Cymuned Ddysgu Penarth

Mae’r ysgol yn cynnwys Ysgol Uwchradd St Cyres ac Ysgol Y Deri a welodd Ysgol Erw'r Delyn, Ysgol Ashgrove ac Ysgol Maes Dyfan, sy’n ysgolion arbennig, yn dod ynghyd i greu hyb dysgu canolog, gan greu’r cyfleuster dysgu mwyaf yng Nghymru.


Mae Cymuned Ddysgu Penarth yn cynnwys ysgol gyfun brif ffrwd gyda chapasiti ar gyfer 1285 o ddisgyblion, ynghyd ag ysgol anghenion addysgol arbennig (AAA), gan fodloni anghenion disgyblion sydd â sbectrwm eang o anghenion dysgu gan gynnwys y rhai hynny sydd ag anawsterau dysgu a chorfforol a’r rhai hynny ar y sbectrwm awtistig.

 

Mae’r cynllun 23,500m2 uchelgeisiol hwn, sydd wedi bod yn cael ei gynllunio ers pum mlynedd, yn cynnwys disgyblion ag anghenion arbennig yn cael eu haddysgu yn yr un cyfleuster â disgyblion ysgol uwchradd prif ffrwd, gyda’r bwriad o gynnig addysg gynhwysol ac amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu dan un to. Ynghyd â'r cyfleusterau dysgu ar gyfer y ddwy ysgol, mae canolfan seibiant 1500 metr sgwâr sy’n galluogi 19 disgybl i aros ar unrhyw un adeg i roi seibiant i’w teuluoedd.  

 

Penarth-Learning-Community

Manteision Addysg

Mae’r ysgol newydd yn manteisio ar ffordd arloesol o ddarparu addysg, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiwifr ddiweddaraf gyda sgriniau LCD a chyfrifiaduron llechen yn cael eu defnyddio ar gyfer addysgu.

 

Mae cyfleusterau chwaraeon yn Ysgol St Cyres yn cynnwys dwy gamfa aml-ddefnydd a chae glaswellt artiffisial trydedd genhedlaeth ar gyfer pob tywydd.  Mae hefyd gyfleusterau addysgu allanol, megis gardd bywyd gwyllt a rhandiroedd.

 

Mae’r ysgol AAA yn cynnwys ystafell synhwyrau a phwll synhwyrau a sblasio, ynghyd ag amrywiaeth o ystafelloedd wedi’u dylunio’n arbennig.

 

 

Manteision Cymunedol

Cynigiodd y project y cyfle ar gyfer recriwtio a hyfforddi wedi'i dargedu ac yn rhan ohono mae nifer o bobl leol wedi'u cyflogi yn ystod y cam adeiladu, gan roi wythnosau o gyflogaeth i 6,402 o bobl a galluogi 184 o bobl i ddechrau gweithio ym maes adeiladu gyda 83 o brentisiaid a hyfforddeion wedi’u cyflogi yn rhan o’r project hwn. Ail-fuddsoddodd y project tua 80% o’r costau adeiladu yn ôl yn yr economi leol.

 

Yn ogystal â chynnig cyfleuster dysgu o’r radd flaenaf, mae Cymuned Ddysgu Penarth ar gael i'r gymuned ehangach ei defnyddio, gyda chyfleusterau chwaraeon modern. Bydd Ysgol Y Deri yn agor ei phwll hydrotherapi, ystafelloedd ffisiotherapi a mannau arbenigol eraill fel y gall teuluoedd a gofalwyr yn y gymuned sy’n gofalu am oedolion a phlant ag anghenion arbennig eu defnyddio.

 


 

Amserlen

Mehefin 2009 – Cyngor yn cymeradwyo’r ysgol newydd.

Ebrill 2012 - Llywodraeth Cymru cyn cymeradwyo cyllid.

 

Hydref 2012 – Dechrau adeiladu ar y safle.

 

Hydref 2014 – Cwblhau adeiladu.

 

 

Tachwedd 2014 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i’w hysgolion newydd.

Rhagfyr 2014 – Dymchwel adeiladau presennol yr ysgol.

 

Hydref 2015 - Cwblhau darpariaethau chwaraeon.

 

 

 

 

21st century schools logo