Ymgynghoriad ar Strategaeth Hygyrchedd 2021-24 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori ar ei Strategaeth Hygyrchedd ddrafft.

 

Mae'r strategaeth yn amlinellu nodau ac ymrwymiadau'r Cyngor i wella:

  • I ba raddau y gall disgyblion anabl gymryd rhan yng nghwricwlwm ysgolion

  • Amgylchedd ffisegol ysgolion

  • Gallu disgyblion, gofalwyr a theuluoedd i gael gafael ar wybodaeth

  • Chyfathrebu a Thryloywder - bod yn agored ac yn onest am yr hyn y gellir ei ddisgwyl neu ei gyflawni.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod pob disgybl yn ei ysgolion a gynhelir a'i leoliadau addysgol yn cael pob cyfle i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Er mwyn cyflawni'r uchelgais hwn, mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod ysgolion yn parhau i fod yn gynaliadwy, yn adlewyrchu anghenion ein cymunedau lleol, a bod ganddynt yr amgylcheddau dysgu gorau posibl.

 

Bydd y strategaeth yn egluro safbwynt y Cyngor ar wella hygyrchedd i ddisgyblion anabl ac yn amlinellu cyfrifoldebau ysgolion o ran bodloni eu gofynion o ran hygyrchedd gan gynnwys hygyrchedd y cwricwlwm, yr amgylchedd ffisegol a gwybodaeth i ddisgyblion anabl.  Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn ymgysylltu mor llawn â phosibl yn ei ddysgu a'i ddatblygiad a bydd y strategaeth hon yn helpu i sicrhau bod plant anabl yn cael eu cynnwys yn llawn mewn amgylchedd ysgol.

 

Rhagor o wybodaeth:

 

Strategaeth Hygyrchedd Bro Morgannwg 2021-24 (Hygyrchedd i Ddisgyblion Anabl)

 

Gweledigaeth Plant a Phobl Ifanc

 

Llythyr at ymgyngoreion

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

 

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 09 Tachwedd 2020 i 15 Ionawr 2021.

 

Mae eich barn yn bwysig, ac mae nifer o ffyrdd y gallwch ymateb i’r ymgynghoriad:

 

neu

 

  • Gwblhau’r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori a'i hanfon at:

 

Rhadbost RTGU-JGBH-YYJZ

Ymgynghoriad (Strategaeth Hygyrchedd 2021-24)

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holltwn

Y Barri CF63 4RU