Asesiad Cynhalwyr

Mae’n ddyletswydd ar y Gwasanaethau Cymdeithasol i asesu a oes angen cymorth ar gynhalwyr yn y Fro. Bydd asesiad yn rhoi cyfle i chi drafod pa fath o gefnogaeth sydd ei angen arnoch i hwyluso’r gwaith.

 

Fel cynhalydd, mae gofyn i chi gydnabod eich anghenion eich hun am gymorth a chefnogaeth, ac mae gennych hawl i ddisgwyl i eraill, megis gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, gydnabod yr hawliau yna hefyd, a’ch cyfeirio at gefnogaeth sy’n addas i chi yn benodol.

 

Bydd asesiad y cynhalydd yn bwrw golwg dros gefnogaeth, gwasanaethau ataliol, dymuniad y cynhalydd i weithio neu beidio, ac a yw cynhalydd yn awyddus i dderbyn addysg neu hyfforddiant neu gymryd rhan mewn gweithgaredd hamdden o unrhyw fath.

 

Lefel y ‘gefnogaeth’, os penderfynir bod ei hangen, fydd yn awgrymu pa gymorth gall y gwasanaethau cymdeithasol eu darparu.

 

Bydd gweithiwr cymdeithasol neu swyddog cefnogi cynhalwyr yn ymweld â chi i drafod y math o gymorth fyddai o fudd i chi a’r person rydych chi’n gofalu amdano. Ymhlith y pynciau trafod, bydd:

 • Sefyllfa'r cynhalydd
 • Canlyniadau Personol a rhwystrau sy'n eich atal rhag cyflawni'r canlyniadau hyn
 • Y peryglon posibl os na fydd y canlyniadau'n cael eu cyflawni
 • Cryfderau a galluoedd y cynhalydd

 

Bydd asesiad yn caniatáu i chi wneud yr isod:

 • Ystyried eich anghenion eich hun
 • Meddwl am effaith gofalu ar eich llesiant
 • Siarad yn gyfrinachol â rhywun sy’n deall eich sefyllfa
 • Cael clust barod i wrando
 • Ystyried a allwch chi barhau i ddarparu gofal a pha ddewisiadau sydd gennych
 • Trafod y lefel o gefnogaeth rydych chi'n ei ystyried yn bwysig i gyflawni eich swyddogaeth gan gynnal eich iechyd a'ch llesiant eich hun

Ymgeisio am Asesiad Cynhalydd

Os ydych chi’n gynhalydd, mae gennych hawl i dderbyn asesiad.

 

I wneud cais am asesiad cynhalydd, cysylltwch â’n Canolfan Gyswllt:

 

Oriau agor: Llun i Gwener 8.00am - 5.00pm

 

Neges destun: C1V wedyn eich neges i 60066

 

 

Os ydych yn rhiant ofalwr i blentyn anabl, mae gennych hawl i gael asesiad. Cysylltwch â Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf. 

Llun i Iau 9:00yb – 4:30yp

 

Ymgeisio am Asesiad Cynhalydd Ifanc

Ar gyfer asesiadau cynhalwyr ifanc (o dan 18 oed).

 

Families First Advice Line:

 

Oriau agor: Llun i Iau 9:00yb – 4:30yp.

 

 • 0800 0327 322