Tocyn Mantais Bws 

Os ydych chi’n ddall neu ag anabledd ac yn byw yn y Fro, gallech chi fod yn gymwys i dderbyn tocyn mantais teithiau bws Llywodraeth Cymru. Gellir ei ddefnyddio ledled Cymru ar y rhan fwyaf o wasanaethau trafnidiaeth leol.

 

Mae pobl hŷn a phobl ag anabledd yn cael teithio’n rhad ac am ddim ar wasanaethau bws lleol ledled Cymru. Mewn rhai achosion, gall pobl ag anabledd sydd angen cymorth i deithio fynd â chydymaith gyda nhw am ddim. 

 

Cymhwysedd Tocyn Mantais Pobl ag Anabledd

Gallwch wneud cais am Docyn Mantais Pobl ag Anabledd os: 

  • Ydych chi dros 60 mlwydd oed      
  • Oes gennych anabledd neu anaf sy’n gwneud cerdded yn anodd iawn i chi
  • Ydych yn fyddar a heb leferydd
  • Ydych yn ddall neu â nam ar eich golwg
  • Ydych yn methu defnyddio’ch dwy fraich
  • Oes gennych anabledd dysgu
  • Buasech yn cael eich gwrthod am drwydded yrru o dan adran 92 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1988 (ac eithrio achosion o gamddefnydd parhaus o gyffuriau ac alcohol)

Gwneud Cais am Docyn Mantais Bws

I wneud cais am Docyn Mantais Bws, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais:

 

 

Rhaid i chi fynd â’r ffurflen gais at eich meddyg er mwyn cael llofnod, a stamp â chyfeiriad a rhif ffôn y feddygfa arno.

 

Yn ogystal, rhaid i chi ddarparu: 

 

  • Bil Treth Cyngor, bil cartref neu fantolen banc

  • Un ffotograff lliw, cymeradwy ar gyfer pasbort

  • Tystiolaeth o'ch oedran 

 

Mae ffurflenni cais hefyd ar gael o’r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri a swyddfeydd rhanbarthol yn y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth.  

 

Anfonwch ffurflenni cyflawn at: 

 

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

Applications can take up to 10 working days to process

 

Gellir defnyddio tocynnau mantais ar bob gwasanaeth bws lleol ledled Cymru, saith diwrnod yr wythnos ar unrhyw adeg o’r dydd. Nid yw tocynnau mantais yn ddilys i deithio ar fysys National Express, Trawscambria na Gwasanaethau Gwennol Abertawe.


Mae rhai cynghorau sy’n ffinio â Lloegr wedi trefnu bod tocynnau mantais yn ddilys ar deithiau i drefi cyfagos yn Lloegr.