Cefnogaeth a Gwasanaethau

Gwybodaeth am grwpiau a gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. Mae iaith enw’r sefydliad a’r dolenni’n cyfateb i’r cynnwys.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh

Chwiliwch Dewis Cymru i ddod o hyd i wasanaethau i helpu gofalwyr ym Mro Morgannwg:

 

Gwasanaethau i helpu gofalwyr

 

Accessible Countryside for Everyone

Llefydd hygyrch i bawb eu mwynhau yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Age Connects Cardiff and the Vale

Gwybodaeth am eiriolaeth a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

 • 02920 683600

 

Age Connects: Ydy canser yn effeithio arnoch chi? Ydych chi dros 50 oed?

Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro, Macmillan ac OPAAL UK yn medru cynnig cefnogaeth unigol wyneb yn wyneb i unrhyw un dros eu 50 oed sydd wedi ei effeithio gan ganser neu sy’n gofalu am rywun â chanser ac yn byw yng Nghaerdydd neu ym Mro Morgannwg. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd ac yn gyfrinachol. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

 

Alzheimer's Society

Mae’r gymdeithas yn trefnu gwahanol grwpiau i gynhalwyr pobl â chlefyd Alzheimer neu ddementia ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer yr unigolyn â’r clefyd. Mae Dementia Café yn y Fro yn rhoi cyfle i bobl sydd wedi eu heffeithio gan ddementia ddod at ei gilydd am gefnogaeth a chwmni, ac i rannu profiadau a dysgu mwy am fyw yn dda â dementia. Cynhelir y cyfarfodydd ar ddydd Mawrth cyntaf y mis yn Eglwys y Bedyddwyr Bethel, The Old Manse, Durrel Street, Llanilltud Fawr rhwng 2.00pm a 4.00pm.

 

Alzheimer's Society - Canu i ystwytho’r ymennydd

Grŵp dosbarth canu wythnosol i bobl â dementia a’u cynhalwyr. Codir tâl o £2.50 y pen i dalu costau. 
Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd Mawrth yn Eglwys y Santes Fair, 157-163 Holton Road, Y Barri CF63 4HR
Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch:

 • 02920 434960 or 01446 738024

 

Mae pecyn dwyieithog gwybodaeth i bobl yng Nghymru sydd newydd dderbyn diagnosis o ddementia ar gael ar-lein bellach. Enw’r pecyn yw ‘Byw yn dda gyda dementia ar ôl diagnosis/Living well with dementia after diagnosis’. Mae’n hawdd i’w ddefnyddio, ac mae wedi ei rannu’n adrannau i gyfeirio pobl at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gwasanaethau lleol ac asiantaethau trydedd sector eraill sy’n cynnig cefnogaeth.

 

Cyswllt: Ruth Caddy 

Amser i Newid Cymru

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i geisio rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu yn erbyn pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Anabledd Cymru

Anabledd Cymru – dyma’ch pwynt cyswllt cychwynnol i ddod o hyd i wybodaeth, wneud sylw, mynegi barn a manteisio ar gyfleoedd i ymgyrchu dros gydraddoldeb anabledd. Rydyn ni mewn sefyllfa unigryw yng Nghymru oherwydd ein bod yn eiriol dros hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob unigolyn ag anabledd, waeth beth yw ei amhariad synhwyrus, ei anhawster dysgu neu gyflwr ei iechyd meddwl. Rydyn ni’n cydnabod bod amrywiaeth o hunaniaethau gan bobl ag anabledd, ac y gallant wynebu gwahaniaethu ar nifer o wahanol lefelau.

Arthritis Care

Mae arthritis gan oddeutu 10 miliwn o bobl yn y DU. Mae Arthritis Care yma yn gefn i chi, boed hynny drwy ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth o safon, i’ch galluogi chi i reoli eich arthritis i ymgyrchu dros newid.

