School children in corridor

Derbyn i Ysgol Uwchradd

Gwybodaeth a chanllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ym Mro Morgannwg

 

Os yw’ch plentyn yn mynychu Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd neu Iau yn y Fro a’i fod am symud i ysgol Uwchradd ym mis Medi, cewch lythyr gan yr awdurdod derbyn perthnasol yn manylu’r broses.

 

Bydd ceisiadau am le mewn ysgol uwchradd yn llwyddiannus fel arfer, os nad yw niferoedd derbyn yr ysgol yn rhy uchel. Yn yr achos hwn, bydd lleoedd yn cael eu rhoddi drwy ddefnyddio’r meini prawf derbyn 

 

Mae’n ofyniad cyfreithlon i bob rhiant ddatgan ffafraeth i’r ysgol y maent yn dymuno i’w plentyn fynd / newid iddi, hyd yn oed os yw’r plentyn eisoes yn mynd i’r ysgol gynradd sy’n cyflenwi’r ysgol uwchradd.

 

Dyddiadau Allweddol

Symud i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2021

Dyddiad Agor: 25 Medi 2020

Dyddiad Cau: 27 Tachwedd 2020

Dyddiad y cynnig: 01 Mawrth 2021


St Richard Gwyn i gymryd rhan mewn Cynllun Peilot Trefniadau Derbyn Cydgysylltiedig

Yn dilyn cyflwyno cynllun peilot ar gyfer trefniadau derbyn cydgysylltiedig ar gyfer trosglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd ym mis Medi 2021, mae corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynllun.

 

Yn ogystal ag Ysgolion Cymunedol Bro Morgannwg, gallwch nawr hefyd ymgeisio am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ymgeisio ar-lein fel y nodir uchod. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y meini prawf derbyn ar gyfer yr ysgol yr ydych yn ymgeisio amdani.

 

Ysgol Stanwell

Yn Stanwell, yr Awdurdod Derbyn priodol yw'r Corff Llywodraethu. Dylai rhieni gysylltu â'r ysgol yn uniongyrchol am fanylion a ffurflen gais 

 

 

 

Ardaloedd dalgylch ysgolion

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post:

 

 

Yn unol â deddfwriaeth bresennol, mae angen i rieni nodi dewis ysgol i’w plentyn ei mynychu, hyd oes os mai ysgol ei ddalgylch yw hi. Felly ni fydd gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch wedi'i ddiffinio hawl awtomatig i fynychu’r ysgol honno. Rhaid gwneud cais ffurfiol.

 

Os na fydd rhieni/gofalwyr yn gwneud cais, mae’n bosibl na fydd eu plentyn yn cael lle yn eu dewis ysgol/ysgol leol, os oes mwy o alw na’r lleoedd sydd ar gael. Rhaid nodi y bydd plant dalgylch â blaenoriaeth bob amser ar geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch. 

  

Nodwch: Pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.