Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gwasanaeth Lleoli Oedolion

Mae’r gwasanaeth lleoli oedolion yn arddel model gofal a elwir hefyd yn Shared Lives. Mae oedolion bregus yn derbyn cefnogaeth a / neu lety o fewn teulu wedi ei ddarparu gan Westeiwyr Cymeradwy i Oedolion.

 

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn rheoleiddio ein gwasanaeth lleoli oedolion. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, beth bynnag fo’u hoed, rhywioldeb, cenedl, ethnigrwydd, cred grefyddol, cyflogaeth a statws priodasol.

 

Mae iaith y dolenni ar y dudalen hon yn cyfateb i’r cynnwys.

 

Am beth ydyn ni’n chwilio?

  • Mae cefndir y gwesteiwyr yn amrywio’n sylweddol, ac mae ganddynt ystod eang o brofiadau a diddordebau bywyd a gwaith.
  • Mae gwesteiwyr yn darparu cyfnodau seibiant a chefnogaeth dydd/gyda’r nos i ddefnyddwyr y gwasanaeth.
  • Bydd rhai o’r defnyddwyr gwasanaethau yn byw gyda’u gwesteiwyr am flynyddoedd lawer, a bydd eraill yn aros am flwyddyn neu ddwy tra bônt yn meithrin y sgiliau angenrheidiol i fyw ar eu pen eu hun. 

 

 

 

Er mwyn dod yn westeiwr mae'n rhaid mynd trwy broses asesu a rhaglen hyfforddiant trylwyr a all gymryd sawl mis. Rydym yn disgwyl gonestrwydd lwyr gennych ynghylch eich bywyd, eich cefndir, a’ch profiadau. Bydd y Cyngor yn:

  • Sicrhau bod eich llety’n addas
  • Cynnal gwiriadau
  • Ceisio geirdaon proffesiynol a phersonol

Dod yn Westeiwr

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn westeiwr, llenwch y ffurflen drwy wefan Shared Lives Plus:

 

Unwaith byddwn ni’n fodlon eich bod yn addas, byddwn yn cyflwyno ein hadroddiad i Banel Cymeradwyo Annibynnol a fydd yn penderfynu a yw’n cytuno â ni.

 

Os yw pawb yn gytûn, byddwch yn cael eich cymeradwyo i fod yn westeiwr am flwyddyn.

 

Caiff y gymeradwyaeth i westeiwyr ei hadolygu bob blwyddyn.

 

Bydd gwesteiwyr yn derbyn lwfans am y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu sy’n destun trefniadau treth arbennig.

Atgyfeiriadau i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth

Derbynnir atgyfeiriadau gan dimau o weithwyr cymdeithasol. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i bobl fregus sydd dros 18 oed. Mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn bobl ag anableddau dysgu, ond mae’r gwasanaeth ar gael hefyd i bobl sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl, sydd â dementia a phobl ag anableddau corfforol.

 

Mae defnyddwyr y gwasanaeth yn talu rhent a chyfraniad at gost y gwasanaeth maent yn ei dderbyn

 

Os nad oes gennych weithiwr cymdeithasol, cysylltwch â: 

  • 01446 700111

 

Gallwch gael copi o’r Adroddiad Archwilio Blynyddol, y safonau gofynnol cenedlaethol a'r rheoliadau ar wefan AGGCC. Bydd ein Datganiad o Ddiben yn cael ei ddiweddaru bob blwyddyn.