Cynhalwyr Ifanc

Unigolyn o dan 18 oed sy’n gofalu am rywun yn ddi-dâl yw Cynhalydd Ifanc. Gall fod yn gofalu am riant, brawd, chwaer, mam-gu, tad-cu neu berthynas arall.

 

Gall fod cynhalwyr ifanc yn darparu gofal ymarferol neu gorfforol, yn helpu gyda gofal personol ac â gwaith tŷ a/neu gymorth emosiynol. 
 
Amcangyfrifir bod oddeutu 700,000 o gynhalwyr ifanc yn y DU, ac yn ôl arolwg diweddar ym Mro Morgannwg, gallai fod un ym mhob 12 (8%) o ddisgyblion ysgol gynradd neu uwchradd yn gynhalwyr ifanc. 

Mae cynhalwyr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau difrifol. Ar ben dyletswyddau gofal megis gwaith tŷ, coginio ac ymolchi, rhaid iddynt fynd i’r ysgol, ac yn aml iawn, fydd eu cyfoedion ddim yn deall dim am y pwysau sydd arnyn nhw.

 

Asesiad Cynhalydd

Gall cynhalwyr ifanc wneud cais i dderbyn asesiad. Bydd asesiad yn rhoi cyfle i chi siarad â rhywun
am y math o gefnogaeth a allai hwyluso eich dyletswyddau gofal.

 

Asesiad Cynhalwyr Ifanc

 

 

 

YMCA-logo

Cynllun Cynhalwyr Ifanc y Fro

Mae’r cynllun cynhalwyr ifanc Bro Morgannwg wedi cael ei gynnal gan y YMCA, ac ar hyn o bryd, mae’n cefnogi bron i 55 o gynhalwyr ifanc ledled y sir. Caiff y cynllun ei ariannu gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae’r clwb ieuenctid yn yr Hyb, YMCA y Barri ar agor bob dydd Mercher o 6.30pm tan 8.30pm yn ystod y tymor ac mae ar gyfer gofalwyr ifanc 11+ oed yn benodol.

 

Mae’r gofalwyr ifanc sy’n dod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis: celf a chrefft, chwarae gemau bwrdd, chwarae pŵl, bwrdd tennis, Playstation a chymryd rhan mewn cwisiau os dymunant.  Yn ogystal, maent yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau cyfryngau sy’n cynnwys ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau, sesiynau therapi drama a gwersi crochenwaith.

 

Mae mynychu'r clwb ieuenctid yn rhoi’r cyfle i’r gofalwyr ifanc siarad am iechyd, perthnasau, ysmygu, iechyd rhywiol a'r cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai am y pynciau hyn. 

 

 

 

Newydd Prosiect ‘Amser am mwy’ Oedolyn Ifanc sy'n Gofalu YMCA

Mae’r prosiect ‘Amser Am Fwy’ yn cael ei dreialu i gefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu ledled Caerdydd a’r Fro. Gall Oedolion Ifanc sy’n Gofalu sy’n 18-25 oed gael eu cyfeirio at y prosiect gan unrhyw un. Gallant gael gafael ar gymorth seibiant, addysg bellach a chyflogaeth. Rydym yn gweithio ar sail 1-i-1 a sesiynau grŵp.

 

  • 02920 465250

 

Cyngor ac Arweiniad

Cyngor ac arweiniad i gynhalwyr ifanc, oedolion ifanc sy’n gynhalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes ledled Bro Morgannwg.

 

 

Ffilm Fer gan Gynhalwyr yn Newcastle

Ffilm fer sy’n amlygu anghenion Cynhalwyr sy’n Oedolion Ifanc 18-25 oed, sy’n gofalu am rywun
yn ddi-dâl â ganddynt salwch tymor hir, anabledd, afiechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau.