Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)

Ysgolion yr 21ain Ganrif Buddion Cymunedol

Fel rhan o’r cynllun i adnewyddu ac adeiladu ysgolion newydd, bydd y contractwyr adeiladu yn cydweithio â phrojectau trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ddarparu amrywiaeth o fuddion cymunedol.  

 

Nod rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor yw darparu buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd hirdymor i ysgolion ac i’r gymuned ehangach. 


Er mwyn cyflawni nodau ehangach y rhaglen, mae gofyn i’n contractwyr penodedig gyflawni amrywiaeth o dargedau buddion cymunedol.


Gosodir y targedau hyn fel rhan o’r broses gaffael ac maent yn gyson uwch na’r isafswm sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.


Mae targedau’n cynnwys;

 • Cefnogi busnesau bach lleol

 • Hyfforddi a gwella sgiliau newydd-ddyfodiaid i’r gweithlu

 • Digwyddiadau STEM mewn ysgolion

 • Cymorth cymunedol ehangach drwy nwyddau neu wasanaethau

 

Esiamplau o'r buddion cymunedol a ddarperir ym Mand A

Mae’r buddion cymunedol a ddarperir dan Fand A Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif eisoes wedi cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy Bro Morgannwg drwy gefnogi gwelliannau mewn materion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae rhai o'r canlyniadau fel a ganlyn:

 • Gwerth dros £12,000 o sesiynau ymgysylltu gydag ysgolion, gan alluogi plant i ddysgu am fyd cyffrous adeiladu.

 • Gwerth 15,637 wythnos o cyflogaeth gyntaf, brentisiaethau, a hyfforddiant, gan helpu mwy o bobl i fyd gwaith.

 • Cefnogwyd sefydliadau lleol gydag offer neu lafur, gan greu mannau cymundeol gwell.

St Cyres - Trees

Mae rhagor o wybodaeth am y buddion cymunedol a gyflawnir yn ystod Band A ar gael ar brif dudalen we Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

 

Buddion cymunedol a ddarparwyd hyd yn hyn ym Mand B

Penodwyd contractwyr ar gyfer cynllun Cymuned Ddysgu Uwchradd Y Barri (CDdUB neu BSLC) yn 2019 ac gyfer cynllun Cynradd Gorllewin y Fro (CGF neu WVP) yn 2020, mae buddion cymunedol yn cael eu darparu ochr yn ochr â gwaith adeiladu. Hefyd penodwyd contractwr yn ddiweddar ar Darpariaeth Gynradd y Bont-faen ac Canolfan dros Ddysgu a Lles a bydd yn dechrau cyfrannu tuag at fuddion cymunedol ehangach. I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn, ewch i brif dudalen we Ysgolion yr 21ain Ganrif.

  

Rhwng mis Ionawr 2019 a mis Medi 2021, mae’r rhaglen wedi darparu:

 • Dros 11,600 o wythnosau o waith rhwng Swyddi Newydd-Ddyfodiaid;

 • Dros 6,100 awr o ddigwyddiadau STEM mewn ysgolion;

 • 11 o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r gadwyn gyflenwi;

 • 82% o wariant ar adeiladu yng Nghymru (ar gyfartaledd);

 • 91% o isgontractwyr wedi eu lleoli yng Nghymru; a

 • 50% o’r  gweithlu yn dod o’r cod post lleol

 

Dadlwythwch yr adnoddau canlynol i gael mwy o wybodaeth am y buddion cymunedol a gyflwynwyd hyd yma ym Band B:

  

    

Litter pick group photo

CASS

PLC - Pupil Site Visit

  

Llwybr Hanes Cymunedol y Barri

I ddathlu Mis Hanes Cymunedol ym mis Mai, rydym yn lansio tri llwybr hanes cymunedol sy'n dechrau yn ein tair Ysgol Gymunedol Dysgu Uwchradd; Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Ysgol Uwchradd Pencoedtre ac Ysgol Uwchradd Whitmore. Cyflwynwyd syniadau gan y gymuned leol ac mae pob pwynt ar y llwybr yn dathlu digwyddiad hanesyddol pwysig, tirnod neu ffigwr arwyddocaol yn Y Barri. Ewch am dro hamddenol ar hyd un ohonynt neu heriwch eich hun drwy gwblhau'r tri.


Llwybr a Gwybodaeth Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Llwybr a Gwybodaeth Ysgol Uwchradd Whitmore

Llwybr a Gwybodaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Os hoffech rannu unrhyw luniau o'r llwybr, defnyddiwch yr hashnod #LlwybrHanesCymunedolyBarri

Cyfleoedd buddion cymunedol ym Mand B 

Hoffai’r tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif gael gymaint o gyfraniadau â phosibl i fuddion cymunedol ym Mand B drwy ymgysylltu ag ystod eang o sefydliadau trydydd sector a’r sector cyhoeddus.

