Ysgolion yr 21ain Ganrif EcolegVale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent) 

Yn rhan o'r rhaglen i adnewyddu ac adeiladu ysgolion newydd, bydd tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif a chontractwyr adeiladu yn diogelu ac yn gwella ecoleg safleoedd.

 

Pam mae diogelu a gwella ecoleg yn bwysig? 

Yn syml, mae ecoleg yn cyfeirio at y berthynas a'r rhyngweithio rhwng organebau a'u hamgylchedd.  Os yw ecosystem yn iach yna mae cydbwysedd rhwng y rhyngweithio hwnnw sy'n golygu y gall planhigion ac anifeiliaid ffynnu.  Pan fydd ecosystemau'n ffynnu ac yn llawn rhywogaethau amrywiol yna gallant greu manteision cadarnhaol i bobl, fel aer a dŵr glanach, gan greu mannau croesawgar ar gyfer hamdden ac ymlacio, a helpu i atal llifogydd lleol. 

O lefel leol i fyd-eang, mae ein hecosystemau'n cael eu bygwth gan newid yn yr hinsawdd, gorgloddio a defnydd gormodol ar adnoddau felly mae angen i bob un ohonom helpu i wella'r ecosystemau hyn lle bynnag y bo modd. Gall gwaith adeiladu yn arbennig gael effaith negyddol wrth iddo gael ei wneud ac ar ôl iddo gael ei wneud os na rhoddir camau gofalus ar waith i ddiogelu'r bywyd gwyllt a'r cynefinoedd o fewn y safle a'r cyffiniau. 

Heb ecosystemau lleol iach byddwn yn colli rhai o'n rhywogaethau mwyaf annwyl o fewn cenhedlaeth; gan gynnwys y draenog, y durtur, y wiwer goch a gwiberod. 

Mae gwella cynefinoedd yn un o'r mesurau cynaliadwyedd a wnawn i gyflawni safon Rhagoriaeth BREEAM. Mae hyn hefyd yn ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau fel corff cyhoeddus dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 drwy ddiogelu a gwella bioamrywiaeth ac ecosystemau sy'n gweithio'n iach. 

Felly, am yr holl resymau hyn mae'n bwysig diogelu a gwella ecoleg cymaint â phosibl o fewn ein safleoedd.


Sut gallwn ni helpu ecoleg ar ein safleoedd?

21st Century Schools Ecology Flyer


Lawrlwythwch ein taflen

 


Arolygon

Ddechrau Mis Hydref 2020, bu disgyblion Blwyddyn4 Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg (YGBM) aswyddogion y Cyngor o'r tîm Ysgolion y 21ain Ganrifa’r tîm Cefn Gwlad yn ymchwilio i'r basnau cadwnewydd ar safle YGBM.

Darllenwch ein astudiaeth achos

 

YBM Survey - pond dipping 3
Ym mis Ebrill 2021, ymchwiliodd disgyblion o Gyngor Ysgol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg (YGBM), swyddogion o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor a'r contractwr ISG Construction i'r cynefinoedd newydd ar safle YGBM.

Darllenwch ein astudiaeth achos
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Pond Survey - pupils surveying saplings


 

Mae tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif a chontractwyr adeiladu hefyd yn helpu'r amgylchedd drwy godi adeiladau sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, integreiddio deunyddiau carbon-isel, a chreu opsiynau ar gyfer teithio’n llesol i safleoedd ein hysgolion. 

Mae'r tîm hefyd yn gwella ecoleg yn y Fro ehangach drwy gefnogi gerddi cymunedol. Dysgwch fwy drwy fynd i'n tudalen we ar fanteision cymunedol.