Barnardos Community Links Service

Cynnig seibiant byr i deuluoedd plant ag anabledd.

 • 02920 577074

Bipolar UK: Link Mentoring Service

Ydych chi’n dymuno gwybod mwy am anhwylder deubegwn a dod o hyd i gefnogaeth bellach? Mae gwasanaeth mentora Bipolar UK yn cynnig gwasanaeth mentora unigol, wyneb yn wyneb, ledled Cymru. Ei nod yw bod o fudd i unigolion sydd wedi derbyn diagnosis o’r anhwylder yn ogystal â’u cynhalwyr/teuluoedd, a darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ymarferol yn sgil hynny.

 

Bipolar UK: Volunteer

Elusen sy’n gweithredu ledled y DU i gefnogi unigolion a theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan yr afiechyd gydol oes, anhwylder deubegwn, yw Bipolar UK. Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr dros 18 oed sydd â phrofiad uniongyrchol o fyw gyda rhywun sydd wedi derbyn diagnosis o anhwylder deubegwn ac wedi gofalu amdano.

 

Fel gwirfoddolwr, byddwch chi’n darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ymarferol unigol dros y ffôn i gynhalwyr eraill drwy ein gwasanaeth Link Mentoring. Mae’r gwaith yn digwydd yn ein swyddfa yng Nghasnewydd, ac mae Bipolar UK yn talu costau teithio i’n mentoriaid.

 

Rhaid i bob gwirfoddolwr dderbyn gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy Bipolar UK.
Bydd Bipolar UK yn darparu hyfforddiant, cefnogaeth a goruchwyliaeth cynhwysfawr.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 • 02920 745359

Care and Repair Caerdydd a’r Fro: gwasanaeth atgyweirio i gynhalwyr

Helpu cynhalwyr a’r bobl maent yn gofalu amdanynt i atgyweirio, addasu a chynnal eu cartrefi, gan eu galluogi i fyw mor annibynnol â phosibl drwy wella diogelwch, cynhesrwydd a chysur.

 • careandrepair@crcv.org.uk
 • 02920 473337

Care and Support Jargon Buster

Canllaw Saesneg clir i’r geiriau a’r ymadroddion mwyaf cyffredin a ddefnyddir ym maes gofal cymdeithasol a’u hystyr. Enillodd y Care and Support Jargon Buster Wobr Saesneg Clir yn 2013.

Carers Trust in Wales

Pwrpas Carers Trust Wales yw gweithredu dros, helpu a rhoi cyngor i gynhalwyr ledled Cymru. Mae ein staff yn gweithio’n galed i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw â’r her o ofalu am rywun arall. Ar y cyd â’n Partneriaid Rhwydweithio lleol, rydyn ni’n ceisio sicrhau bod gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gael i gynhalwyr ym mhob rhan o’r wlad. Rydyn ni hefyd yn cydweithio ag amrywiaeth o asiantaethau gwahanol i fonitro a chefnogi cynhalwyr a chyflenwi gwasanaethau iddynt drwy Gymru. Ar ben hynny, rydyn ni’n cydweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gwleidyddion a swyddogion yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf yn y materion sydd o bwys i gynhalwyr yng Nghymru.

 

Carers Trust: Guide to Buying Care – cwestiynau i gynhalwyr ac aelodau teuluoedd eu gofyn wrth ddewis darparwyr gofal

Wrth ddewis darparwr gofal, mae nifer o faterion i’w hystyried i sicrhau bod yr unigolyn â’r anghenion gofal, y prif gynhalydd a’r teulu yn derbyn cefnogaeth o’r radd flaenaf. Anaml iawn mai un swyddogaeth yn unig sydd gan gynhalydd, felly mae’n bwysig ystyried y cynhalydd a’r teulu wrth feddwl am drefniadau gofal.

Carers Wales (rhan o Carers UK)

Gwefan sy’n cynnig gwybodaeth am bob agwedd ar ddarparu gofal.