 

Os yw eich project yn ymwneud â gwella canlyniadau i bobl, yr amgylchedd, a/neu'r economi leol, gallech fod yn gymwys i elwa o gynllun Buddion Cymunedol Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Beth a gynigir trwy’r cynllun buddion cymunedol:

 • Cyfraniadau ac amser gwirfoddolwyr ar brojectau 

 • Cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a lleoliadau hyfforddiant yn y sector adeiladu (gan gynnwys sgiliau ar y safle a sgiliau digidol)

 • Cyngor busnes a chanllawiau i fentrau bach a chanolig, a gweithgareddau uwchsgilio i staff a gwirfoddolwyr

 

Cysylltwch os hoffech gysylltu eich defnyddwyr gwasanaeth â chyfleoedd profiad gwaith, os ydych chi angen help llaw i blannu gardd gymunedol, angen cyngor rheoli project i ddechrau ar eich dathliad treftadaeth leol, neu gyda syniadau eraill i wella bywyd yn y Fro.

 • Pa brojectau fydd yn gymwys?

  Mae cymorth ar gael i brojectau, sefydliadau, neu fentrau cymdeithasol yn y trydydd sector neu’r sector cyhoeddus.

  Projectau sy’n ymwneud â gwella canlyniadau i bobl, yr amgylchedd, a/neu’r economi leol.

  Projectau â defnyddwyr gwasanaeth dan anfantais a fyddai’n elwa fwyaf o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth (megis y di-waith yn y tymor hir a phobl ifanc 16-24 oed Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant).

  Mae'r cynllun yn cynnwys bob rhan o Fro Morgannwg.

  Ffefrir rhoi cymorth i brojectau a fydd o fudd i’r gymuned gyfan. 

   

   

 • Beth yw ystyr ‘cymorth mewn nwyddau a gwasanaethau? 

   Mae ‘cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’ yn cyfeirio at amser gwirfoddolwyr neu gymorth gyda phrofiad gwaith. Er enghraifft, gallai’r contractwyr ddarparu cymorth cyffredinol yn clirio safle ar gyfer gardd newydd neu gyngor arbenigol ar wneud cais am arian. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd profiad gwaith ar gael isod.

 • Pa brojectau a dderbyniwyd o’r blaen? 

  Cafodd ystod eang o brojectau eu derbyn o’r blaen a hoffem annog mwy o amrywiaeth o ran mathau ar brojectau. Mae projectau a dderbyniwyd o’r blaen wedi cynnwys; cynnal boreau coffi ar ran MacMillan, peintio cwt sgowtiaid, helpu i gaffael tarmac ar gyfer tramwyfa eglwys, clirio a phlannu gardd gymunedol, adeiladu tŷ gwydr wedi’i wneud o boteli plastig a ailgylchwyd, rhoi sgyrsiau ar adeiladu i breswylwyr cartrefi gofal, a chynnal digwyddiadau hyfforddi i helpu menywod i fentro i’r byd adeiladu. 

   

 • A oes rowndiau ymgeisio?

   

  Mae profiad gwaith ar gael ar safleoedd neu mewn amgylcheddau swyddfa. Cafodd fformat profiad gwaith safonol ei ddatblygu ar draws safleoedd Ysgolion yr 21ain Ganrif er mwyn sicrhau ei fod yn ystyrlon. Fodd bynnag, gellid teilwra profiad gwaith yn dibynnu ar lefel profiad yr ymgeisydd, ei ddiddordebau a’i sgiliau, trafodir hyn yn fanylach gyda’r contractwyr ar y pryd. Mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr yn gallu ennill profiad ar draws nifer o leoliadau. Gallai profiad mewn amgylcheddau swyddfa gynnwys meysydd cyllid, sgiliau digidol a rheoli projectau. 

 • Beth yw'r amserlen ar gyfer cymorth? 

  Mae cymorth am ddim ar gael rhwng Ebrill 2019 ac Ionawr 2022 ar gyfer y BLSC (contractwyr Bouygues,  ISG a Morgan Sindall).

  Bydd yr amserlenni yn ceisio paru gofynion y project gyda chynnydd adeiladu (e.e. os hoffech i’ch mainc gymunedol gael ei hatgyweirio gellid trefnu hyn ar gyfer adeg pan fydd seiri coed yn gweithio ar y safle).  


  Mae'n rhaid i’r projectau sy’n dymuno cymryd rhan yn y cynlluniau ysgolion cyfun y Barri gael eu cwblhau erbyn Ionawr 2022.


  Caiff dyddiadau ceisiadau projectau buddion cymunedol pellach eu cyhoeddi ar ôl i ysgolion Band B gael eu cadarnhau. 

 • A oes rowndiau ymgeisio? 

   Nid oes unrhyw rowndiau penodedig ar gyfer ceisiadau, mae croeso i brojectau wneud cais unrhyw bryd cyn mis Ionawr 2022. Mae rhagor o fanylion am y broses ymgeisio ac amserlenni ar gael isod.

 • Beth yw’r broses ar gyfer ceisiadau? 

