Hyfforddiant i Ofalwyr

Digwyddiadau a hyfforddiant i ofalwyr ledleg Bro Morgannwg. 

Eich barn am hyfforddiant a datblygiad a fydd yn eich helpu yn eich rôl fel gofalwr

Mae’r Tîm Gofalwyr yn cysylltu â'r holl ofalwyr di-dâl sydd wedi gofyn am hyfforddiant neu wedi gofyn am ddatblygiad i'ch helpu chi yn eich cyfrifoldebau gofalu.  Bydd yr adolygiad hwn o hyfforddiant a datblygiad i ofalwyr di-dâl sy'n byw ym Mro Morgannwg yn ein galluogi i ganfod a oes galw, am y cyrsiau presennol a chyrsiau newydd neu am gefnogaeth/datblygiad eraill.

 

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau'r holiadur. Dim ond ychydig funudau o'ch amser fydd eu hangen. 

https://forms.office.com/r/kKv23kw6U5 (Cymraeg)

https://forms.office.com/r/zDdsuhNzCN (Saesneg)

 

A fyddech cystal â chwblhau’r arolwg erbyn 4:30pm ar 14 Hydref 2022.

Bydd eich ymatebion yn cael eu dychwelyd atom ac  byddant yn gyfrinachol wrth gwrs ac ni fyddant yn cynnwys unrhyw enwau na gwybodaeth arall.

 

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr yr amser a rowch i ymateb. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, oherwydd ei bod yn ein helpu i flaenoriaethu ein cynnig hyfforddiant a datblygu i bob gofalwr di-dâl.  

Gwasanaethau Gofalwyr

  

Cyngor Gofal Cymru – Ymgysylltu â’r Ddeddf

Dysgwch fwy am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) drwy Hyb Gwybodaeth a Dysgu’r Cyngor.  

 

Dementia o’r Tu Mewn (Fideo Newydd gan Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth, SGCRh)

Yn y ffilm hon, rydyn ni’n darganfod sut beth fydau byw gyda dementia. Bydd gwylwyr yn cael blas ar sut beth ydy byw mewn byd sy’n edrych yn gyfarwydd ond sy ddim yn gwneud synnwyr bob amser. 

 

Mae’r digwyddiadau yn y ffilm hwn a’r atgofion y mae pobl yn eu cofio yn seiliedig ar brofiadau gwir gan bobl sy’n byw â dementia.  Mae’r ffilm yn werthfawr iawn i unrhyw un sydd am gefnogi pobl â dementia. 

 

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn gyfeirlyfr adnoddau cenedlaethol fel y gall pobl gael mynediad at wybodaeth gywir a chyfredol bob tro.

 Dewis Cymru

EEP Cymru – Cyrsiau a Gweithdai i Ofalwyr Cwrs Iechyd a Lles 

 

Rhoi’r Fro Ar-lein

Dosbarthiadau cyfrifiadurol AM DDIM ym Mro Morgannwg.  

  • 01446 741706 or 07503 290013

Cael yr Fro Ar-lein

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (NAS) Cangen Caerdydd a’r Fro Boreau Coffi'r Barri

Mae canghennau Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn cynnig cymorth i deuluoedd sydd â phlentyn neu aelod o'r teulu sydd ag awtistiaeth neu syndrom Asperger.

 

Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u targedu’n bennaf at rieni/gofalwyr plant/oedolion gydag awtistiaeth, ac efallai y byddant hefyd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd sy'n byw ag awstistiaeth.  

 

Cyfle i gwrdd â siarad â rhieni a gofalwyr eraill dros baned a chacen mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.   

 

Sylwch: nid oes rhaid bod yn aelod o Gangen Cymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol i ddod i'r digwyddiadau.   Maent yn agored i unrhyw un sydd â phryderon ac a fyddai’n hoffi dysgu mwy am awtistiaeth. 

 

Dewisiadau GIG – Adnodd Rheoli Straen

 

Adnodd ar-lein ar gyfer rheoli straen.  Gwefan dewisiadau GIG ar gyfer adnabod, cydnabod a rheoli straen bywyd bob dydd.

Dewisiadau GIG

Gwasanaeth Sylfaenol Cymorth Iechyd Meddwl (PMHSS)

Mae PMHSS yn wasanaeth i bobl o bob oed sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth yn gweithio ym mhob rhan o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Caiff ei gynnig gan y GIG ac mae am ddim. 

 

Mae'r cyrsiau hyn yng Nghaerdydd a'r Fro yn agored i bawb, felly nid oes angen cadw lle - dim ond dod ar y diwrnod!  Os yw’r digwyddiad yn llawn, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

  

 

Siop Iechyd i Bobl Hŷn - Dosbarth Cyfrifiadurol a Hyfforddiant ar Lechi

Galwch heibio’r Siop Iechyd i Bobl Hŷn, 38 Heol Holltwn, Y Barri, bob dydd Iau ar gyfer dosbarthiadau cyfrifiadurol a hyfforddiant ar lechi.  Mae offer i’w ddefnyddio neu gallwch ddod â’ch offer eich hun a chael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch bob dydd Iau rhwng 10am a 12pm.