Offer ac Addasiadau i Oedolion a Phlant

 

Mae rhai pobl angen help i’w galluogi i barhau i fyw mor ddiogel ac annibynnol â phosibl yn eu
cartrefi eu hunain.
 
Er mwyn cael darpariaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae'n rhaid i chi fod â nam parhaol a sylweddol sy'n effeithio ar eich gallu i gyflawni eich dyletswyddau yn y cartref, yn yr ysgol, neu yn y gymuned.
 
Mae’n bosib benthyca offer gan nifer o asiantaethau. Yn gyffredinol:

 • Y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gyfrifol am offer sy'n ymwneud & gweithgareddau bob dydd, neu ar gyfer annog cynhwysiad cymdeithasol (i blant)
 • Mae'r Adran Addysg yn darparu offer sy'n angenrheidiol i alluogi'r plentyn fynd i'r ysgol neu gael ei addysgu

Gwerthfawrogir os caiff eitemau eu dychwelyd i'r sefydliad gwreiddiol pan nad oes eu hangen mwyach, er mwyn i bobl eraill allu eu defnyddio

 

 • Mae Gwasanaethau Iechyd yn darparu offer y gellir ei fenthyca am ddim
 • Nid yw'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu offer sy'n werth llai na £15. Fodd bynnag, gellir benthyca offer arall am ddim
 • Mae'n rhaid cwblhau prawf modd mewn perthynas â cheisiadau grant ar gyfer addasiadau mawr gan adran Tai Sector Cyhoeddus Cyngor Bro Morgannwg. Caiff mân waith neu addasiadau eu gwneud am ddim drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol fel arfer.

Mae Cymdeithas Croes Goch Prydain yn benthyca offer am ddim, ar wahân i gomodau, y codir tâl bach amdanynt

 

Canllaw i Asesiad

Gall pob un o’r cwestiynau hyn fod yn berthnasol i chi, eich plentyn neu eich gofalwr:

 • Ydych chi'n cael anawsterau wrth ymolchi neu gael bath?
 • A oes angen cymorth arbennig i ddefnyddio'r tŷ bach arnoch?
 • Ydych chi'n pryderu am eich diogelwch oherwydd eich Nam?
 • Ydy mynd i mewn neu o amgylch eich catref yn anodd i chi?
 • Ydych chi'n cael anawsterau wrth gerdded neu godi o'r gwely?
 • Ydych chi'n teimlo bod pergyl y gallech anafu eich hun oherwydd y ffordd yr ydych yn codi neu'n cael eich codi?

Os ateboch ydw/oes i unrhyw un o'r cwestiynau uchod, gall Asesiad rol cyngor ac anwiriad neu ddarpariaeth uniongyrchol i chi.

 

 

Assessment
Gall asesiad roi cyngor ac arweiniad neu ddarpariaeth uniongyrchol i chi ar ffurf: Sefydliadau Cyswllt                                                  

Awgrymiadau o ran technegau

 • symud, codi a chario a gwisgo
 • ayb.
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Therapyddion Galwedigaethol
 • Therapyddion ysbyty a ryddheir

Grantiau addasiadau yn y cartref

 • lledu drysau, gosod rampiau, cyfleusterau cawod
 • rheiliau llaw, cadair grisiau
 • ayb.
 •   Gwasanaethau Cymdeithasol
 Offer:
 • ffyn a ffyn cerdded ar gyfer y rhai â nam gweledol
 • seddi uchel ar gyfer tai bach/cymhorthion ymolchi
 • teclynnau codi a slingiau, seddi arbennig i blant
 • rheiliau gwely, sgriniau tân, gatiau diogelwch i’w defnyddio ar risiau
 
 •  Gwasanaethau Cymdeithasol
Arall:
 • cadeiriau olwyn, bygis, aelodau artiffisal
 • baglau, ffyn cerdded, fframiau cerdded
 • gwelyau/matresi, crudiau, clustogau cymorth, restiau
 • fframiau sefyll, calliperau ac esgidiau
 • nwyddau sy'n gallu dal dŵr, comodau
 • cadeiriau olwyn i’w gwthio neu hunan-wthio
 • comodau i’w benthyca ar sail tymor byr
 • eitemau bach ar gyfer gwisgo ac estyn
 
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Y Gwasanaeth Aelodau Artiffisial a Chyfarpar
 • Ffisiotherapyddion a Therapyddion Galwedigaethol
 • Therapyddion neu Nyrsys Cymunedol
 • Nyrsys Cymunedol neu Feddyg Teulu
 • Croes Goch Prydain

Anawsterau bwyta neu fwydo:

 • pympiau bwydo (offer bwydo arbenigol)
 • standiau dripiau
 • cyllell a ffyrc
 • bwydydd ategol, tewychwyr bwyd a hylifau
 • Meddyg Teulu
 • Deietegydd neu Nyrsys Cymunedol
 • Ysbyty neu Therapydd Galwedigaethol Cymunedol
 • Ymwelydd Iechyd neu Ddeietegydd Ysbyty

Anawsterau cyfathrebu oherwydd anawsterau iaith, golwg neu glyw?

 • system dolennu, cymhorthydd teledu, cloc larwm â chloch drws yn fflachio arni
 • Cymhorthion clywed, batrïau
 • Peiriant Braille Perkins
 • Ffrâm ysgrifennu
 • Llyfrau arbenigol
 • Atgyfeiriad i gynnal Asesiad Cyfathrebu

 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Meddyg Teulu neu Ysgol
 • Ymwelydd Iechyd

Offer ar gyfer cyflwr meddygol:

 • Nebiwlyddion, offer ocsigen
 • Larymau enwresis, offer pibell anadlu
 • Nodwyddau, chwistrellau, swabiau
 • Meddyg Teulu
 • Meddyg Ysbyty
 • Nyrsys Cymunedol

Anghenion chwarae/hamdden arbennig oherwydd nam ar y golwg:

 • Peiriant llyfrau llafar, cassette radio, teledu
 • Derbynnydd sain
 • Teganau ac offer arbenigol
 • Gwasanaethau Cymedithasol a Sefydliadau Gwirfoddol

 

 

Gwybodaeth am wasanaethau eraill

Gyrru

Mae Gwasanaeth Asesu Gyrwyr a Symudedd De Cymru yn cynnig cyngor ar bob agwedd o yrru a gwneud addasiadau i gerbydau pobl anabl. Maent yn cynnig asesiad a hyfforddiant gyrru yn dilyn atgyfeiriad gan Ymgynghorydd neu Feddyg Teulu.  Mae’r asesiad a’r hyfforddiant am ddim. Cynigir gwasanaeth asesiad teithiwr yn ogystal.

 

Cyflogaeth

Gall y Gwasanaeth Cyflogaeth, drwy’r cynllun ‘Mynediad i Waith (ar gael yn eich Canolfan Waith leol) roi grant ychwanegol tuag at y costau ychwanegol a gymeradwywyd sy’n deillio o nam unigolyn.

 

Manylion Cyswllt:

Cyswllt Un Fro (C1V)

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 • Tecstiwch C1V yna eich neges i 60066