Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri 

Sefydlu dwy ysgol uwchradd gymysg newydd yn y Barri 


Cefndir 

Ar 6ed Mawrth 2017, penderfynodd Cabinet y Cyngor ar y cynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy gau’r ddwy ysgol gyfun un rhyw cyfrwng Saesneg  presennol, sef Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren, a sefydlu dwy ysgol gyfun gymysg cyfrwng Saesneg newydd ar safleoedd presennol Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren o fis Medi 2018. 

 

Newyddion Diweddaraf 

I gael y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf, tanysgrifiwch i’r e-gylchlythyr Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri.

 

Enwau i Gael eu Pennu ar Gyfer Dwy Ysgol Newydd yn y Barri

Ysgol Gyfun Pencoedtre ac Ysgol Gyfun Whiltmore yw'r enwau arfaethedig ar gyfer y ddwy ysgol rhyw cymysg newydd yn y Barri.

 

Dewiswyd yr enwau gan ddisgyblion Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren fydd yn symud i'r ysgolion newydd ym mis Medi yn ogystal â disgyblion fydd yn dod o’r ysgolion cynradd bwydo.

 

Dywedodd y Cyng. Bob Penrose, yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Sgiliau: “Mae’n bwysig bod yr enwau yn cyflwyno hunaniaethau’r ysgolion eu hunain, eu cysylltiadau â'r ardal leol, ac yn bennaf, yn ennyn ymdeimlad o adnabod yn y disgyblion. Dyna pam ddydd Llun byddaf yn argymell ein bod yn cymeradwyo dewis dau enw ardderchog  a gafodd eu datblygu a’u cymeradwyo gan y disgyblion eu hunain. Mae’r un disgyblion hynny bellach yn datblygu logos ysgol newydd a pholisïau gwisg ysgol, gyda chymorth gan staff y cyngor a’r ysgol”.

 

Bu’r  grwpiau clwstwr ysgol ar gyfer safle Port Road (Ysgol Gyfun Whitmore yn fuan) a'r safle Merthyr Dyfan Road (Ysgol Gyfun Pencoedtre yn fuan) yn cwrdd â hanesydd lleol a phennaeth Ysgol Gyfun St Cyres, Dr Jonathan Hicks, i drafod syniadau am enwau ym mis Tachwedd 2017. Yn y sesiynau hyn, trafododd y grwpiau hanes safleoedd yr ysgolion a’r ardaloedd o’u cwmpas, yn ogystal â’r Barri a'r Fro i gyd, cyn cymryd rhan mewn gweithdai i ddatblygu enwau posib. Ar ôl y sesiynau hyn, cyflwynwyd rhestr fer o enwau i'r holl ddisgyblion a staff a bu'r adborth yn cael ei anfon i'r ddau gorff llywodraethu i'w ystyried.

 

Dywedodd Dr Vince Brown, Pennaeth Gweithredol y ddwy ysgol newydd: “Mae’r disgyblion wedi dewis enwau sy’n amlygu'r uchelgais sydd gennym y bydd yr ysgolion newydd wrth wraidd eu cymunedau.

 

“Mae Ysgol Gyfun Pencoedtre yn cyfeirio at yr ardal yr adeiladwyd yr ysgol arni a lle mae nifer mawr o ddisgyblion yn byw. Mae Coed Pencoedtre yn un o’r coetiroedd mwyaf yn y Barri ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Felly, mae cysylltiad cryf â’r amgylchedd naturiol sy’n gwneud y Fro yn unigryw.”

 

“Mae Ysgol Gyfun Whitmore yn cyflwyno cysylltiad clir rhwng yr ysgol ac un o nodweddion mwyaf eiconig y Barri, yn enwedig rhannau gorllewinol y dref fydd yn eu gwasanaethu. Mae Bae Whitmore yn golygu llawer o bethau i lawer o bobl ond mae’r pethau hyn yn bositif i gyd a bydd yr enw yn sicrhau y bydd enw’r ysgol newydd yn ennyn ymdeimladau positif”.  

 

Gan fod yr enwau yn barod i’w cytuno, bydd sesiynau i ddatblygu syniadau am logos ysgol, brandio a gwisg ysgol.

 

 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Ar 10 Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymrwymo i gefnogi'r holl brojectau wedi'u cynnig gan awdurdodau lleol, sy'n dod i gyfanswm o £2.3bn o brojectau. Mae hyn yn amodol ar gymeradwyo achosion busnes llawn pob project unigol. Bydd y Cyngor bellach yn gweithio’n agos gyda rhieni, staff, llywodraethwyr, disgyblion a Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r achos busnes llawn i’w gymeradwyo.   

 

 

Hanes Ysgolion

Mae Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren wedi chwarae rôl bwysig yn addysg trigolion y Fro ers fwy na 40 o flynyddoedd. Hoffai cyrff llywodraethu y ddwy ysgol ddathlu eu hanes cyn iddynt gau ym mis Awst 2018.  Hoffem i fyfyrwyr a staff blaenorol rannu eu hatgofion o’u dyddiau ysgol. Os oes gennych hen lyfr blwyddyn ysgol neu lun, neu os hoffech rannu annwyl atgof am eich dyddiau ysgol cysylltwch â ni. Bydd hefyd arddangosfa yn yr ysgolion newydd eu sefydlu yn y Barri yn dathlu’r gorffennol. Yn eich ebost rhowch fanylion am ba ysgol yr oeddech wedi mynychu a phryd.

 

 

 

 

 

Secondary school pupils using a tablet device

Derbyniadau 

Blwyddyn 7

Daeth y rownd gyntaf o geisiadau ar gyfer lleoedd ysgol uwchradd o fis Medi 2018 i ben ar 28 Tachwedd 2017. Ar y cam cynnar hwn mae’n anodd rhagweld niferoedd disgyblion gan fod y broses ddyrannu’n gymhleth a chaiff ei chwblhau dros y misoedd i ddod. Fodd bynnag, mae niferoedd cychwynnol yn obeithiol iawn gyda 139 o ddisgyblion yn nodi mai Safle Port Road yw eu dewis ysgol a 141 o ddisgyblion yn nodi mai Safle Merthyr Dyfan Road yw eu dewis ysgol. Dyma gynnydd sylweddol ar y sefyllfa yr adeg hon y llynedd pan oedd pob ysgol wedi derbyn ychydig mwy na 100 o geisiadau.  Dyma raniad cenedl y ceisiadau dewis cyntaf: 

 

Year 7 applications gender split
  Safle Merthyr Dyfan Road  Safle Port Road 
   Ceisiadau Dewis 1af Canran   Ceisiadau Dewis 1af Canran 
Bechgyn   75  53%  68  49%
 Merched  66  47%  71  51%

Byddem yn disgwyl i’r niferoedd hyn gynyddu dros y misoedd i ddod o ganlyniad i’r canlynol:

 • Meini prawf pan fo mwy o geisiadau na lleoedd wedi’u rhoi ar waith mewn ysgolion pan fo nifer y ceisiadau yn fwy na’u nifer derbyn 
 • Ceisiadau hwyr wedi’u derbyn  
 • Dyrannu lleoedd mewn ysgolion sy’n cwblhau eu proses derbyn eu hunain
Safle Merthyr Dyfan Road
 2018/19 Bechgyn % Merched %Cyfanswm
 Blwyddyn 8  28  28%  72  72% 100
 Blwyddyn 9  28  24%  88  76% 116
 Blwyddyn 10  20  17%  98  83% 118
 Cyfanswm  76 23%   258  77% 334

 

Safle Port Road
 2018/19 Bechgyn % Merched %Cyfanswm
 Blwyddyn 8  107  71%  43 29% 150
 Blwyddyn 9  80  70% 34 30% 114
 Blwyddyn 10  102  71% 41  29% 143
 Cyfanswm 289 71%   118  29%

407

Nid yw nifer y ceisiadau wedi’u derbyn yn fwy na’r nifer derbyn ar gyfer unrhyw grŵp blwyddyn. Felly dyrennir yr holl geisiadau dewis gyntaf wedi’u cyflwyno hyd 20 Hydref 2017 a chyhoeddir cadarnhad erbyn 15 Rhagfyr 2017. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dderbyniadau, cysylltwch a’r Tîm Mynediad Ysgol neu ewch i Dudalennau We Derbyniadau Ysgol. 

 

 

Dr Browne at work in the Civic OfficesPenodi Pennaeth Gweithredol 

Penodwyd Dr Vince Browne fel Pennaeth Gweithredol y ddwy ysgol uwchradd gymysg newydd a fydd yn cael eu sefydlu yn y Barri y flwyddyn nesaf. 
Ar hyn o bryd, mae’n bennaeth Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr ac yn Bennaeth Gweithredol Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd. Yn awr, bydd Dr Browne yn cymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar reolaeth strategol yr ysgolion newydd, yn ogystal â chanlyniadau’r disgyblion. Darllen yr erthygl cyfan.

 

 

Creu Byrddau Llywodraethu Dros Dro  

Cymeradwywyd y cynnig i sefydlu dwy ysgol newydd ar safleoedd presennol Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren, a chweched dosbarth ar y cyd ar draws y ddwy, ar 6 Mawrth 2017. Bydd yr ysgolion un rhyw presennol yn cau'n ffurfiol ar ddiwedd mis Awst 2018.

 

Cymerwyd y penderfyniad yn dilyn rhaglen hir o ymgysylltu â rhieni, disgyblion, staff, llywodraethwyr a gweithwyr proffesiynol eraill, ac mae'r Cyngor yn ymrwymedig i barhau i gynnwys ystod mor eang â phosib o bobl. Crëwyd dau gorff llywodraethu dros dro newydd i helpu i gyflawni hyn.

