Pecynnau TeleV 

Pa bynnag becyn diogelwch yn y cartref byddwch chi’n ei ddewis, byddwch yn derbyn uned larwm fechan (uned Lifeline) a thlws i’w wisgo am eich gwddf neu’ch arddwrn. 

 

Gosod Teleofal am ddim

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws barhaus (COVID-19) rydym yn canslo’r ffi gosod Teleofal o £59.50 ar sail dros dro (Ar hyn o bryd rydym ond yn gallu gosod uned Llinell Fywyd a chrogdlws).

 

Lle bo’n bosibl, byddwn yn ceisio cwblhau’r gosodiad gyda pherthynas iach (os oes gan y cwsmer gyflwr iechyd sylfaenol) ac yn cadw’r amser y byddwn yn yr eiddo i leiafswm. Byddwn hefyd yn rhoi gwahanu cymdeithasol ar waith.

 

Sylwch: Mae ffi wythnosol am y gwasanaeth o 1 Ebrill 2020. Y ffi yw £4.05 yr wythnos.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn Teleofal ac am gael gwybod mwy, cysylltwch â:

 

Ffurflen gyswllt ar-lein Teleofal

 

Byddwch yn derbyn synwyryddion ychwanegol hefyd, yn unol â’r pecyn rydych chi wedi ei ddewis. Un o fanteision y synwyryddion hyn yw eu bod yn sbarduno larwm drwy’r uned Lifeline sy’n rhoi gwybod i staff y llinell gymorth.

 

Er enghraifft, os yw’r larwm mwg wedi canu, bydd y teleffonyddion yn medru clywed hyn drwy’r uned Lifeline a phenderfynu sut orau i weithredu.

 

Pacakge-1Pecyn 1

Mae pecyn diogelwch cartref TeleV (1) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Dau Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Larwm Gwres

 

 • Uned a thlws Lifeline

  Slide1_Alarm_EDIT

  Mae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.  

   

   

  Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr. Mae uned Lifeline yn medru cynnig tawelwch meddwl pellach i chi drwy fonitro amrywiaeth eang o gyfarpar drwy synwyryddion clyfar Telecare, gan gynnwys eithafion tymheredd a synwyryddion mwg. 

   

   

  Yn ogystal, rydyn ni’n darparu cefnogaeth 24 awr y dydd drwy ddefnyddio monitro i gynyddu lefel sicrwydd y cartref a’r unigolyn.

   

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud, e. e. drwy wasgu’r tlws neu gan synhwyrydd mwg. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer. 

   

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
  Telecare-Smoke-Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un. Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.


  Mae disgwyl i’r batri gwreiddiol bara am bum mlynedd. Fel yn achos gweddill cyfarpar y cynllun, bydd mecanwaith yn hysbysu’r ganolfan pan fo’r batri’n isel. Mae hyn yn golygu y bydd Swyddog Cefnogaeth Telecare yn ymweld â’r cartref i newid y batris fel rhan o’r gwasanaeth, unwaith bydd y signal yn nodi bod angen gwneud hyn. Mae tân yn un o’r bygythiadau mwyaf difrifol i bobl yn eu cartrefi, ac mae ei effeithiau’n andwyol.

   

  Bob blwyddyn, mae tanau yn y cartref yn achosi cannoedd o farwolaethau a niwed i filoedd o dai. Bydd tân yn dod i’r amlwg yn gynt mewn tŷ â synhwyrydd tân ynddo na thŷ heb un, a chysylltir hwy â chyfraddau niwed is a llai o ddifrod i adeiladau.

   

  Bydd gosod synwyryddion mwg diwifr fel rhan o wasanaeth diogelwch yn y cartref TeleV yn lleihau’ lefel y peryglon sy’n gysylltiedig â thân eto fyth, oherwydd ei fod yn hysbysu rhywun y tu allan i’r cartref o’r perygl. Gall fod y person sydd yn y tŷ yn ymateb yn llawer arafach, yn enwedig yn ystod y nos, pan allai fod yn fwy araf, yn ffwndrus neu ddim yn clywed y larwm. 

 • Larwm Gwres

  Telecare-heat-detector

  Synhwyrydd dan do diwifr yw’r larwm gwres Tunstall sy’n rhoi rhybudd cynnar o’r posibiliad o dân yn y cartref ac mae’n seinio larwm i gael help.  Mae’r larwm yn cael ei osod ar y nenfwd ac yn seinio larwm os yw’r tymheredd yn codi i 58°C.

   

 

 

Package-2

Pecyn 2

Mae pecyn diogelwch cartref TeleV (2) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Synhwyrydd Carbon Monocsid (CO)

 

 • Uned a thlws Lifeline
  Slide1_Alarm_EDIT

  Mae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.    

   

  Mae uned Lifeline yn medru cynnig tawelwch meddwl ychwanegol i chi drwy fonitro amrywiaeth eang o gyfarpar drwy synwyryddion clyfar Telecare, gan gynnwys synwyryddion mwg a lefelau carbon monocsid. Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr.

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud, e. e. drwy wasgu’r tlws neu gan synhwyrydd mwg. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer. 

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
  Telecare-Smoke-Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un.

  Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.

 • Synhwyrydd Carbon Monocsid
  Carbon-monoxide-detector

  Mae’r synhwyrydd yn rhybuddio’n ddi-oed pan fod allyriadau CO peryglus wedi eu synhwyro oherwydd rhwystr yn y corn simnai neu nam mewn offer llosgi tanwydd.

   

   

  Bydd y larwm yn cael ei anfon at y ganolfan fonitro a bydd y teleffonydd yn siarad â’r cleient drwy’r system ddwy ffordd ac yn penderfynu sut orau i weithredu, e.e. i’r cleient adael y tŷ neu alw’r gwasanaethau brys ac ati.


  Mae’r synhwyrydd carbon monocsid diwifr yn gweithio drwy ddefnydd batri. 

 

 

Package-3

Pecyn 3

Mae pecyn diogelwch yn y cartref TeleV (3) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Synhwyrydd symudiadau / is-goch goddefol

 • Uned a thlwys Lifeline


   

   

   

  Slide1_Alarm_EDIT

  Mae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.    

   

   

  Mae uned Lifeline yn medru cynnig tawelwch meddwl ychwanegol i chi drwy fonitro amrywiaeth eang o gyfarpar drwy synwyryddion clyfar Telecare, gan gynnwys synwyryddion mwg a lefelau carbon monocsid. Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr.

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud, e. e. drwy wasgu’r tlws neu gan synhwyrydd mwg. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer.

   

 • Synhwyrydd symudiad

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  motion-sensor new

    

   

   

  Mae’r Synhwyrydd symudiad   yn declyn diwifr sy’n synhwyro symudiadau a diffyg symudiadau. Os na fydd symudiadau wedi eu synhwyro mewn cartref am gyfnod penodol (e.e. 12 neu 24 awr), bydd larwm yn canu yn y ganolfan fonitro. Felly pan fo risg isel o gwympo, er enghraifft, gellir ei ddefnyddio i wirio bod person wedi codi o’r gwely neu wedi bod i’r gegin yn y bore.  

   

   

   

   

   

   

   

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr

   

  Telecare-Smoke-Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

   

   

   

   

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un.

  Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.