Taliad Cymorth o £500 i Ofalwyr Di-dâl

 

Mae ceisiadau am y taliad cymorth gofalwyr di-dâl wedi nawr cau.

 

Tua’r taliad cymorth o £500

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth untro o £500, sydd ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru.

 

Mae'r taliad yn cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol y mae llawer o ofalwyr di-dâl wedi'u profi yn ystod y pandemig, ac i helpu gyda rhai o'r costau ychwanegol y maent wedi'u hysgwyddo. 

 

 

Gwybodaeth am gymhwysedd

Mae'r taliad wedi'i dargedu at yr unigolion hynny sy'n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac sydd ag incwm isel. Bydd ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022.

 

Nid yw unigolion yn gymwys ar gyfer y taliad os:

  • Oes ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr, ond nad ydynt yn ei dderbyn am eu bod yn cael budd-dal arall ar yr un gyfradd neu gyfradd uwch; neu

  • Os ydych ond yn derbyn premiwm gofalwr o fewn premiwm gofalwr budd-dal prawf modd

 

Nid yw dyfarniadau a wneir o dan y cynllun yn daliadau argyfwng nac yn disodli incwm ac ni fyddant yn destun Cyfraniadau Yswiriant Gwladol nac yn cael eu cynnwys fel incwm wrth gyfrifo'r hawl i gael credydau treth.

 

 

Cefnogaeth pellach

Gall unigolion sy'n darparu gofal di-dâl sydd ar incwm isel ac nad ydynt yn derbyn Lwfans Gofalwr wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol os ydynt yn profi caledi ariannol. Gwnewch gais ar-lein yn Cyswllt Un Fro neu cysylltwch â hwy ar 01446 700111.

 

Gofalwyr Cymru

Yn rhoi cyngor a gwybodaeth i ofalwyr a'r gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi gofalwyr.

  • 0808 808 7777

 

Fforwm Cymru Gyfan

Darparu llais cenedlaethol i rymuso rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu.

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Wedi ymrwymo i wella cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl.