a oes cydymffurfiaeth dderbyniol â’r Rheoliadau Adeiladu mewn grym.

 

Bydd gofyn i unrhyw waith atgyweirio a ystyrir yn angenrheidiol o ganlyniad i agor yr achos gael ei gyflawni gan yr ymgeisydd hyd nes bydd yr Adran Rheoli Adeiladu wedi ei bodloni bod y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Rhaid i’r ymgeisydd fod yn fodlon cydymffurfio â phob ymholiad rhesymol mewn achos o’r fath.

 

Os cwyd sefyllfa pan na allwn benderfynu pa waith fyddai’n bodloni anghenion cydymffurfiaeth (neu os na allwn benderfynu heb gost afresymol neu anghyfleustra i’r perchennog), nid yw’r ffi Rheoleiddio’n ad-daladwy ac ni roddir tystysgrif Rheoleiddio.

 

Unwaith mae’r Adran Rheoli Adeiladu wedi ei bodloni bod gofynion y rheoliadau adeiladu wedi eu cyflawni, efallai fyddwn ni wedyn yn rhoddi tystysgrif Rheoleiddio.

 

Rydym yn argymell cysylltu â’r Adran Rheoli Adeiladu i drafod gofynion y broses gymhleth hon cyn cyflwyno’r cais i gydymffurfio â’r rheoliadau.