Caring Alone

Gwasanaeth ar-lein cymdeithasol/cefnogaeth yn rhad ac am ddim i oedolion ifanc 16-30 oed sy’n gynhalwyr. Mae gwefan Caring Alone yn galluogi cynhalwyr i sgwrsio, cymdeithasu, ymlacio a rhannu problemau gyda chynhalwyr eraill/ffrindiau.

Changing Places

Mae ymgyrch Changing Places wedi tynnu sylw’r cyhoedd at adnoddau tai bach hygyrch ledled y DU. Yn ogystal, ceir yma gofrestr ddefnyddiol o leoliadau i’w lawrlwytho cyn teithio.

Chill4us Carers

Mae Chill4us Carers wedi ei leoli yn Norwich, Norfolk, ac mae’n cynnig help i gynhalwyr a chyn-gynhalwyr ledled y DU. 
Cymuned cefnogi cyfoedion yn rhad ac am ddim yw’r gwasanaeth, sy’n cynnig cymorth i gynhalwyr a chefnogaeth i bobl sy’n eu cael eu hunain mewn swyddogaeth ofal. Does dim angen i chi deimlo’n unig na bod ofn y rhyngrwyd, gan fod pawb yno i gefnogi cynhalwyr a chyn-gynhalwyr, boed hynny â budd-daliadau, anabledd, gofal yr henoed neu blant. Mae gofod sgwrsio ar gael 24 awr y dydd am hwyl a help, yn ogystal ag arcêd lle ceir 600 a mwy o gemau, bwrdd  trafodaethau cynhalwyr a chylchlythyr newyddion dyddiol yn rhad ac am ddim i gynhalwyr.

Clybiau Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol yn y Fro

Gwybodaeth bellach am glybiau a mudiadau chwaraeon ym Mro Morgannwg.

Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru’n gwarchod hawliau plant a phobl ifanc ac yn eiriol drostynt.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan. Mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio i sicrhau bod y rheiny sydd yn agored i niwed ac mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel. Maent yn sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, bod ganddynt ddewisiadau a rheolaeth dros eu sefyllfa, nad ydynt yn teimlo’n unig nac yn dioddef gwahaniaethu, a’u bod yn derbyn y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yr hyn sydd bwysicaf i bobl hŷn sy’n sbarduno gwaith y Comisiynydd, ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n ei wneud.

Cruse Bereavement Care Wales

Dymuniad Cruse Bereavement Care Wales yw bod gan bawb sydd wedi cael profedigaeth rywle i droi pan fod rhywun yn marw.

Cyfeiriadur Awtistiaeth

Helpu teuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth i gael y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae canllaw guide newydd wedi ei gyhoeddi.

Cyfeiriadur Gofalwyr 

Cymorth i ofalwyr ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.  Ydydch chi'n gofalu am rywun?  Mae rhagor o fanylion yn y Cyfeirlyfr hwn ynglyn a chymorth, cyngor a..... 

 

Cymunedau’n Gyntaf y Barri

Cynllun i drechu tlodi, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i arwain gan Fro Morgannwg. Mae Cymunedau’n Gyntaf yn cydweithio â phartneriaid ar nifer o wahanol brosiectau i wella bywydau trigolion y clwstwr mae’n gyfrifol amdano. Nod Cymunedau’n Gyntaf yw gwella iechyd, addysg a golud trigolion yn y rhannau yma o’r Barri: Buttrills, Cadog, Castleland, Court, Gibbonsdown.

Cymunedau’n Gyntaf

Cyngor Gofal Cymru

Croeso i’n gwefan i gynhalwyr di-dâl sy’n gofalu am aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog mewn angen oherwydd eu bod yn sâl, yn fregus neu fod ganddynt anabledd. Mae cynhalwyr yn darparu lefel sylweddol o ofal, ac mae Cyngor Gofal Cymru yn cydweithio â chynhalwyr, sefydliadau cynhalwyr a darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o swyddogaethau cynhalwyr, a sut i wella cefnogaeth a mynediad i hyfforddiant.

