Hyfforddiant i Ofalwyr

Digwyddiadau a hyfforddiant i ofalwyr ledleg Bro Morgannwg.    

Apiau Cymorth Cyntaf Am Ddim ar gyfer Ffonau Symudol

 

 

LIFT Age Cymru – Hyfforddiant Swyddogaethol Llai Heriol

Mae LIFT yn gyfres o weithgareddau a gemau sydd wedi’u dylunio i annog pobl hŷn i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn eich cymuned leol. Mae’r sesiynau’n hwyl ac mae pawb sy’n dod yn joio mas draw 

 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr - Gwybodaeth

Gall cael y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir wneud gwahaniaeth mawr pan ydych yn gofalu am rywun. Bydd y Diwrnod Hawliau Gofalwyr nesaf Tachwedd 2020.

 

 

Hyfforddiant i Ofalwyr (Cyngor Bro Morgannwg)

Cynhelir cyrsiau hyfforddiant drwy’r flwyddyn. 

 

 

 

 

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i fod o gymorth i chi i fynychu’r cyrsiau hyfforddiant i ofalwyr.   Er mwyn mynychu, cysylltwch â

 • 01446 704604
 • CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk
 • Carers Services

Cymunedau dros Waith (CdW)

Ydych chi'n byw mewn ardal Cymunedau dros Waith yn y Barri? Mae CDW yn broject gwirfoddol sy’n gallu cynnig cymorth, cefnogaeth a chanllawiau un wrth un ar geisio gwaith, CV, ffurflenni cais, sgiliau cyfweld a hyfforddiant.

 

Cymhwysedd

  • Rhaid byw mewn clwstwr Cymunedau yn Gyntaf  
  • Heb waith am gyfnod hir:  Yn derbyn LCG ers dros 12 mis neu’n ddychwelwyr i’r Rhaglen Gyflogi
  • Pobl rhwng 16-24:  NEET – Pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • Pobl economaidd anweithgar: cwsmeriaid ESA; cwsmeriaid Budd-dal Analluogrwydd; di-waith nad ydynt yn hawlio; Partneriaid; Pobl â chyfrifoldebau gofalu; Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol/DLA

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad ffoniwch Giavanna ar:

 • 07342 080043

Cymdeithas Alzheimer – Gwybodaeth i Ofalwyr a Rhaglen Gymorth –Ymwybyddiaeth Dementia)

Ydych chi'n byw mewn ardal Cymunedau dros Waith yn y Barri? Mae CDW yn broject gwirfoddol sy’n gallu cynnig cymorth, cefnogaeth a chanllawiau un wrth un ar geisio gwaith, CV, ffurflenni cais, sgiliau cyfweld a hyfforddiant.

Bydd pob sesiwn yn dechrau am 10am ac yn gorffen erbyn hanner dydd.  Dyddiad Dechrau Nesaf:  I’w gadarnhau

 

 • 02920 434964
 • karen.edwards@alzheimers.org.uk

Cyngor Gofal Cymru – Ymgysylltu â’r Ddeddf

Dysgwch fwy am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) drwy Hyb Gwybodaeth a Dysgu’r Cyngor. 

 

 

Ymddiriedaeth Gofalwyr – Canllaw Cyflogaeth Newydd i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

Mae'r Ymddiriedaeth Gofalwyr wedi lansio canllaw cyflogaeth newydd i helpu gofalwyr sy’n oedolion ifanc sydd am gael gwaith.

 

 

Dementia o’r Tu Mewn (Fideo Newydd gan Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth, SGCRh)

Yn y ffilm hon, rydyn ni’n darganfod sut beth fydau byw gyda dementia. Bydd gwylwyr yn cael blas ar sut beth ydy byw mewn byd sy’n edrych yn gyfarwydd ond sy ddim yn gwneud synnwyr bob amser. 

 

Mae’r digwyddiadau yn y ffilm hwn a’r atgofion y mae pobl yn eu cofio yn seiliedig ar brofiadau gwir gan bobl sy’n byw â dementia.  Mae’r ffilm yn werthfawr iawn i unrhyw un sydd am gefnogi pobl â dementia.

 

 

Dewis Cymru

 • Mae Dewis Cymru yn gyfeirlyfr adnoddau cenedlaethol fel y gall pobl gael mynediad at wybodaeth gywir a chyfredol bob tro.

 Dewis Cymru

Rhaglen Cleifion Arbenigol Cymru – Cyrsiau a Gweithdai i Ofalwyr

1.Cwrs Iechyd a Lles (chwe wythnos, 2.5 awr yr wythnos)

2.Gweithdai Iechyd a Lles i Ofalwyr (Gweithdy 2 awr) 

 

 

 

Rhoi’r Fro Ar-lein

Dosbarthiadau cyfrifiadurol AM DDIM ym Mro Morgannwg.  Dosbarthiadau cyfrifiadurol galw heibio, a ariennir gan grant Llywodraeth Cymru a fydd yn cael ei gyflawni gan sefydliadau lleol y mae pobl yn ymddiried ynddynt. Mae’r sesiynau am ddim ac yn gyfeillgar, a gallwch roi eich enw i lawr a mynd a dod fel y mynnoch. Mae sesiynau galw heibio yn cael eu sefydlu ledled y Fro mewn llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.

 • 01446 741706 or 07503 290013

Get the Vale Online

Anabledd Dysgu Cymru

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau, ewch i wefan Anableddau Dysgu:

 

 

Mencap

Sesiwn gwybodaeth am ddim ynghylch creu Ewyllys ac ymddiriedaeth er budd rhywun sydd ag Anabledd Dysgu.  I gael manylion am gyrsiau i’r dyfodol, cysylltwch â:

 • 02076 966925

 

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (NAS) Cangen Caerdydd a’r Fro Boreau Coffi'r Barri

Mae canghennau Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn cynnig cymorth i deuluoedd sydd â phlentyn neu aelod o'r teulu sydd ag awtistiaeth neu syndrom Asperger.

 

Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u targedu’n bennaf at rieni/gofalwyr plant/oedolion gydag awtistiaeth, ac efallai y byddant hefyd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd sy'n byw ag awstistiaeth.  

 

Cyfle i gwrdd â siarad â rhieni a gofalwyr eraill dros baned a chacen mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.   

 

Sylwch: nid oes rhaid bod yn aelod o Gangen Cymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol i ddod i'r digwyddiadau.   Maent yn agored i unrhyw un sydd â phryderon ac a fyddai’n hoffi dysgu mwy am awtistiaeth. 

 

 

Dewisiadau GIG – Adnodd Rheoli Straen

Adnodd ar-lein ar gyfer rheoli straen.  Gwefan dewisiadau GIG ar gyfer adnabod, cydnabod a rheoli straen bywyd bob dydd.

NHS Choices website

Gwasanaeth Sylfaenol Cymorth Iechyd Meddwl (PMHSS)

Mae PMHSS yn wasanaeth i bobl o bob oed sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth yn gweithio ym mhob rhan o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Caiff ei gynnig gan y GIG ac mae am ddim. 

 

Mae'r cyrsiau hyn yng Nghaerdydd a'r Fro yn agored i bawb, felly nid oes angen cadw lle - dim ond dod ar y diwrnod!  Os yw’r digwyddiad yn llawn, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

ACT-ion for Living 2019 & Rheoli Straen 2020

Swyddfeydd Dinesig Heol  Holltwn Y Barri CF63 4RU

 

Siop Iechyd i Bobl Hŷn - Dosbarth Cyfrifiadurol a Hyfforddiant ar Lechi

Galwch heibio’r Siop Iechyd i Bobl Hŷn, 38 Heol Holltwn, Y Barri, bob dydd Iau ar gyfer dosbarthiadau cyfrifiadurol a hyfforddiant ar lechi.  Mae offer i’w ddefnyddio neu gallwch ddod â’ch offer eich hun a chael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch bob dydd Iau rhwng 10am a 12pm.