VegPower Adverts welshPrydau Ysgol

Mae Gwasanaethau Arlwyo’r Fro yn darparu pryd ysgol iach, maethlon amser cinio, sy’n cydymffurfio â'r safonau bwyd a maeth a bennir gan Reoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maethol) (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru. 

 

Mae ymchwil yn dangos bod cynnydd yng ngallu plant i ganolbwyntio a chofio os ydynt yn bwyta cinio iach, cytbwys. Rydyn ni wedi addasu ein ryseitiau i ostwng lefelau siwgr, halen a braster ac i8 gynyddu lefelau protein, carbohydradau, ffibr, sinc, asid ffolig, calsiwm a Fitaminau A ac C.


Mae holl staff y gegin yn cael eu hyfforddi yn unol â'r gofynion deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â gweithdrefnau arlwyo, i ardystio bod bwyd yn cael ei baratoi mewn amgylchedd diogel.

 

Children-eating-school-meals

Bwydlenni Ysgol Gynradd

Yn ystod Ebrill eleni, creodd y gwasanaeth arlwyo 3 bwydlen faethlon i’w cynnig i ysgolion i ddisgyblion ddewis eu hoff un.

 

Mae’r ysgolion nawr yn y broses o siarad â disgyblion a newid i fwydlen wahanol o bosibl.

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod ac yn arddangos y fwydlen a ffefrir a’r dyddiadau y mae’r fwydlen yn ymwneud â hwy.  Bydd gan ysgolion gyfle arall i newid eu bwydlen yn y Flwyddyn Newydd.  

 

Mae ein holl brydau’n cydymffurfio â Safonau Bwyd a Maeth Llywodraeth Cymru. Gallwn ni ddarparu prydau ar gyfer anghenion dietegol arbennig ar dderbyn cadarnhad a chais ysgrifenedig gan feddyg neu ddietegydd.

 

Pris: £2.30

 

 

Sesiynau blasus

Mae sesiynau blasu’n cael eu cyflwyno er mwyn i blant brofi seigiau newydd a rhoi adborth. Gallwn ni gynnig cyflwyniadau hefyd i lywodraethwyr, athrawon a rhieni i drafod unrhyw ymholiadau am brydau ysgol.