Dewis Doeth

Ap yn rhad ac am ddim i ddewis y gwasanaeth priodol gan Wasanaeth Iechyd Cymru os ydych chi wedi eich taro’n wael neu wedi anafu. Mae Dewis Doeth yn eich helpu i benderfynu a oes angen sylw meddygol arnoch os ydych yn sâ;. Mae’n egluro beth mae pob adran o’r Gwasanaeth Iechyd yn ei wneud a phryd dylid eu defnyddio. Mae Dewis Doeth yn golygu y cewch chi a’ch teulu’r driniaeth orau. Yn ogystal, mae’n caniatáu i wasanaethau prysur o fewn y Gwasanaeth Iechyd i helpu’r bobl sydd eu hangen fwyaf.

Digwyddiadau

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau gydol y flwyddyn.

Disabled Living Foundation

Elusen Brydeinig sy’n rhan o’r Shaw Trust. Mae’n darparu gwybodaeth ddi-duedd, gwybodaeth a hyfforddiant ar fyw yn annibynnol er 1969. Mae’n un o aelodau sefydlol y Safon Gwybodaeth, sef cynllun tystysgrif ar gyfer gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

E-DAS - Mynediad i wasanaethau dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth i: unigolion sy’n dymuno wynebu eu defnydd o gyffuriau ac alcohol; teuluoedd a chynhalwyr sy’n chwilio am arweiniad a chefnogaeth.

 • 0300 300 7000

 

Epilepsy Wales - grwpiau newydd cefnogaeth leol

 

Oes gennych chi epilepsi neu ydych chi’n gofalu am rywun sydd ag epilepsi? Mae dau grŵp cefnogaeth newydd wedi cael eu ffurfio i ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer pobl ag epilepsi, eu teuluoedd a’u cynhalwyr. Croeso i chi alw heibio am baned a sgwrs. 
 
Canol Tref y Barri – bydd y grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mawrth cyntaf y mis o 10.30am - 12.30pm.
Llynnoedd Cosmeston, Y Sili - bydd y grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis o 10.00am tan 12.00pm.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

 

Extend in the Vale

Dosbarthiadau ymarfer corff ysgafn i bobl dros 60 oed ac sy’n llai symudol. Cynhelir dosbarthiadau agored fel a ganlyn ar hyn o bryd. Gwiriwch wefan Extend am fanylion pellach.

 

- Dydd Mercher 10.30-11.30am All Saints Church, Southerndown (pob pythefnos)
- Dydd Iau 10.30-11.30am Neuadd Gymuned y Rhws, Stewart Road, Y Rhws (wythnosol)

 

Mae adnoddau hygyrch ar gael, ac mae croeso i bobl mewn cadair olwyn ym mhob dosbarth, gan fod o leiaf 20 munud o ymarfer ar eich eistedd yn ystod pob gwers. Pris y sesiwn yw £4.00 i gynnwys lluniaeth ysgafn. 
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Shirley Dodd-Clark:

Forgotten Families - rhoi blaenoriaeth i’r teulu

Grŵp cefnogaeth cyfoedion yw hwn, i helpu teuluoedd a ffrindiau drwy gyfnodau anodd. Rydyn ni’n canolbwyntio’n arbennig ar gefnogi pobl sy’n gofalu am anwyliaid sy’n gaeth i sylweddau, yn enwedig alcohol a chamddefnydd cyffuriau.

 

Rydyn ni’n cyfarfod bob nos Lun rhwng 5.00pm a 7,00pm yn: Coastlands Family Church Hall, Tennyson Road, Y Barri CF62 9TN


Croeso i bawb!

 • 07938 935284

 

Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro

Cefnogi rhieni, cynhalwyr a pherthnasau plant ac oedolion ag anabledd dysgu. Mae’r ffederasiwn yn rhoi cyfle i aelodau gyfarfod i drafod materion o ddiddordeb neu sy’n peri pryder. Yn ogystal, mae’n mynegi barn rhieni ar wasanaethau i bobl ag anabledd, eu teuluoedd a’u cynhalwyr, ac yn darparu gwybodaeth ar wasanaethau a chynnal digwyddiadau am faterion penodol.

Cyswllt: Hasina Kaderbhai

Ffedersiwn Rhieni

GOV.UK

Gwybodaeth am wasanaethau Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Solace

Caerdydd a Bro Morgannwg

Crynodeb o nodau ac amcanion:

Solace yn wasanaeth yng Nghaerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol ac fe'i cefnogir gan Cardiff & Elusen Iechyd Fro.

Solace yn bodoli er mwyn darparu cefnogaeth i ofalwyr a'r rhai diagnosis o ddementia, iselder neu salwch meddwl difrifol ddiweddarach yn ei fywyd, gyda'r nod o helpu i atal derbyniadau i'r ysbyty a dirywiad mewn perthynas â bod yn yr ysbyty.

 

 • 029 2052 9832
 • mail@cavamh.org.uk
 • cavamh

Gweithdy Skomer Wood - Cynllun hyfforddiant Vision 21 i bobl ag anghenion dysgu

Mae Gweithdy Skomer Woodwork wedi ei leoli yng Nghanolfan Fenter Gymunedol y Barri, ac mae’n darparu cyfleoedd hyfforddiant mewn sgiliau gwaith coed i brentisiaid o’r Fro, Mae’n cael ei redeg fel cynllun cymdeithasol, ac mae’r prentisiaid yn ymwneu â’r broses o gynhyrchu ystod eang o nwyddau a wneir â llaw ac â pheiriant ar gyfer y tŷ a’r ardd. Oed: 16+. Mae wedi ei anelu at bobl ag anghenion dysgu.

 

Hyfforddiant Myfyrwyr
 
Mae myfyrwyr yn Skomer Woodwork yn dysgu sgiliau sylfaenol gwaith pren, saernïaeth ac adeiladu celfi. Caiff y sgiliau eu dysgu ar wahanol lefelau i gyd-fynd ag amrywiaeth o alluoedd. Drwy wneud yr ystod eang hon o nwyddau, mae prentisiaid yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw a thrydan a gofalu amdano. Mae pwyslais sylweddol ar ddysgu’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch cywir hefyd, yn ogystal ag amrywiaeth o ddulliau o orffen darn o waith pren.

 

Mae prentisiaid yn cael cynnig:
 
• Dysgu achrededig Agored Cymru ar sail credydau 
• Cynllun datblygu Soft Skills

 

Cyswllt: Ed Synan – Rheolydd Gwasanaethau Myfyrwyr

Cyswllt: Ed Synan – Rheolydd Gwasanaethau Myfyrwyr

Mudiad amlgyfryngau sy’n cydweithio â grwpiau’r drydedd sector sy’n weithredol ym maes iechyd meddwl. Yn ogystal, maent yn cydweithio â defnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl a’r bobl sy’n goalu amdanynt sy’n byw yng Nghaerdydd ac ym Mro Morgannwg. Ceir gwybodaeth bellach ar y CAVAMH.

Morfa Day Hospital (Barry Hospital) Carers' Support Group

Hafal

Cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i gynhalwyr a phobl sy’n profi afiechyd meddwl difrifol.

 • 01446 733331
 •  

Headway Cardiff

Darparu cefnogaeth a gwasanaethau i bobl sydd wedi eu heffeithio gan Anaf Caffaeledig i’r Ymennydd ledled de-ddwyrain Cymru. Ymhlith y gwasanaethau mae canolfan dydd arbenigol, grwpiau cymdeithasol wythnosol a misol, cynghori, cefnogaeth i gynhalwyr, gwybodaeth a chefnogaeth gyffredinol. 

