Dysgu y Tu Allan i’r Ysgol

Yn ôl y gyfraith mae gan rieni ddyletswydd i sicrhau bod eu plant yn cael addysg lawn amser sy’n effeithlon ac sy’n gweddu i’w hoedran, eu gallu a’u cymhwyster (yn unol ag adran 7 Deddf Addysg 1996), boed yn yr ysgol neu yn y cartref.  

 

Tiwtora y Tu Allan i’r Ysgol (TTAY)

Rhoddir TTAY i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol na allant fynychu’r ysgol. Bwriedir iddo fod yn fesur tymor byr hyd nes y deuir o hyd i leoliad ysgol priodol neu leoliad cwricwlwm arall. Y nod yn y tymor hir yw integreiddio’r disgybl mewn ysgol brif ffrwd unwaith eto.

 

Meini prawf TTAY:

  • Mae’r disgybl wedi’i wahardd yn barhaol o’r ysgol neu mae wedi’i wahardd am fwy na 15 o ddiwrnodau
  • Mae ganddo gyflwr meddygol sy’n ei atal rhag mynychu’r ysgol, gan gynnwys cyflyrau ar ôl llawdriniaeth
  • Mae ganddo broblemau sy’n peri gorbryder difrifol (Ffobia am Fynd i’r Ysgol)
  • Mae’n fam ifanc neu mae’n feichiog

Y Broses Gyfeirio: Cyflawnir hon drwy’r ysgol ac mae meddyg ymgynghorol yn rhoi cymorth yn rhan ohoni. Ar ôl cael atgyfeiriad, bydd y cydlynydd TTAY yn paru disgybl â thiwtor a fydd yn cysylltu â'r teulu i drefnu lleoliad ac amser tiwtora. Bydd y tiwtor TTAY yn cynnal trafodaethau â’r ysgol ynghylch yr adnoddau a chynlluniau gwaith.

 

Bydd tiwtoriaid yn gweithio gyda theuluoedd ar gynllun ailintegreiddio mewn ysgol brif ffrwd pan fydd hynny’n briodol.

Addysg Ddewisol yn y Cartref

Pan fydd rhiant yn penderfynu addysgu yn y cartref, rhaid rhoi gwybod i’r ysgol yn ysgrifenedig. Bydd yr ysgol yn tynnu’r plentyn oddi ar y gofrestr a bydd yn rhoi gwybod i’r awdurdod addysg lleol (AALl)

 

Argymhellir bod rhieni hefyd yn rhoi gwybod i’r AALl, er nad oes rhaid iddynt wneud hynny yn gyfreithiol, er mwyn iddo wybod am y newid. Bydd cydlynydd Addysg Ddewisol yn y Cartref wedyn yn trefnu cyfarfod i siarad â'r rhiant ac i ystyried cynlluniau gwaith a dulliau o ran dysgu. Cytunir ar ragor o ymweliadau yn y cyfarfod cyntaf. Dylid nodi na fydd yr AALl yn talu costau rhieni sy'n dewis addysgu eu plant yn y cartref – y rhiant sy'n gyfrifol am wneud hynny.

 

Mae modd addysgu plant â datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), ond os ydynt yn mynychu ysgol arbennig nid oes modd tynnu eu henwau oddi ar gofrestr yr ysgol heb ganiatâd yr AALl.

 

Oherwydd elfen fewnol llawer o’r cyrsiau cymhwyso safonol megis TGAU, mae'n bosibl y bydd gan fyfyrwyr a Addysgir yn y Cartref lai i ddewis o'u plith.  Mae bwrdd arholi Edexcel wedi'i gwneud yn bosibl i ddisgyblion a addysgir yn y cartref gyflawni nifer o'u cymwysterau TGAU Rhyngwladol. Efallai fod opsiynau eraill hefyd ar gael mewn colegau lleol.

 

Os ydych yn ystyried yr opsiwn o addysgu eich plentyn neu eich plant yn y cartref, cysylltwch â chydlynydd Addysg Ddewisol yn y Cartref i gael llyfryn gwybodaeth. Bydd hwn yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am bolisi ac arfer AALl Bro Morgannwg.  

 

heas.org.uk   swhen.netfirms.com   education-otherwise.org.uk   curriculumonline.gov.uk