Carers Week 2018 banner Welsh

Young Carer Poster

Wythnos Gofalwyr 2018 

Y thema ar gyfer 2018 yw Iach a Chysylltiedig

 

Os ydych chi’n gofalu am berthynas, cymydog neu ffrind nad yw’n gallu ymdopi gartref oherwydd salwch hirdymor, oedran, anabledd neu’r ffaith ei fod yn camddefnyddio sylweddau, rydych yn ofalwr. Nid yw gofalwr yn yr ystyr hwn yn golygu gweithiwr asiantaeth, gweithiwr cyflogedig nac ofalwr gwirfoddol.

 

Gall gofalu fod yn werth chweil, ond hefyd gall effeithio ar eich bywyd cartref, eich bywyd gwaith, eich amser sbâr a’ch perthynas gyda’r person yr ydych yn gofalu amdano. Nid oes raid i chi fod yn byw yn yr un tŷ â’r person yr ydych yn gofalu amdano. Nid yw gofalwyr yn cael cyflog i roi cymorth ac weithiau fe gyfeirir atynt fel gofalwyr di-dâl/teulu/anffurfiol.

 

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch blynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad a wnânt i deuluoedd a chymunedau. Caiff ei gefnogi gan wyth brif elusen. 

 

Yn y Fro rydym yn nodi Wythnos Gofalwyr drwy agor stondinau gwybodaeth yn Llyfrgell y Barri, yn ogystal â mewn amrywiol Feddygfeydd MT ar draws y Fro. Bydd gan ofalwyr y cyfle i siarad â rhywun am eu sefyllfa ofalu yn ogystal â darparwyr sy’n cefnogi gofalwyr. 

 

Dydd Llun 11 Mehefin 2018

 • Meddygfa Court Road a Phractis Grŵp y Fro, Porthceri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9.30am a 11.30am

 • Canolfan Feddygol Glan-y-dŵr – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2.30pm a 4.30pm

 • Llyfrgell y Barri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd a Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 10.00am a 11.30am

 • Meddygfa Porthceri, y Barri – Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 9.30am a 11.30am
 • Tŷ Rondel, y Barri – Prosiect Stori Digidol 10.30 – 12.00

 

Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018

 • Practis MT y Bont-faen – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9.30pm a 11.30pm

 • Meddygfa Eryl, Llanilltud Fawr – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2.30pm a 4.30pm (Greenlinks, Cymdeithas Alzheimer's, Tîm Gofalwyr y Fro) 
 • Llyfrgell y Barri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd

 • Age Connect, Heol Holltwn, y Barri – Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 9.30am a 11.30am

 •  

  Tŷ Rondel, y Barri – Canu a dawnsio gyda Deano 1.30 – 2.30 

Dydd Mercher 13 Mehefin 2018

 • Practis Iechyd a Chanolfan Feddygol Highlight Park – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9.30am a 11.30am

 • Canolfan Feddygol West Quay – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2.30pm a 4.30pm

 • Llyfrgell y Barri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd

 • Lleoliad i’w gadarnhau – Dawns Te y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghaerdydd, 1.00pm tan 3.00pm

 • Meddygfa West Quay, y Barri – Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 1.00am a 3.30am

 • Tŷ Rondel, y Barri – amrywiaeth o weithgareddau 

Dydd Iau 14 Mehefin 

 • Canolfan Feddygol Dinas Powys – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9.30pm a 11.30pm (Hafal, Cymunedau Digidol Cymru, YMCA Prosiect Gofalwyr Ifanc, Pryder Gwirfoddoli Dinas Powys, Tîm Gofalwyr y Fro

 • Meddygfa Redlands a Meddygfa Stanwell, Penarth – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2.30pm a 4.30pm

 • Llyfrgell y Barri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd

 • Y BarriCwrs Codi a Chario i Ofalwyr, 9.30am tan 3.30pm

 • Meddygfa Redlands, Penarth – Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 9.30am a 11.30am

 • Waitrose, y Barri – Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 9.30am tan 11.30am

 • Tŷ Rondel, y Barri – Diwrnod cacennau bach gyda Alzheimer

 

Dydd Gwener 15 Mehefin

 • Llyfrgell y Barri – Stondinau gwybodaeth drwy’r dydd a Sesiwn Galw Heibio Tîm Teleofal rhwng 10.00am tan 12.00pm

 • Tŷ Rondel, y Barri – Atgofion a raffl