Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)

Bydd cynllun Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgolion yr 21ain Ganrif yn buddsoddi mewn trawsnewid addysg arbennig ar draws y Fro. Gweler rhagor o fanylion ac amserlenni'r prosiectau isod.


Ewch i’r dudalen Buddion Cymunedol i ddysgu sut mae cynllun Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dwyn manteision ychwanegol i ardal ehangach Bro Morgannwg ac i weld a yw eich sefydliad yn gymwys i dderbyn cyfraniadau mewn nwyddau a chymorth.

 

Canolfan dros Ddysgu a Lles

 

Trosolwg o’r prosiect:

 • Rhoi terfyn ar Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) bresennol y Cyngor, sef Y Daith, a sefydlu Canolfan Dysgu a Lles newydd o dan reolaeth Ysgol y Deri.
 • Adeilad newydd ar safle Court Road gyda lle ar gyfer 80 o ddisgyblion Cyfnodau Allweddol 3 a 4 ag anghenion Iechyd Meddwl Emosiynol Cymdeithasol (IMEC) cymhleth.
 • Buddsoddiad o £4.4M.Ysgol Y Deri Logo
 • Bydd lle addysgu wedi’i ddosbarthu ar draws dau lawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a staff gweinyddu, ystafell staff, a mannau ymneilltuo ar gyfer ymyriadau disgyblion. Ar y tir bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (AGADd) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgol goedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan yr ysgol baneli ffotofoltäig a ddyluniwyd i fod yn garbon sero-net pan fo ar waith.

Amserlen:

Centre for Learning and Wellbeing architect drawing

 


Canolfan Adnoddau Arbenigol yn Gladstone

 

Trosolwg o’r prosiect:

Ysgol Y Deri Logo
 • Mae'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd Gladstone wedi cael ei threialu ers mis Medi 2019. Mae'r CAA yn defnyddio ardaloedd o fewn yr adeiladau ysgol presennol.
 • Bydd y CAA yn cael ei sefydlu'n ffurfiol o fis Medi 2021, o dan reolaeth Ysgol y Deri, a bydd yn parhau i ddefnyddio'r cyfleusterau presennol yn Ysgol Gynradd Gladstone.
 • Bydd y CAA yn darparu ar gyfer 10 disgybl ag anghenion Iechyd Meddwl Emosiynol Cymdeithasol (IMEC) cymhleth.

Amserlen:

 

Canolfan Adnoddau Arbenigol Ysgol Uwchradd Whitmore
Whitmore High logo


Trosolwg o’r prosiect:

 • CAA newydd wedi'i neilltuo o fewn adeilad newydd Ysgol Uwchradd Whitmore gyda lle ar gyfer 20 o ddisgyblion â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig (CSA).
 • Bydd y CAA yn cael ei sefydlu'n ffurfiol o dan reolaeth Ysgol Uwchradd Whitmore o fis Medi 2021.
 • Mae'r CAA yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd synhwyraidd, mannau ymneilltuo a lle addysgu a chymdeithasol defnydd cymysg. Mae gan y CAA fynediad uniongyrchol i le y tu allan.

MS_Construction_LogoLlinell amser:

 

 

Whitmore High School_Specialist Resource Base
Whitmore High classroom

 

Whitmore High School classroom
Whitmore High School Resource Base

 

 

Ehangu Ysgol y Deri

 

Trosolwg o'r prosiect:Ysgol Y Deri Logo

 • Adeilad newydd ar safle Cosmeston a ffefrir gyda lle ar gyfer 150 o ddisgyblion o dan reolaeth Ysgol y Deri.
 • Bydd adeilad newydd yr ysgol yn addysgu disgyblion oedran cynradd yn bennaf. Fodd bynnag, bydd yr ysgol yn gweithredu dull sy'n seiliedig ar anghenion i bennu rhaniad disgyblion ar draws y ddau safle.
 • Buddsoddiad o £11m.
 • Bydd gofod addysgu wedi’i ddosbarthu ar draws dau lawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a staff gweinyddu, ystafell staff, a mannau ymneilltuo ar gyfer ymyriadau disgyblion. Ar y tir bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (AGADd) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgol goedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan yr ysgol baneli ffotofoltäig ac fe’i dyluniwyd i fod yn garbon sero-net pan fo ar waith.

Amserlen:

 

Ysgol Y Deri Expansion proposed site layout