Headway

Hope

Rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc pan fod aelod o’r teulu agos yn derbyn diagnosis o afiechyd marwol. Rydyn ni yno o foment y diagnosis am faint bynnag o amser sydd ei angen. Os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â chroeso:

 • 01989 566317

Independent Age

Cyngor a chefnogaeth i bobl hŷn.

Jigsaw Wales

Grŵp elusennol a ffurfiwyd i hwyluso cefnogaeth cyfoedion i unigolion ag afiechyd meddwl ac i gefnogi cynhalwyr.

Kidscape

Gall effaith bwlio ar blant a phobl ifanc fod yn syfrdanol, ond mae llawer o bethau gallwch chi eu gwneud i warchod ecih plentyn rhag niwed. Ar y wefan hon, ceir digon o gyngor ymarferol i’ch helpu i ymdopi â bwlio a’r materion ynglwm megis diogelwch ar-lein, addysg, cynyddu hunanbarch ac annog ymddygiad cadarnhaol.

Lets Go with the Children

Ydych chi’n chwilio am syniad am ddiwrnod allan? Rydych chi yn y man iawn. Dyma gronfa ddata o ganolfannau a llefydd gallwch chi fynd â’r plant iddynt ar benwythnosau neu dros y gwyliau yn eich ardal leol.

Llawlyfr Cynhalwyr

Cyhoeddwyd y llawlyfr hwn gan Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r llawlyfr yn darparu gwybodaeth sylfaenol i helpu cynhalwyr yn eu swyddogaeth amhrisiadwy.

 

Lawrlwytho copi o’r Llawlyfr Cynhalwyrd (Tachwedd 2014)

Atodiad i dudalennau 5 a 6 yn y Llawlyfr 

Llinell Gymorth Dementia Sue Ryder

 • 01473 353350

Llinell Gymorth Dementia Wales

 • 0808 808 2235

Llinell Gymorth The Silver Line i Bobl Hŷn

Does dim cwestiwn yn rhy astrus. Does dim problem yn rhy bitw. Does dim angen bod yn unig. The Silver Line yw’r unig linell gymorth gyfrinachol, rhad ac am ddim, sy’n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.

Macmillan Cancer Support

Darparu gwybodaeth, eiriolaeth a chefnogaeth emosiynol, a galluogi pobl i ddewis drostynt eu hunain am eu swyddogaethau gofal.

 • 01656 867960

Affected by Cancer? Leafle

Marie Curie: Gwasanaeth cefnogi

Mae gwirfoddolwyr cymwys, triw yn darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i unigolion a theuluoedd sy’n byw ag afiechyd marwol. Gall y gwirfoddolwyr ymweld â rhywun yn ei gartref, mynd allan gyda nhw neu sgwrsio dros y ffôn.

 

Mind in the Vale

Mae elusen Mind in the Vale ym Mro Morgannwg yn cydweithio â phobl sy’n profi gofid meddwl igyflawni a chynnal bywyd mwy boddhaus ac i chwarae rhan lawn a chydradd yn y gymuned. Ein gweledigaeth yw cymdeithas sy’n hyrwyddo iechyd meddwl da ac sy’n trin pobl mewn ffordd deg, gadarnhaol ac â pharch.

Motor Neurone Disease Association

Mae’r gymdeithas hon yn darparu’r gefnogaeth orau bosibl i bobl leol ag MND, eu teuluoedd a’u cynhalwyr.

 • 08457 626 262

Multiple Sclerosis Society

Mae’r gymdeithas hon yn darparu’r gefnogaeth emosiynol, ymarferol ac ariannol gorau posibl i deuluoedd a chynhalwyr.

 

 • 02920 308257 

Y Mynegai

Cofrestr wirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol yw’r Mynegai.

