TeleV logo

TeleV: Gwasanaethau Larwm Telecare

Mae TeleV yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnola mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain. 

 

Mae cyfarpar Telecare wedi ei gysylltu â chanolfan fonitro 24 awr y dydd yn y Barri.

 • 01446 700111

 

Sesiynau Galw Heibio Teleofal:

 • Digwyddiad Mis Alzheimer’s, Llyfrgell y Barri - Dydd Mawrth 17 Medi, 9.30yb - 12.30yp
 • Ymarfer Meddygol Teulu y Bont-Faen - Dydd Gwener 20 Medi, 9:30yb - 11:30yb
 • Digwyddiad am ddim Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn CF61, Station Road, Llanilltud Fawr - Dydd Mawrth 01 Hydref, 9.30yb - 3.00yp
 • Ysbyty Llandochau - Dydd Mercher 02 Hydref, 9.30yb - 11:30yb
 • Siop Iechyd Age Concern - Dydd Mawrth 15 Hydref, 9.30yb - 11.30yb

 

 

“Rwy am aros i fyw yn fy myngalo cyfarwydd gyhyd ag y gallaf. Mae gwybod bod rhywun yno ar wasgiad botwm os rwy’n syrthio, yn nerfus neu mewn panig yn rhoi gymaint o gysur”Mrs Jones.

Gellir defnyddio’r system ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, 365 diwrnod y flwyddyn. Waeth beth yw’r rheswm – clywed sŵn yng nghanol y nos, cael damwain yn y cartref neu argyfwng meddygol – bydd y teleffonydd yn trefnu help cyn gynted â phosibl.

 

 “Mae fy niolch i’r tîm yn fawr dros ben a heb amheuaeth, maent wedi arbed fy mywyd ddwywaith gyda’u hymateb i fy ngalwadau. Diolch i chi gyd.” #bywynannibynnol #tawelwchmeddwlMrs Phillips

Mae’r teleffonydd yno hefyd i gynnig cefnogaeth gyfeillgar mewn llais cysurlon, i leddfu unrhyw ofidiau a thawelu eich meddwl. 

 • Gwasanaeth cyfeillgar, urddasol
 • Cyfarpar sy'n hawdd i'w ddefnyddio
 • Tawelwch meddwl i gleientiaid a'u teulu/ffrindiau
 • Ysgafnhau pwysau ymrwymiad amser y teulu neu gynhalydd
 • Amrywiaeth o becynnau i ddiwallu anghenion unigolion a gweddu i'w hamgylchiadau
 • Sicrhau bod help ar gael o gyffwrdd botwm

 

Mae TeleV yn darparu cefnogaeth i bobl yn eu cartrefi eu hunain gyda chymorth technoleg a gwasanaethau ymateb cymunedol. Mae TeleV yn addas i’r bobl isod: 

 • Pobl ag anabledd
 • Pobl sy'n byw gyda salwch difrifol neu gronig
 • Pobl sy'n gadael yr ysbyty ar ôl llawdriniaeth neu salwch
 • Pobl sy'n teimlo'n ansicr neu'n fregus
 • Pobl sydd mewn perygl rhag trais domestig

 

YN OGYSTAL, RYDYM YN GOFYN I CHI BROFI EICH LARWM BOB 4-6 WYTHNOS DRWY WNEUD GALWAD BRAWF. NID OES ANGEN I CHI WNEUD HYN OS YDY’CH LARWM WEDI CAEL EI DDEFNYDDIO YN YSTOD Y CYFNOD HWNNW, BOED YN ANFWRIADOL NEU MEWN ARGYFWNG. 

TeleV Plus-logo

TeleV+

Ail lefel Telecare yw TeleV+, sef gwasanaeth arbenigol wedi ei deilwra at anghenion unigol. Er mwyn cymhwyso ar gyfer y gwasanaeth hwn, bydd meini prawf i’w cyflawni, ac fel arfer, byddwch yn dod atom drwy atgyfeiriad gan weithwyr iechyd proffesiynol.

 

 • Dod o hyd i gyfarpar ar gyfer anghenion penodol unigolion
 • Asesiadau manwl
 • Peiriant galw i gynhalwyr
 • Synhwyrydd syrthio, synwyryddion epilepsi, tracwyr lloeren, synwyryddion gwely ac allanfa, er enghraifft

 

Gwasanaeth TeleV+

Prif bobl gyswllt

Dyma’r nifer fach o bobl benodol, er enghraifft, aelodau’r teulu neu ffrindiau, sydd ag allwedd i’r tŷ, neu sy’n gwybod rhif cod y system fynediad i’r bocs diogelwch ar y wal tu allan lle cedwir allwedd wrth gefn.

 

Os oes angen cymorth arnoch mewn argyfwng, bydd y teleffonydd yn siarad â chi drwy’r uchelseinydd yn yr uned gartref, a bydd yn medru eich clywed drwy’r meicroffon pwerus er mwyn deall y rheswm dros yr alwad. Bydd e neu hi hefyd yn cyfeirio at y wybodaeth bersonol rydych chi wedi ei rhoi i ni er mwyn penderfynu sut i weithredu orau yn y sefyllfa gyfredol.

 

Hyd yn oed os na all y teleffonydd eich clywed, neu rydych chi’n medru ateb, bydd yn anfon help. Bydd yn cysylltu â meddyg brys, criw ambiwlans, y gwasanaeth tân neu’r heddlu ac yn rhoi mynediad iddynt. Bydd y teleffonydd hefyd yn cysylltu â’ch prif bobl gyswllt os nad oes angen y gwasanaethau argyfwng, i’w hysbysu o’r sefyllfa, neu os oes angen iddyn nhw roi mynediad i’r tŷ i rywun arall.

 

(Os oes arnoch angen y Gwasanaeth Tân neu’r heddlu ac rydych chi’n medru cyrraedd y ffôn, rydyn ni’n argymell i chi gysylltu â nhw gyntaf ac yna ffonio Gwasanaeth Larwm TeleV.)

 

 

Cwestiynau Cyffredin 

 • Alla i ddiffodd fy larwm?

  Na. Mae’n rhaid i’r larwm fod wedi ei gysylltu â’r cyflenwad trydan ac aros ymlaen 24 awr y dydd.

   

  Os caiff eich larwm ei ddiffodd yn anfwriadol, bydd y ganolfan fonitro’n cael ei hysbysu a bydd yn eich ffonio i ofyn i chi ei ailgysylltu. 

 • Alla i wisgo fy nhlws yn y bath/ y gawod?

  Mae’r tlws yn gwrthsefyll dŵr a gallwch ei wisgo yn y gawod, ond ni ddylech ei roi o dan y dŵr fel mewn bath. Cadwch y tlws o fewn cyrraedd wrth ymyl y bath rhag ofn. 
 • Beth wnaf i pan fydd fy mhrif bobl gyswllt yn mynd ar wyliau?

  Rhowch wybod i ni pan fydd hyn yn digwydd er mwyn i ni wneud trefniadau eraill gyda chi.

 • Oes angen i mi roi gwybod i chi os ydw i’n mynd i ffwrdd?

  Oes. Hysbyswch ni o’r dyddiadau er mwyn i ni ddiweddaru ein cofnodion a rhoi cyngor i chi am ddiffodd y system. 

 • Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi gwasgu’r botwm yn anfwriadol?

  Peidiwch â phoeni dim os yw hyn yn digwydd. Does dim ots gennym dderbyn galwadau anfwriadol o gwbl. Gall dawelu eich meddwl chithau hefyd o ddeall pa mor sydyn rydyn ni’n ymateb.

 • Alla i wisgo’r tlws yn y gwely?

  Dydyn ni ddim yn argymell i gleientiaid wneud hyn oherwydd gallech wasgu’r botwm yn eich cwsg. Bydd y ffôn yn eich deffro os yw e ger llaw, neu bydd un o’ch pobl gyswllt yn ymweld â chi os nad ydych chi’n ateb y ffôn. Cofiwch gadw’r tlws wrth ymyl y gwely rhag ofn fod ei angen yn ystod y nos.

 • Beth ddylwn i ei wneud os yw fy sefyllfa feddygol neu fy manylion cyswllt yn newid?

  Mae’n bwysig i chi ein hysbysu o unrhyw newidiadau i’ch sefyllfa, yn cynnwys rhif ffôn newydd, symud tŷ, newid prif berson cyswllt ac ati. Rhowch wybod i ni ar unwaith os yw eich sefyllfa’n newid. 

 • Beth yw pris y gwasanaeth?

  Mae ffi gosod o £59.50 ac yna ffi wythnosol o £5.25 o’r wythnos ar ol y dyddiad gosod ymlaen.

   

  Oherwydd newidiadau diweddar i argaeledd cymorth ariannol, bydd Cyllid Cefnogi Pobl yn awr yn talu cost monitro'r gwasanaeth larwm, bydd gostyngiad o £ 1.24 yr wythnos; felly bydd y tâl talu wythnosol bellach yn £ 4.01.

 • Pa mor fuan fydd rhywun yn fy nghyrraedd i mewn argyfwng?

