Anableddau Dysgu

Oes oes gennych chi (neu rywun yr ydych chi’n ei adnabod) anhawster dysgu ac yn meddwl bod angen help arnoch gallwn drefnu bod gweithiwr cymdeithasol yn cynnal asesiad i weld os gallwn ni wneud rhywbeth.

 

Gall pobl ag anabledd dysgu:

  • Ei chael yn anodd deall gwybodaeth newydd neu gymhleth neu ddysgu sgiliau newydd
  • Ei chael yn anodd ymdopi ar eu pen eu hun

 

Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol yn helpu defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr drwy asesu a rheoli anghenion gofal a chynnig gwybodaeth a chyngor:

  • Cynnig cyngor a gwybodaeth priodol
  • Asesu eich anghenion chi a’ch gofalwyr
  • Eich helpu i lunio cynllun gofal a allai gynnwys cymorth a dargedir i ddiwallu canlyniadau a nodwyd
  • Trefnu atgyfeiriadau i asiantaethau eraill neu at weithwyr proffesiynol e.e. gweithwyr iechyd, swyddog gofalwyr
  • Trefnu gofal seibiant neu lety tymor hirach
  • Adolygu ac asesu'r ddarpariaeth gofal bresennol
  • Asesu ac ymyrryd mewn perthynas â chymorth i reoli risg

 

Gwneud Cais am Asesiad

I wneud cais am asesiad mae’n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd neu hŷn.

 

Cais am Asesiad

 

 

Noder: Os ydym yn gallu cynnig gwasanaeth i chi byddwn yn siarad â chi a'ch gofalwyr am eich anghenion ac yn ceisio dod o hyd i'r help sydd ei angen arnoch neu roi'r arian (Taliadau Uniongyrchol) i chi brynu’r help hwnnw.

 

Os na allwn gynnig gwasanaeth i chi byddwn yn ceisio dod o hyd i bobl eraill a allai eich helpu, fel gwasanaethau iechyd a sefydliadau.

 

Dewis Cymru Logo Welsh