Wythnos Gofalwyr 2018 (Mehefin 11 – Mehefin 17)

 

Os ydych yn gofalu am berthynas, cymydogneu ffrind sy’n methu ymdopi gartref oherwyddsalwch tymor hir, oedran, anabledd neugamddefnyddio cyffuriau, rydych yn ofalwr. Nidgweithiwr asiantaeth, neu ofalwr proffesiynolneu wirfoddol sydd gennym dan sylw.

 

Gall gofalu fod yn foddhaol ond gall hefydeffeithio ar fywyd y cartref, bywyd gwaith, amserrhydd a’ch perthynas gyda’r person yr ydychyn gofalu amdano. Nid oes rhaid i chi fod ynbyw yn yr un tŷ â’r person hwnnw i fod yn ofalwriddo. Nid yw gofalwyr yn cael cyflog a chyfeiriratynt yn aml fel gofalwyr di-dâl/teuluol/anffurfiol.

 

Ymgyrch flynyddol yw Wythnos Gofalwyri godi ymwybyddiaeth am ofalu, tynnusylw at yr heriau y mae gofalwyr yn euhwynebu, a chydnabod eu cyfraniad ideuluoedd a chymunedau. Mae wythelusen fawr yn cefnogi’r Wythnos. Thema 2018 yw Yn Iach ac mewn Cyswllt.

 

Rydym yn nodi Wythnos Gofalwyr yn Y Frodrwy gyfrwng stondinau gwybodaeth yn llyfrgelly Barri, ynghyd â nifer o feddygfeydd ledled ysir. Bydd cyfle i ofalwyr siarad â rhywun am eusefyllfa, ynghyd â chyrff sy’n cefnogi gofalwyr. Mae cynllunwedi’i lunio ar gyfer yr holl sir a’r bwriad ywymestyn i gymaint o’r Fro â phosib (gweler isod).

 

Lleoliad Stondinau Gwybodaeth yn ystod Wythnos Gofalwyr (Mehefin 11 – Mehefin 17)

Dydd Llun 11

Dydd Mawrth 12

Dydd Mercher 13

Dydd Iau 14

Dydd Gwener 15

Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9:30am a 11:30am

Meddygfa Court Road

 

Practis Grŵp y Fro – Safle Porthceri  

Practis meddygon y Bont-faen  

 

 

 

Practis Iechyd  

 

Canolfan Feddygol Parc Highlight  

Canolfan Feddygol Dinas Powys

 

 

 

 

Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2:30pm a 4:30pm

Canolfan Feddygol y Glannau

 

Meddygfa Eryl, Llannilltud Fawr

 

Canolfan Feddygol Cei’r Gorllewin  

 

 

Meddygfa Redlands, Penarth

Meddygfa Stanwell, Penarth

 

Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd

Llyfrgell y Barri

 

Llyfrgell y Barri

Llyfrgell y Barri

Llyfrgell y Barri

Llyfrgell y Barri

Gweithgareddau Eraill

 

 

Dawns Te y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghaerdydd 1-3pm (lleoliad i’w gadarnhau)

 

 

 

 

 

Cwrs Codi a Chario i Ofalwyr yn y Barri 9.30am–3.30pm