Ar ôl cofrestru ar gyfer y Mynegai byddwch yn derbyn:

 • Cylchlythyr y Mynegai – cylchlythyr a anfonir bob 3 mis. Mae’n llawn gwybodaeth am wasanaethau, cymorth a gweithgareddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg
 • E-newyddion y Mynegai - e-byst rheolaidd yn rhoi gwybodaeth am unrhyw weithgareddau a digwyddiadau a allai fod yn digwydd rhwng rhifynnau’r cylchlythyr

Y Mynegai

National Autistic Society (NAS)

Mae canghennau’r NAS yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd sydd â phlentyn neu aelod â ganddynt awtistiaeth neu syndrom Asperger.  

 

Ar gyfer rheini/cynhalwyr plant/oedolion ag awtistiaeth mae’r digwyddiadau yma yn bennaf. Gallant fod o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol yn y maes hefyd. Dyma gyfle i sgwrsio dros baned a chacen â rheini a chynhalwyr eraill plant ac oedolion ag awtistiaeth mewn cynefin cyfeillgar, croesawgar. 
 
Nodwch: nid yw’r digwyddiadau yma ar gyfer aelodau cangen yr NAS yn unig. Maent yn agored i unrhyw un sy’n pryderu am awtistiaeth neu a hoffai ddeall mwy am y cyflwr.

 

Open University

Mae nifer o gynhalwyr yn dymuno derbyn addysg neu hyfforddiant, ond yn aml iawn, mae anawsterau’n codi wrth geisio gwneud hyn. Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru’n cynnig cyrsiau rhan amser, hyblyg er mwyn i chi astudio gartref a chyfuno hyn â’ch cyfrifoldebau gofalu ac eraill, a gweithio at dderbyn cymwysterau cydnabyddedig. Cofiwch sôn am y Cynllun Cynhalwyr pan fyddwch yn cysylltu â’r Brifysgol Agored.

Contact: Eleri Chilcott

 

Parkinsons grŵp cefnogaeth Bro Morgannwg

Rydyn ni’n cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl leol â chlefyd Parkinsons, eu teuluoedd a’u cynhalwyr. Rydyn ni hefyd yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd. Ymunwch â ni – a chwrdd â phobl eraill yn eich ardal sydd wedi eu heffeithio gan y clefyd.

Prif Wasanaeth Cefnogi Iechyd Meddwl

Gwasanaeth sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy’n profi materion iechyd meddwl cyffredin.

 • 02920 906223

SCOPE

Rydyn ni’n darparu gwybodaeth a chyngor di-dâl, annibynnol, diduedd ar faterion sy’n bwysig i bobl ag anabledd a’u teuluoedd. Ffoniwch ein llinell gymorth am ddim (oriau agor: 9.00am tan 5.00pm yn ystod yr wythnos).

Sunshine Club (Clwb Cefnogi Anghenion Ychwanegol)

Cyfarfodydd i rieni a chynhalwyr plant ag anghenion ychwanegol. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd Iau (yn ystod pob gwyliau ac eithrio’r Nadolig) rhwng 10.00am a 12.00pm yn y Western Vale Integrated Children's Centre, Llanilltud Fawr. Yn agored i gynhalwyr a chyn-gynhalwyr.
Cyswllt: Kay Griffiths

WVICC

Taflenni’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Gallwch chi lawrlwytho fersiwn pdf o’n holl daflenni. Gallwn eu darparu hefyd mewn print bras, ar grynoddisg, ac mewn ieithoedd a fformatau eraill.

Taliadau Uniongyrchol

Mae Taliad Uniongyrchol yn ffordd amgen o dderbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn hytrach na bod rhywun yn trefnu gwasanaeth drosoch chi, byddwch chi’n derbyn taliad arian parod. Gallwch chi ddefnyddio’r arian hwnnw wedyn i drefnu eich cefnogaeth eich hun, sy’n rhoi mwy o ddewis, rheolaeth a hyblygrwydd i chi dros sut orau i ddiwallu eich anghenion.

