School children in corridor

Derbyn i Ysgol Uwchradd

Caiff ysgolion uwchradd eu dosbarthu i gategorïau Cymunedol, Sylfaen neu a Gynorthwyir.

 

Bydd ceisiadau am le mewn ysgol uwchradd yn llwyddiannus fel arfer, os nad yw niferoedd derbyn yr ysgol yn rhy uchel. Yn yr achos hwn, bydd lleoedd yn cael eu rhoddi drwy ddefnyddio’r meini prawf derbyn 

 

Mae’n ofyniad cyfreithlon i bob rhiant ddatgan ffafraeth i’r ysgol y maent yn dymuno i’w plentyn fynd / newid iddi, hyd yn oed os yw’r plentyn eisoes yn mynd i’r ysgol gynradd sy’n cyflenwi’r ysgol uwchradd.

 

 

Dyddiadau Allweddol

Symud i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2020

Dyddiad Agor: 25 Medi 2019

Dyddiad Cau: 29 Tachwedd 2019

Dyddiad y cynnig: 01 Mawrth 2020

 

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, llenwch y ffurflen isod a'i he-bostio i admissions@valeofglamorgan.gov.uk

Neu gallwch ei hanfon yn y post: Derbyniadau Ysgolion, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Ffurflen Gais Uwchradd Hwyr 2020 

 

 

Nosweithiau Agored Ysgolion Uwchradd

Mae bob Ysgol Uwchradd yn rhoi cyfle i ddisgyblion a rhieni gael mewnwelediad i fywyd yr ysgol drwy fynychu nosweithiau agored, all gynnwys sesiynau cwestiynau ac ateb ar gyfer pynciau penodol ynghyd â chyflwyniadau a theithiau gan aelodau staff yr ysgol ynghyd â thrafod unrhyw ymholiadau gydag adrannau penodol. 

 

Nosweithiau agored
YsgolDyddiad

Ysgol Gyfun y Bont-faen

I’w gadarnhau

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

17 Medi 2019, 6.00pm - 8.00pm 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre

17 Hydref 2019, 6.00pm - 8.00pm

Ysgol Gyfun St Cyres

17 Hydref 2019, 6.00pm - 8.00pm

Ysgol Uwchradd Whitmore

I’w gadarnhau

Ysgol Bro Morgannwg

I’w gadarnhau

 

Sylwch mae Ysgol Uwchradd Pencoedtre hefyd yn cynnig boreau agored (Mawrth 15 Hydref - Mercher 16 Hydref, 9.00am - 12.00pm)

 


Ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol

Rheolir a gweinyddir mynediad plant i Ysgolion Uwchradd gan yr Awdurdod Derbyn Lleol. Yn achos ysgolion Cymunedol ac ysgolion a Reolir yn Wirfoddol, Cyngor Bro Morgannwg sy'n gwneud hyn. Yn achos Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sefydledig, Corff Llywodraethu’r ysgol yw’r awdurdod derbyn.

 

Pan mai Corff Llywodraethu yw'r Awdurdod Derbyn perthnasol, dylai rhieni gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol am fanylion a ffurflen gais. 

 

 

 

Ardaloedd dalgylch ysgolion

Gwirio dalgylch eich ysgol drwy ddefnyddio eich cod post:

 

 

Yn unol â deddfwriaeth bresennol, mae angen i rieni nodi dewis ysgol i’w plentyn ei mynychu, hyd oes os mai ysgol ei ddalgylch yw hi. Felly ni fydd gan ddisgyblion sy’n byw mewn dalgylch wedi'i ddiffinio hawl awtomatig i fynychu’r ysgol honno. Rhaid gwneud cais ffurfiol.

 

Os na fydd rhieni/gofalwyr yn gwneud cais, mae’n bosibl na fydd eu plentyn yn cael lle yn eu dewis ysgol/ysgol leol, os oes mwy o alw na’r lleoedd sydd ar gael. Rhaid nodi y bydd plant dalgylch â blaenoriaeth bob amser ar geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch. 

  

Nodwch: Pan fydd rhieni’n cyflwyno gwybodaeth gamarweiniol yn fwriadol er mwyn i’w plant gael eu hystyried ar gyfer ysgol a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i dynnu cynnig yn ôl. Gellid erlyn y rhieni hefyd o dan Adran 5(b) o Ddeddf Anudon 1911.