Cymorth Ariannol

Gwybodaeth am lwfansau, diwygio budd-daliadau a’r cymorth ariannol sydd ar gael i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. Mae iaith y dolenni’n cyfateb i’r cynnwys.

 

Lwfans Cynhalwyr

Budd-dal yn lle incwm yw hwn, a chaiff ei dalu i bobl sydd wedi hepgor y cyfle i weithio’n llawn amser oherwydd eu bod yn gofalu am unigolyn ag anabledd difrifol. 

 

 

Gwnewch gais ar-lein

Credyd Unffurf

Budd-dal newydd ar sail prawf modd a fydd yn disodli’r budd-daliadau cyfredol isod a roddir ar sail prawf modd:

  • credydau treth plant
  • budd-dal tai
  • lwfans cyflogaeth a chefnogaeth yn seiliedig ar incwm
  • lwfans chwilio am swydd yn seiliedig ar incwm
  • cefnogaeth incwm
  • credydau treth gwaith

 

Taliadau Annibyniaeth Personol (PIP)

Ymhlith y dogfennau yn y pecyn PIP, ceir canllaw i bobl sy’n hawlio er mwyn helpu pobl sy’n hawlio i ddeall beth sy’n digwydd nesaf a beth sydd angen iddynt ei wneud. Gellir lawrlwytho ac argraffu’r dogfennau o’r pecyn PIP. 

 

PIP checker   PIP Toolkit 

 

Cymdeithas Alzheimer – Taflen Wybodaeth Gostyngiad i Dreth y Cyngor

Mae hawl gan rai pobl â dementia i dderbyn gostyngiad yn eu bil treth cyngor. Weithiau, bydd pobl sy’n gofalu amdanynt hefyd yn gymwys i dderbyn gostyngiad

 

Gwasanaeth Citizens Advice (CAB)

Mae CAB Bro Morgannwg yn ehangu ei wasanaethau drwy gymorth cynllun Cyngor Gwell, Bywydau Gwell Llywodraeth Cymru. Bydd tîm penodol i’r cynllun yn ymgartrefu yn swyddfa’r Barri er mwyn ymgysylltu â chymunedau lleol yn y Fro, a datblygu lleoliadau estyn arbenigol yn Ysbyty Llandochau, Penarth, Llanilltud Fawr a’r Bont-faen. Mae’r Tîm Hawlio Budd-dal, sy’n dod o dan adain CAB hefyd, yn cynnal sesiynau galw heibio yn achlysurol. Am fanylion pellach, ffoniwch:

 

  • 01446 704993

Cerdyn Hynt

Cynllun mynediad cenedlaethol newydd sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celf yng Nghymru i sicrhau bod darpariaeth gyson ar gael i ymwelwyr ag anabledd neu ofynion hygyrchedd penodol, a’u cynhalwyr neu eu cynorthwywyr personol. Os oes angen cymorth arnoch i fynd i berfformiad mewn theatr neu ganolfan celf, efallai fyddwch chi’n gymwys i ymuno â chynllun Hynt. 

Dewis Cymru

 

Money Made Clear

Gwefan a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, ac a sefydlwyd i’ch helpu chi i reoli eich arian yn fwy effeithlon. Mae’n cyfuno’r holl wybodaeth ac arweiniad allai fod eu hangen arnoch chi o fewn un wefan hawdd i’w defnyddio. Ceir yma hefyd wybodaeth a chyngor ar faterion ariannol, cynilion, benthyciadau a dyled.

 

Money Made Clear Wales

Nyth

Caiff trigolion sy’n cael trafferth gwresogi eu cartref eu hannog i wneud cais i Nyth, cynllun gan Lywodraeth Cymru i geisio gwneud y cartrefi lleiaf effeithlon o ran ynni yn gynhesach ac yn fwy clyd. Mae Nyth yn agored i holl drigo Cymru, ac mae’n darparu cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, cymhwysedd ar gyfer budd-daliadau a gwella’r cartref i helpu gostwng cost biliau ynni. 

 

 

Turn2Us

Gwasanaeth am ddim yw Turn2Us, sy’n helpu pobl mewn angen ariannol i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall, ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb drwy rwydwaith eu partneriaethau. 

 

Turn2us

Watersure Cymru

Mae’r cynllun hwn ar gael i’r holl gwsmeriaid domestig sydd â mesurydd dŵr yn y cartref. Mae’n llesol hefyd mewn cartrefi incwm isel lle mae teulu mawr yn byw, neu pan fod gan aelod o’r teulu gyflwr meddygol sy’n golygu bod angen defnyddio cyfaint sylweddol uwch o ddŵr na’r arfer. 

 

Watersure Wales