Talidau Uniongyrchol

Trafnidiaeth

Gwybodaeth am drafnidiaeth, yn cynnwys trafnidiaeth gymunedol a hygyrch, newyddion a gwybodaeth leol, gweithfeydd ffordd yn y Fro, tocynnau mantais bws a thrên, amserlenni bysys a threnau, a thacsis.

Turn2us

Gwasanaeth am ddim sy’n helpu pobl mewn angen ariannol i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall, ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb drwy rwydwaith ein partneriaethau.

The National Careline

Gwybodaeth am ofal a chefnogaeth i bobl hŷn, y bobl sy’n gofalu amdanynt a’u teuluoedd, gan gynnwys: y mathau o gymorth sydd ar gael, cefnogaeth ariannol a ffyrdd o fyw. 
Cyswllt: Barbara Davies

National Careline

 • 0800 0699784

The Senior Health Shop, 38 Holton Road, Y Barri CF63 4HD

Diben y siop hon yw gwella iechyd a llesiant pobl hŷn ym Mro Morgannwg drwy wneud yr isod:

 • Darparu man cyfarfod  i gymdeithasu yn y caffi, sydd ar agor o 9.00 tan 12.30pm yn ystod yr wythnos.
 • Gweithgareddau Heneiddio’n Iachus ar ffurf ymarfer corff a sgrinio iechyd yn y caffi ac yn y gymuned.
 • Dosbarthiadau amrywiol, sesiynau sgrinio iechyd a gweithgareddau cymdeithasol.
 • Cyfleoedd i wirfoddoli i bobl hŷn ymgysylltu â’r gymuned.
 • Canolfan lle gellir derbyn gwybodaeth gynhwysfawr.

Am wybodaeth bellach am weithgareddau’r siop, cysylltwch â Nona Hexter ar:

Thrive

Cyfarfodydd ar gyfer teuluoedd plant ag anghenion ychwanegol a gynhelir yng Nghaerdydd. Mae’r grŵp yn trefnu gwibdeithiau diwrnod hefyd.

Cyswllt: Fay Bowring

 • 07950 592657

WaterSure (i grwpiau o gwsmeriaid bregus)

Mae’r cynllun hwn ar gael i rai cwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr. Mae’n caniatáu i filiau gael eu capio. Mae hyn i sicrhau nad yw’r cwsmeriaid hyn yn cwtogi’n ormodol ar eu defnydd o ddŵr oherwydd eu bod yn poeni am dalu’r biliau.

WaterSure scheme

Y Samariaid

Rydyn ni ar gael 24 awr y dydd i gynnig cymorth emosiynol i bobl sy’n profi teimladau o drallod neu anobaith, yn enwedig os yw hunanladdiad yn bosibilrwydd. Rydyn ni’n ymgysylltu â grwpiau a chymunedau lle mae perygl uchel o hunanladdiad er mwyn gostwng y perygl. Rydyn ni’n cydweithio mewn partneriaeth â sefydliadau, asiantaethau ac arbenigwyr eraill.

 

Y Samariaid: Cangen Caerdydd, 75 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd CF11 9AF 

Rhif ffôn: 029 2034 4022


Y Samariaid: Cangen Pen-y-bont ar Ogwr, 2 Green Street, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1HF 
Rhif ffôn: 01656 662333

 

Your Human Rights: Canllaw Poced i Gynhalwyr

Sefydliad Prydeinig Hawliau Dynol ac N-compass North West sydd wedi cyhoeddi Your Human Rights: A Pocket Guide for Carers fel rhan o’r cynllun Hawliau Dynol yn y Gymuned. Mae’n cynnig trosolwg ar hawliau dynol yng nghyd-destun cynhalwyr, a sut gellir eu defnyddio i amddiffyn hawliau cynhalwyr a’r bobl maent yn gofalu amdanynt.