   

  Bydd y project yn llenwi ffurflen gais ac yn ei hanfon i  21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk

  Bydd gwirfoddolwyr annibynnol o’r grŵp llywio buddion cymunedol yn adolygu’r cais i weld a yw’n gyffredinol addas (e.e. a yw’r project yn gweithredu yn y Fro, amserlenni ayyb)


  Cyfrifir sgoriau o’r arfarniad cychwynnol ac anfonir ceisiadau ar y rhestr fer i’r contractwyr

  Ar y cam hwn, bydd tîm Ysgolion y 21ain Ganrif yn rhoi gwybod i’r project os gafodd ei roi ar y rhestr fer.


  Bydd y contractwyr yn trafod y cais yn y cyfarfod misol ar fuddion cymunedol a phenderfynu a yw’n ddichonadwy cefnogi’r project.


  Bydd tîm Ysgolion y 21ain Ganrif yn rhoi gwybod i’r project os gafodd ei dderbyn (sylwer y gallai’r project gael ei dderbyn yn llawn, yn rhannol neu gyda mân addasiadau)


  Os caiff y project ei dderbyn, bydd tîm Ysgolion y 21ain Ganrif yn cysylltu cysylltiadau perthnasol y project â’r prif gontractwr er mwyn trafod rhagor o fanylion a’r camau nesaf

  Darperir adborth i unrhyw brojectau na chafodd eu derbyn gan dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae croeso iddynt ymgeisio eto

 • A gaiff y cais cyfan ei dderbyn? 

  Ddim o reidrwydd, gallai cais gael ei dderbyn yn llawn, ei dderbyn yn rhannol neu ei dderbyn gyda mân addasiadau. Bydd tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r contractwyr yn gweithio gyda phrojectau i ddarparu ar gyfer eu hanghenion cyn belled ag sy’n bosibl ond mae‘n bosibl y cânt eu cyfyngu gan amser neu’r adnoddau sydd ar gael. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd project yn gofyn am gymorth gyda phrofiad gwaith ar gyfer nifer uwch o ddefnyddwyr gwasanaethau nag y gellir eu cynnwys ar y safleoedd, mae’n bosibl y caiff y cais ei dderbyn o hyd ond gydag addasiadau. Hefyd gallai’r contractwyr ddarparu syniadau nad ydynt wedi eu cynnwys yn y cais am ffyrdd eraill neu ychwanegol o helpu yn seiliedig ar eu profiad. Fel canllaw cyffredinol, po fwyaf o fanylion a ddarperir yn y cais hawsa’n y byd fydd i ddeall gofynion y project a gwneud addasiadau’n gynnar.

 • Faint gymer hi i wybod a gafodd y project ei dderbyn? 

   Ein nod yw rhoi gwybod i broject a gawsant eu rhoi ar y rhestr fer o fewn pythefnos ac a gawsant eu derbyn gan y contractwyr o fewn pedair wythnos. Os nad yw’r amserlenni hyn yn bosibl bydd tîm Ysgolion y 21ain Ganrif yn rhoi gwybod i brojectau cyn gynted ag y bod modd.

 • A allaf ailymgeisio? 

   Mae croeso i brojectau na chawsant eu derbyn naill ai ar y rhestr fer neu ar gyfer cam y contractwyr ymgeisio eto unrhyw bryd. Byddem yn gofyn bod projectau’n adolygu eu hadborth ac yn gwneud unrhyw newidiadau a argymhellwyd i’w cais.

 

Prosiectau cymunedol a gefnogwyd hyd yma ym Band B

 

Ysgol Gwaun Y Nant

Mae’r contractwr ISG wedi helpu Ysgol Gwaun Y Nant gyda chymorth y contractwr lleol Landcraft. Treuliodd tîm y safle ddau ddiwrnod ar dir yr ysgol, gan glirio'r gordyfiant ac adfywio’r ardal bywyd gwyllt. Defnyddir y maes hwn ar gyfer addysg awyr agored gyffrous, yn cefnogi lles disgyblion a gwybodaeth am y byd naturiol.

 

ISG Gwaun Y Nant Community Garden 4

ISG Gwaun Y Nant Community Garden 2

ISG Gwaun Y Nant Community Garden 3

 

Chanolfan Palmerston ar gyfer Dysgu Gydol Oes

Mae'r Contractwr Morgan Sindall wedi gweithio gyda Chanolfan Palmerston ar gyfer Dysgu Gydol Oes i'w helpu i wella eu mannau awyr agored. Uwchraddiodd y tîm lwybr ac adeiladu rhai blychau plannu dyrchafedig hygyrch trawiadol, ynghyd â ffens ddiogelwch. Bydd hwn yn lle awyr agored gwych i'r rhai sy'n defnyddio'r ganolfan

 

 

MS Palmerston AL Centre Community Garden 1

Palmerston Centre - raised beds food growing

Palmerston Centre - raised beds onions

 

   

Ewch amdani...

  
Lawrlwythwch y ffurflen gais isod a’i Llenwi:

 

Ffurflen Gais

 

Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau a dychwelyd ffurflenni wedi eu llenwi at:


Os dewisir eich project bydd y tîm yn eich rhoi chi mewn cysylltiad â’r partneriaid perthnasol i ddechrau ar y camau nesaf. 

 

 

21stC Schools Logo (WG)wgovlogo