Cynllun taliadau arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol

Ar 01 Mai cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru daliad o £500 i weithwyr gofal. 

 

Yn dilyn hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig yn cadarnhau'r meini prawf cymhwysedd.   Mae hyn i’w gael ar: 

 

Cynllun taliadau arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol

 

Gwneir y taliad i weithwyr gofal a gyflogid mewn rôl gymwys rhwng 15 Mawrth 2020 a 31 Mai 2020.   

 

Mae Cyllid a Thollau EM wedi cadarnhau bod y taliadau hyn a wneir i gyflogeion yn cael eu hystyried yn enillion ac y bydd treth, cyfraniadau yswiriant gwladol ac ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr yn daladwy lle y bônt yn briodol.   Byddant hefyd yn cael eu cynnwys mewn cyfrifiadau budd-daliadau. 

 

Bydd pob aelod o staff cymwys yn cael taliad trethadwy o £500 ar yr amod ei fod yn cwblhau ac yn dychwelyd ffurflen gais atoch chi, y cyflogwr (bydd y cyflogwr yn cadw'r ffurflen hon fel prawf cymhwysedd).

 

Dylid gwneud taliadau trwy'r gyflogres er mwyn sicrhau bod treth incwm ac yswiriant gwladol yn cael eu trin yn briodol, ac i hwyluso'r hysbysiadau priodol i'r asiantaethau budd-daliadau priodol.

 

Mae'r ffurflenni perthnasol wedi'u cynnwys yn yr atodiadau.

 

Ffurflen 1 yw'r ffurflen hawlio i gyflogeion.   Anfonwch y ffurflen hon at bob cyflogai cymwys.   Chi, y Darparwr Gofal ddylai ddychwelyd a storio’r ffurflenni hyn.

 

Ffurflen 1 yw'r ffurflen hawlio i gyflogeion.   Anfonwch y ffurflen hon at bob cyflogai cymwys.   Chi, y Darparwr Gofal ddylai ddychwelyd a storio’r ffurflenni hyn. 

 

 

Mae Ffurflen 3a yn grynodeb o'r taliadau yr ydych yn bwriadu eu gwneud i gyflogeion cymwys, rydych yn eu cyflogi’n uniongyrchol ac sydd wedi cyflwyno ffurflen gais ddilys.  Dylid anfon y ffurflen at 500forcarers@valeofglamorgan.gov.uk Caiff y ffurflen hon ei hasesu ac os caiff ei chymeradwyo darperir taliad a chewch wybod a ddylid bwrw ymlaen â'r taliad yn y cyflog nesaf a drefnwyd.  Bydd unrhyw ymholiadau ynghylch yr asesiad yn cael eu codi cyn gynted â phosibl.   Sylwch fod proses apelio wedi'i sefydlu a bydd manylion ar gael lle bo angen. 

 

 

Mae Ffurflen 3b yn rhestr o unrhyw staff asiantaeth cymwys sydd wedi cyflwyno ffurflen gais a dylid ei hanfon at 500forcarers@valeofglamorgan.gov.uk  

 

 

Defnyddir Ffurflen 4 i gyflwyno ffurflen gais derfynol gan Gyngor Bro Morgannwg ar ôl i daliadau gael eu gwneud i gyflogeion er mwyn adennill pensiwn cyflogwyr, costau Yswiriant Gwladol ac i hawlio ad-daliad gorbenion o £1.

  

 

Gweler y cwestiynau cyffredin amgaeedig i gael rhagor o wybodaeth:

 

 

Manylion cyswllt: