Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Caiff yr ysgol 210 lleoedd newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanilltud Fawr, ei hadeiladu ar safle’r ysgol bresennol.

 

Agorodd yr adeiladau ysgol newydd i blant ar 2 Medi 2015.  Mae’r adeiladau ysgol newydd yn disodli’r dosbarthiadau dros dro a bellach yn cynnig ysgol sy'n addas ar gyfer y dyhead i ddysgu a datblygu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn Llanilltud Fawr.

 

Crëwyd yr ysgol hon i ymateb i'r galw cynyddol am amgylchedd dysgu cyfrwng Cymraeg i blant ysgol gynradd yng ngorllewin y Fro.  Sefydlwyd yr ysgol yn 2011.

 

Mae Llywodraeth Cymru, drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, yn cefnogi buddsoddiad addysg  y Cyngor ac yn cydnabod bod gofyn i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg fod wrth wraidd y gymuned os yw am fod o fudd i’r plant a chymunedau Llanilltud Fawr a’r ardal gyfagos. 

 

 Ysgol Dewi-Sant-Plans

 


Bydd y cyfleusterau yn yr ysgolion newydd yn cynnwys:

  • Parth dysgu canolog
  • 8 ystafell ddosbarth
  • Cyfleusterau TG hyblyg ym mhob ystafell ddosbarth a lleoedd ar gyfer adnoddau
  • Ardaloedd dysgu a chwarae awyr agored gydag arwyneb caled a meddal
  • Canopïau yn iard chwarae’r blynyddoedd cynnar
  • Cegin fodern
  • Ardal chwaraeon / bwyta hyblyg


 

Amserlen

 

Tachwedd 2013 – Cyngor yn cymeradwyo adeiladu ysgol newydd

Chwefror 2014  - Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo cyllid.

Hydref 2014 – Dechrau adeiladu ar y safle. 

Awst 2015 – Adeiladu ar fin gorffen.

Medi 2015 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i’w hysgol newydd.

 

 

21st century schools logo