Cerdyn Argyfwng i Gynhalwyr

Cynllun ar y cyd â Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yw’r Cerdyn Argyfwng i Gynhalwyr (CEC). Ei ddiben yw trefnu gofal i unigolyn petai rywbeth annisgwyl yn digwydd i’w gynhalydd.

 

Un o bryderon mwyaf cynhalwyr yw sut byddai’r aelod o’r teulu neu’r ffrind sy’n dibynnu arnyn nhw yn ymdopi petai rywbeth yn digwydd i’w cynhalydd.

 

carers-card

Nid oes angen derbyn asesiad cynhalwyr i dderbyn CEC. Mae’r cerdyn yn:

  • Faint cerdyn credyd a gellir ei gario yn eich pwrs neu waled
  • Nodi rhifau ffôn i’w galw yn achos argyfwng
  • Cario rhif unigryw

Dim ond os nad ydych chi’n medru gwneud trefniadau eich hunan y dylid defnyddio’r cerdyn.

 

Os nad oes yr un o’r bobl a enwebwyd ar gael, neu os nad oes rhywun addas i chi ei enwebu, bydd yr ymateb yn dilyn trefn arferol atgyfeirio i’r gwasanaethau cymdeithasol.

 

Am wybodaeth bellach am y CEC a sut mae’n gweithio, lawrlwythwch gopi o’r daflen wybodaeth neu gysylltu â’r tîm:


 

Cymhwysedd ar gyfer CEC

Os yw’r datganiadau isod yn wir amdanoch chi, gallwch chi gofrestru ar gyfer cynllun y cerdyn: 

  • Rydych chi a'r unigolyn rydych chi'n gofalu amdano dros 18 oed
  • Mae'r unigolyn rydych chi'n gofalu amdano'n byw ym Mro Morgannwg neu yng Nghaerdydd
  • Rydych chi'n gofalu gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog na fyddai'n medru ymdopi gartref, naill ai oherwydd oed, amhariad corfforol/meddyliol, salwch hir neu broblem ag alcohol/cyffuriau

Ymgeisio am CEC

Mae dwy ffordd o gofrestru ar gyfer y cynllun hwn.

 

Os ydych chi neu’r unigolyn yn eich gofal yn cael ei asesu gan y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gofynnwch i’r swyddog sy’n llenwi’r ffurflen asesu i’ch cofrestru ar y cynllun.


Fel arall, gallwch chi ofyn am ffurflen gais drwy ffonio eich awdurdod lleol:


  • Caerdydd: 029 2037 5520

  • Bro Morgannwg: 01446 700111

Defnyddio eich cerdyn

Pan fod angen i chi ddefnyddio’ch CEC, cysylltwch â:

 

Yn ystod oriau swyddfa (ar gau ar wyliau banc)

  • 01446 700111

Y tu hwnt i oriau swyddfa

  • 02920 788570