Cynhalwyr Ifanc

Unigolyn o dan 18 oed sy’n gofalu am rywun yn ddi-dâl yw Cynhalydd Ifanc. Gall fod yn gofalu am riant, brawd, chwaer, mam-gu, tad-cu neu berthynas arall.

 

Gall fod cynhalwyr ifanc yn darparu gofal ymarferol neu gorfforol, yn helpu gyda gofal personol ac â gwaith tŷ a/neu gymorth emosiynol. 
 
Amcangyfrifir bod oddeutu 700,000 o gynhalwyr ifanc yn y DU, ac yn ôl arolwg diweddar ym Mro Morgannwg, gallai fod un ym mhob 12 (8%) o ddisgyblion ysgol gynradd neu uwchradd yn gynhalwyr ifanc. 
 
Mae cynhalwyr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau difrifol. Ar ben dyletswyddau gofal megis gwaith tŷ, coginio ac ymolchi, rhaid iddynt fynd i’r ysgol, ac yn aml iawn, fydd eu cyfoedion ddim yn deall dim am y pwysau sydd arnyn nhw.

 

Asesiad Cynhalydd

Gall cynhalwyr ifanc wneud cais i dderbyn asesiad. Bydd asesiad yn rhoi cyfle i chi siarad â rhywun
am y math o gefnogaeth a allai hwyluso eich dyletswyddau gofal.

 

Asesiad Cynhalwyr Ifanc

YMCA-logo

Cynllun Cynhalwyr Ifanc y Fro

Mae’r cynllun cynhalwyr ifanc Bro Morgannwg wedi cael ei gynnal gan y YMCA, ac ar hyn o bryd, mae’n cefnogi bron i 55 o gynhalwyr ifanc ledled y sir. Caiff y cynllun ei ariannu gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae’r clwb ieuenctid yn yr Hyb, YMCA y Barri ar agor bob dydd Mercher o 6.30pm tan 8.30pm yn ystod y tymor ac mae ar gyfer gofalwyr ifanc 11+ oed yn benodol.

 

Mae’r gofalwyr ifanc sy’n dod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis: celf a chrefft, chwarae gemau bwrdd, chwarae pŵl, bwrdd tennis, Playstation a chymryd rhan mewn cwisiau os dymunant.  Yn ogystal, maent yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau cyfryngau sy’n cynnwys ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau, sesiynau therapi drama a gwersi crochenwaith.

 

Mae mynychu'r clwb ieuenctid yn rhoi’r cyfle i’r gofalwyr ifanc siarad am iechyd, perthnasau, ysmygu, iechyd rhywiol a'r cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai am y pynciau hyn. 

 

 

 

Newydd- ‘Amser am mwy’- Prosiect Gofalu Oedolyn Ifanc

Mae’r ‘Amser am mwy’ yn prosiect peilot a’r hyn o bryd sydd yn cefnogi gofalwyr oedolion ifanc yn Caerdydd a Bro Morgannwg. Gall unrhyw un cyfeirio gofalwyr oedolion ifanc rhwng 18-25 mlwydd oed. Gallant cael help gyda seibiant, addysg bellach ac cyflogaeth. Rydym yn gweithio mewn 1 yr 1 sessiwns a’c hefyd mewn grwpiau.

 

Os hoffech mwy o wyboadaeth, peidiwich ac oedi a galw Rebecca Frew a’r

 

Cyngor ac Arweiniad

Cyngor ac arweiniad i gynhalwyr ifanc, oedolion ifanc sy’n gynhalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes ledled Bro Morgannwg.

 

 

Ffilm Fer gan Gynhalwyr yn Newcastle

Ffilm fer sy’n amlygu anghenion Cynhalwyr sy’n Oedolion Ifanc 18-25 oed, sy’n gofalu am rywun
yn ddi-dâl â ganddynt salwch tymor hir, anabledd, afiechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau.