Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ddeddf newydd sydd yn rhoi mwy o lais i chi yn y gofal a’r cymorth a gewch. 

 

Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar hyrwyddo annibyniaeth pobl er mwyn rhoi llais cryfach a rheolaeth iddynt.

 

Mae'r gyfraith newydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae hyn yn galluogi pobl i gael mynediad at y cymorth cywir ar yr amser cywir i fodloni eu sefyllfa unigol.

  

Mae'r ddeddf yn effeithio ar:

  • Oedolion
  • Plant
  • Gofalwyr
  • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Gyda mwy o bobl angen gofal a chymorth yng Nghymru, mae angen model gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy ar y wlad. Bydd hyn yn cynnwys awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau’r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth i roi gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau i bobl mewn angen. 

 

Mae yna rhagor o wasanaethau ar gael i atal problemau rhag gwaethygu, felly mae’r cymorth cywir yno i chi pan fydd ei angen arnoch. 

 

Mae'r ddeddf yn:

  • Gwneud bywyd yn well i bobl a’u gofalwyr
  • Gwneud cyfraith gofal cymdeithasol yn haws ei defnyddio
  • Rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl
  • Sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei angen arnynt i fyw bywyd da
  • Creu darlun cyson o’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru
  • Sicrhau bod gan gymunedau gyfle i gynnig eu gwybodaeth a’u profiad

 

Mae'r ddeddf yn cyflwyno pwerau cryfach i gadw plant a phobl ifanc agored i niwed yn ddiogel rhag cam-drin neu esgeuluso.

 

Mae proses asesu newydd o ran gofal a chymorth yn seiliedig ar beth sy’n bwysig i unigolion. Mae'n ystyried cryfderau personol, y cymorth sydd ar gael gan aelodau’r teulu, ffrindiau a phobl eraill yn y gymuned.