  Yn anffodus, ni allwn warantu amser yn yr achos hwn. Gallwn eich sicrhau ein bod yn ceisio danfon eich prif bobl gyswllt neu’r gwasanaethau brys atoch chi cyn gynted ag y bo modd. 

 • Fydd y cleient yn medru defnyddio’r ffôn sydd ganddo eisoes? 

  Bydd, a bydd yn medru gwneud galwadau yn yr un modd ag o’r blaen. Pan fyddwn ni’n gosod uned larwm, bydd yn cael ei gwifrio i soced ffôn y cleient, ac bydd y ffôn cyfredol yn cael ei wifrio i uned y larwm.

   

  Bydd y cleient yn medru defnyddio’i ffôn yn y ffordd arferol. Os bydd y larwm yn seinio yn ystod galwad ffôn gyffredin, bydd y system yn hawlio rheolaeth dros y lein ac yn datgysylltu’r alwad, yna’n galw’r cyfrifiadur monitro yn y ganolfan rheoli. 

 • Oes llawer o waith i’w wneud i osod y system? 

  Os oes gan gleient soced ffôn a soced y prif gyflenwad trydan yn weddol agos at ei gilydd – ar yr un wal sydd orau – y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw gwifrio uned y larwm i mewn i’r socedau trydan a ffôn. Os nad oes llinell ffôn gan y cleient, bydd angen gosod un drwy gysylltu â darparwr gwasanaethau ffôn. Gallwn ni helpu’r cleient â’r alwad hon ar ei gais.

 • Beth sy’n digwydd yn achos toriad trydan, neu os yw’r cleient yn diffodd cyflenwad trydan uned y larwm yn anfwriadol?

  Bydd yr uned yn cysylltu’n awtomatig â’i chyflenwad batri wrth gefn. Bydd yn gwneud sŵn rhybudd treiddgar, a bydd hyn yn hysbysu’r Ganolfan Rheoli Argyfwng fod y pŵer wedi methu.

   

  Bydd y Ganolfan Rheoli yn gweithredu yn y modd mwyaf priodol.

   

  Mae’r batri yn para am 40 awr, a phetaent hwy’n methu hefyd, sy’n annhebygol, byddai uned y larwm yn gweithredu fel ffôn cyffredin.

   

 • Beth os yw’r cleient yn tynnu gwifren uned y larwm o’r soced yn ddamweiniol?

  Bydd yr uned yn bipian yn uchel neu’n rhoi rhybudd ar lafar i dynnu sylw’r cleient at y ffaith fod y larwm wedi ei ddatgysylltu.

   

  Yn anffodus, ni fydd yr uned yn medru hysbysu’r Ganolfan Rheoli Argyfwng fod yr uned wedi ei datgysylltu o’r llinell ffôn.

 • Beth os yw’r cleient yn gwasgu’r botwm yn anfwriadol?

  Nid yw ffonio’r Ganolfan Rheoli Argyfwng yn anfwriadol yn broblem. Byddwn ni’n cofnodi’r alwad, yn gwirio nad oes angen cymorth ar y cleient ac yn dod â’r alwad i ben.

    

  A dweud y gwir, rydyn ni’n croesawu gwasgiadau damweiniol, ac rydym yn gofyn i chi brofi eich tlws bob mis i’ch sicrhau ei fod yn gweithio. 

 • Beth os bydd uned larwm y cleient yn methu?

  Dylai’r cleient gysylltu â’r Ganolfan Rheoli Argyfwng, ac fe drefnwn ni i’r uned gael ei hatgyweirio neu osod un newydd. Byddwn yn gosod uned newydd cyn gynted â phosibl, ac maen’n nod gennym ymweld â chi neu ymateb erbyn diwedd y diwrnod gwaith drannoeth eich galwad. 

Cofrestrwch ar gyfer Telev + -

 

Mae ffurflen gyfeirio TeleV + fel arfer yn cael ei llenwi gan weithiwr proffesiynol iechyd neu ofal cymdeithasol ond derbynnir hunan-atgyfeiriadau hefyd. Gall cleientiaid dalu hyd at £ 8.77 yr wythnos am y gwasanaeth, yn dibynnu ar asesiad ariannol a chymhwyster cyllid monitro Cefnogi Pobl. Mae TeleV + hefyd ar gael i drigolion Bro Morgannwg nad ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd a ddisgrifir, gan mai £ 8.77 yr wythnos yw cost gwasanaeth hunan-ariannu.

 

Os oes gennych chi neu rhywun chi'n adnabod y gwasanaeth Teleofal, byddai tîm @VOG wrth eu bodd yn clywed eich straeon.