Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Nod y Grant Cyfleusterau i’r Anabl yw eich galluogi i symud yn well yn eich cartref ac o'i gwmpas. Mae’r grant yn helpu gyda chostau addasu eich cartref er mwyn bodloni eich anghenion.

 

Gall perchen-feddianwyr, landlordiaid a thenantiaid preifat gyflwyno cais am y grant hwn er mwyn addasu eiddo, ar yr amod bod person anabl yn byw yn yr eiddo fel prif annedd.

 

Mae angen i denantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithas tai gyflwyno cais i'w landlordiaid yn gyntaf oherwydd gallent gael help i addasu eu cartrefi heb gyflwyno cais am grant.

 

Efallai bod angen addasu a newid eich cartref i sicrhau’r canlynol:

  • System golau a gwres gwell a rheolyddion
  • Cyfleusterau golchi ychwanegol, e.e. cawod gyda mynediad ar y llawr
  • Y gallu i goginio’n haws, e.e. darparu unedau isel
  • Y gallu i symud yn well o gwmpas y tŷ a chael mynediad gwell at ystafelloedd a chyfleusterau, e.e. lledu drysau, gosod rampiau neu gadair esgyn
  • Addasu’r ystafell ymolchi e.e. darparu cawod gyda mynediad ar y llawr, toiled a basn ymolchi hygyrch.


Bydd gweithiwr proffesiynol, fel therapydd galwedigaethol, yn asesu pa waith sy’n addas ac yn angenrheidiol. 

 

Mae’r swm yn dibynnu ar asesiad ariannol o incwm eich tŷ a chynilion dros £6,000. Nid oes rhaid i deuluoedd y mae ganddynt blant anabl dan 19 gael eu hasesu.


£36,000 yw’r grant uchaf yn gyffredinol, llai unrhyw gyfraniad gennych chi fel yr aseswyd. 

 

Apply for Disabled Facilities Grant

Os hoffech i ni wneud asesiad er mwyn cyflwyno cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl, ffoniwch ni ar

  • 01446 700111

 

Dewis Cymru Logo Welsh

Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg. 

 

Dewis Cymru