 

 

Cwestiynau Cyffredin (FAQs) 

 

 • Pryd fyddai addysg gymysg yn dechrau yn y Barri?
  Bydd y ddwy ysgol gymysg newydd yn cael eu sefydlu ym mis Medi 2018 ar safleoedd Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gyfun y Barri. Rhagwelir y dylai'r adeiladau ysgol newydd ar gampws presennol Ysgol Gyfun y Barri a'r adeiladau wedi’u moderneiddio ar gampws presennol Bryn Hafren fod yn barod erbyn Medi 2022, yn amodol ar gyllid. 
 • Pam fod angen cau ysgolion y Barri a Bryn Hafren? 
  Er mwyn sefydlu dwy ysgol gymysg, bydd angen cau Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren. Ni fydd unrhyw fwlch amser rhwng cau ac agor yr ysgolion. Gan fod y ddwy ysgol yn rhai newydd, mae gan bob ysgol ei chorff llywodraethu dros dro ei hun.
 • Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr sy'n mynychu Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren ar hyn o bryd? 
  Bydd pob myfyriwr sy'n mynychu Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren ar adeg agor y ddwy ysgol yn sicr o le yn eu dalgylch. Gofynnir i rieni plant ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le yn yr ysgol newydd o’u dewis, o’r 15fed Medi 2017. Os oes lleoedd dros ben yn y naill ysgol neu'r llall, ar ôl i bob dysgwr o'r dalgylch sydd wedi gwneud cais gael cynnig lle, derbynnir ymgeiswyr eraill yn seiliedig ar y meini prawf a amlinellir yn y Canllaw Rhieni ar gyfer Derbyniadau Ysgol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am drefniadau derbyn ar wefan bwrpasol Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. 
 • A fydd gan yr ysgolion newydd enw a gwisg newydd?
  Bydd gan y ddwy ysgol newydd enw newydd. Bydd y corff llywodraethu newydd yn penderfynu ar wisg ar gyfer y ddwy ysgol. Bydd yn bwysig i'r cyrff llywodraethu ystyried gwisgoedd presennol y ddwy ysgol, fforddiadwyedd y wisg newydd, a chyflwyno’r wisg newydd fesul cam. 
 • Beth fydd y dalgylchoedd lleol ar gyfer pob ysgol? 
  Ar hyn o bryd, mae Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gyfun y Barri yn rhannu'r un dalgylch. Byddai’r ysgol newydd ar safle Ysgol Gyfun y Barri yn gwasanaethu  gorllewin y dref a'r ysgol newydd ar gampws Bryn Hafren yn gwasanaethu’r dwyrain. Gellir canfod rhestr o enwau strydoedd sy'n gysylltiedig â phob dalgylch newydd a chwilotwr cod post ar dudalen ymgynghori Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. 
 • Sut ydw i'n gwneud cais am fynediad i'r ysgolion newydd? 
  Gofynnir i rieni plant ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le yn yr ysgol newydd o’u dewis o’r 15fed Medi 2017. Ceir rhagor o wybodaeth am drefniadau derbyn ar wefan bwrpasol Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. Gofynnir i rieni myfyrwyr blwyddyn 6 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le mewn ysgol uwchradd o’r 28ain Medi 2017. Ceir rhagor o wybodaeth am drefniadau derbyn uwchradd ar y dudalen gwe derbyniadau. 
 •  Beth fydd yn digwydd i’m plentyn os yw i fod i sefyll ei TGAU yn 2019? 
  Bydd disgyblion blwyddyn 10 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 yn parhau yn eu grŵp blwyddyn un rhyw presennol yn eu lleoliad presennol ar gyfer eu blwyddyn olaf o TGAU.  
 • Beth fydd yn digwydd i’m plentyn os yw i fod i sefyll ei arholiadau UG neu A2 yn 2019? 

  Bydd disgyblion sy'n symud i mewn i'w blwyddyn A2 (Blwyddyn 13) ym mis Medi 2018 yn parhau yn eu dosbarth presennol. Bydd disgyblion sy'n dechrau blwyddyn gyntaf Lefel A (Blwyddyn 12) yn ymuno â'r chweched dosbarth ar y cyd newydd. Bydd disgyblion sydd ym Mlwyddyn 11 yng ngwanwyn 2018 yn dewis eu hopsiynau Ôl-16 ar y pwynt hwn.

 •  A fydd cludiant yn parhau i gael ei ddarparu? 
  Gyda'r newidiadau i'r dalgylchoedd, gwneir adolygiad o gymhwyster disgyblion ar gyfer cludiant ysgol. Dylai'r holl ddisgyblion fod yn byw o fewn 3 milltir o gerdded i’w hysgol ddalgylch, ac eithrio disgyblion sy'n byw yn y Rhws a Heol Collen, Parc Y Gwenfo. Dim ond 37 o ddisgyblion sy'n byw ymhellach na 3 milltir o bellter cerdded o'u hysgol ddalgylch fydd yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol. Ni fydd plant sy'n dewis ac sy’n cael eu derbyn i fynychu unrhyw ysgol arall ar wahân i'w hysgol ddalgylch neu'r ysgol agosaf yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim. 

 

Cysylltwch â ni 

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â thrawsnewid addysg uwchradd yn y Barri, cwblhewch y ffurflen isod.

 

Ffurflen Cyswllt 

 

Fel arall, gallwch ysgrifennu at:

 

 • Trefniadaeth a Mynediad Ysgolion, 
  Cyngor Bro Morgannwg, 
  Heol Holltwn,
  Y Barri
  CF63 4RU