Children-Leaving-School

Derbyn Plant i'r Ysgolion Cynradd

Gwybodaeth a chanllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol gynradd  ym Mro Morgannwg

 

Mae’r polisi cyfredol yn caniatáu un derbyniad ym mis Medi, sy'n galluogi disgyblion o oedran dosbarth derbyn i gael eu derbyn i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

 

Dosbarth Derbyn 2021

Proses Ar-lein yn agor:  6 Tachwedd 2020

Dyddiad Cau:  15 Ionawr 2021

Dyddiad Cynnig:  16 Ebrill 2021

 

 

Canllaw i Rieni ar Dderbyniadau Ysgolion

Caiff derbyn plant i ysgolion cynradd ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’. Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir, Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod hwn.  Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig, yr Awdurdod Derbyn yw’r Corff Llywodraethu.

 

Bydd derbyniadau i ysgolion cynradd yn cael eu cyflwyno fel arfer os nad yw rhif derbyn yr ysgol wedi’i gyrraedd. Pan fo nifer y ceisiadau ar gyfer derbyn i ysgol yn fwy na nifer y llefydd sydd ar gael, h.y. pan fo rhif derbyn wedi'i gyrraedd, bydd llefydd yn cael eu dyrannu drwy ddefnyddio meini prawf derbyn cydnabyddedig.

 

Cynllun Peilot Trefniadau Derbyn Cydlynol

Yn dilyn ymgynghoriad i gyflwyno cynllun peilot ar gyfer trefniadau derbyn cydlynol i’r grwp oedran derbyn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-2020, mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, Ysgol Gynradd St Andrew, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint y Brid, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynllun. Hefyd gall Ysgolion Cymunedol Bro Morgannwg nawr hefyd ymgeisio am leoedd yn yr ysgolion hyn drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein fel y nodir uchod. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol yr ydych yn ymgeisio amdanynt.

 

 

Yn achos ysgolion ble mae corff llywodraethol yr ysgol yw’r awdurdod derbyn, cynghorir rhieni i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol. Ym Mro Morgannwg yr ysgolion hynny ydy (dolenni i wefannau allanol yr ysgolion yw’r rhain, ac maent yn Saesneg):  Ysgol Gynradd St Helens R.CSt JosephsAll Saints C/WPendoylan C/W.

 

 

Gwirio Dalgylch eich Ysgol

O fewn y Cyngor, mae gan bob ysgol ardal y maent yn draddodiadol yn gwasanaethu o'r enw Dalgylch Ysgol.

 

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post: 

 

 

Mae gofyn i rieni ddweud pa ysgol yr hoffent i’w plentyn fynd iddi, hyd yn oed os mai ysgol y dalgylch yw hi. Oherwydd hyn, ni fydd hawl awtomatig gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch a ddiffiniwyd i fynd i’r ysgol honno. Rhaid cyflwyno cais ffurfiol.

 

Nodwch: Gallai methiant i wneud cais erbyn y dyddiad cau olygu gwrthod cais rhai rhieni / cynhalwyr am le yn yr ysgol leol /ddethol. Os bydd y galw’n uwch na’r nifer o leoedd sydd ar gael, bydd blaenoriaeth i blant y dalgylch bob tro. Fodd bynnag, nid oes gwarant y caiff plentyn fynd i’r ysgol ddethol. 

 

  

Datblygiad Y Glannau yn y Barri – dalgylch ysgolion 

Mae datblygiad newydd sylweddol o dai ar y gweill yn ardal Glannau’r Barri i adeiladu 1,600 o dai dros y 10 mlynedd nesaf.

 

Mae’r cynlluniau’n cynnwys ysgol gynradd newydd ar gyfer y datblygiad a fydd yn weithredol o Hydref 2019 ymlaen, ond tan hynny, dalgylchoedd yr ysgolion cynradd fydd:

  • Addysg Cyfrwng Saesneg – High Street Primary School

  • Addysg Cyfrwng Cymraeg – Ysgol Sant Baruc ar gyfer darpariaeth gynradd

  • Addysg Enwadol – Ysgol Gynradd All Saints ar gyfer darpariaeth yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Gynradd ac Ysgol Iau St Helen’s ar gyfer darpariaeth Gatholig.

 

Gall rhieni ddatgan ffafraeth i ysgol benodol – naill ai ysgol eu dalgylch neu ysgolion lleol yn eraill yn yr ardal pan fydd lleoedd ar gael. Mae sawl opsiwn ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Saesneg – mae ysgolion High Street (ysgol eich dalgylch yn amodol ar wirio’ch cod post ar ôl i chi gwblhau pryniant y tŷ), Ynys y Barri, Gladstone a Holton i gyd gerllaw ac mae gan bob un ohonynt ddosbarthiadau meithrin.

 

Mae hefyd opsiynau o ran ysgolion cynradd Cymraeg, sef Ysgol Sant Baruc (ysgol eich dalgylch) ac Ysgol Sant Curig nid nepell i ffwrdd. Mae addysg gynradd enwadol ar gael yn ysgolion All Saints a St Helen’s. Mae’r cyngor wedi sicrhau bod digon o leoedd ar gael yn lleol i ddiwallu anghenion teuluoedd sy’n prynu tai yn y datblygiad newydd.

 

Nodwch: pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.