yos_logo

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 8 ac 17 oed sy’n troseddu neu sydd mewn perygl o droseddu, a dioddefwyr eu troseddau.

 

Mae’r GTI yn ymdrin â materion amrywiol gan gynnwys gwaith cymdeithasol, y gwasanaeth prawf, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, addysg, iechyd. Mae wedi ymrwymo i ddefnyddio dull amlasiantaethol er mwyn gwella cyfleoedd bywyd y bobl ifanc y mae’n gweithio gyda nhw er mwyn iddynt allu byw eu bywydau heb droseddu.

 

 

 •  Pob Ifanc

  Gwaith Gwrthdyniadol
  Os rydych wedi’ch arestio am y tro cyntaf am fân drosedd, gallwch gael eich cyfeirio atom ni ar gyfer Gwaith Gwrthdyniadol.  Mae hyn yn cynnwys cwrdd â’n Swyddog Heddlu GTI ac o bosib dioddefwr eich trosedd. Gallwn ofyn i chi ymgymryd ag ychydig o waith atgyweirio ar ran y dioddefwr neu’r gymuned.
   
  Os rydych chi’n cytuno ar wneud y gwaith hwn, ni fydd gennych gofnod troseddol. Gallwch 
  dderbyn cerydd neu rybudd terfynol os rydych wedi cyflawni mân drosedd. Os rydych yn derbyn 
  rhybudd terfynol, bydd ein Swyddog Heddlu GTI yn cysylltu â chi, ac efallai bydd gofyn i chi 
  gymryd rhan mewn ymyriadau er mwyn eich atal chi rhag troseddu eto.
   
  Gorchymyn Atgyfeirio
  Os rydych chi’n pledio’n euog am drosedd cyntaf, mae’n debyg y byddwch yn destun Gorchymyn Atgyfeirio.  Fel rhan o’ch Gorchymyn Atgyfeirio, bydd gofyn i chi a’ch rhiant/rhieni neu ofalwr/gofalwyr fynychu panel cymunedol sy’n cynnwys dau aelod o'r gymuned ac aelod o staff o'r GTI a dioddefwr y drosedd. Byddwch yn cytuno ar gontract gyda’r panel. Bydd y contract yn cynnwys gweithgareddau i wneud yn iawn am yr hyn a wnaethoch chi un ai i'r dioddefwr neu'r gymuned, ac i helpu i stopio chi rhag troseddu eto.
   
  Gorchymyn Ailsefydlu Ieuenctid
  Os ydych chi’n parhau i droseddu, efallai y bydd y Llys yn cyflwyno Gorchymyn Ailsefydlu Ieuenctid (GAI).  Mae’r GAI yn ddedfryd gymunedol sy’n cynnig ‘ystod’ o ymyriadau a elwir yn ‘gofynion’ ar gyfer taclo ymddygiad troseddol, ac mae modd defnyddio’r ddedfryd drosodd a throsodd. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y nifer o weithiau y gall person ifanc dderbyn dedfryd o GAI. Bydd eich Swyddog GTI yn egluro'ch GAI er mwyn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir ohonoch tra mae'r gorchymyn yn berthnasol.
   
  Os rydych yn destun gorchymyn cymunedol gyda’r GTI, bydd disgwyl i chi gwrdd ag aelod o’r GTI pryd bynnag y mae gofyn. Bydd nifer y cyfarfodydd a fydd yn cael eu trefnu ar eich cyfer yn dibynnu ar faint o gefnogaeth fydd ei hangen arnoch i’ch helpu i stopio rhag troseddu eto.
   
  Gorchymyn Carchariad a Hyfforddiant
  Mae rhai pobl ifanc yn cyflawni troseddau difrifol iawn neu lawer o weithiau, y mae’r Llys o'r farn fod angen cyflwyno dedfryd o gaethiwed. Os hyn yw’r achos, byddwch yn destun Gorchymyn Carchariad a Hyfforddiant (GCH).

 • Atal

  Mae gan GTI Bro Morgannwg Dîm Atal ymroddgar sy'n gweithio gyda Phobl Ifanc rhwng 8 ac 17 oed sydd mewn perygl o ddod yn droseddwyr.

   

  Caiff pobl ifanc eu cyfeirio atom gan unrhyw asiantaeth arall, er enghraifft, gweithiwyr proffesiynol Iechyd, ysgolion a’r Heddlu, ond gall pobl ifanc a'u rhieni atgyfeirio i’r gwasanaeth hefyd.
   
  Bydd Gweithiwr Allweddol Atal yn cael ei ddynodi ar gyfer pob person ifanc, a fydd yn gweithio gyda'r person ifanc a'i deulu i'w helpu nhw i oresgyn rhai o'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu mewn bywyd a'u cyfeirio at y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w hatal rhag troseddu yn y dyfodol.
   
  Ymhlith ein projectau a'n mentrau mae:
   
  Panel Cefnogi Cynhwysiant Ieuenctid (PCCI)
  Mae’r PCCI yn banel sy’n cynnwys llawer o asiantaethau ledled y Fro, gan gynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, Addysg, Gwasanaethau Ieuenctid, Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a Sefydliadau Gwirfoddol. Dyluniwyd y PCCI i gefnogi pobl ifanc rhwng 8-13 oed sydd 'fwyaf' mewn perygl o ddod yn droseddwyr am resymau amrywiol, ac sydd angen mewnbwn nifer o asiantaethau er mwyn eu hatal rhag mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol. Mae’r PCCI yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc a gyfeiriwyd atynt drwy gytuno ar gymorth a gweithrediadau tra bod y person ifanc yn gweithio gyda’r Tîm Atal.
   
  Stigma
  Rhaglen waith grŵp yw Stigma ar gyfer pobl ifanc sydd ynghlwm wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y gymuned. Mae’r rhaglen Stigma yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol a sut y mae'n effeithio arnyn nhw eu hunain a'r gymuned.
   
  Rhaglen Phoenix
  Mae’r rhaglen Phoenix yn rhaglen y mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ei rhedeg. Mae’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddysgu am y peryglon sydd ynghlwm wrth ymddygiad troseddol, trosedd ceir, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thân mewn amgylchedd ysgogol a hwylus wrth ddysgu sgiliau megis gwaith tîm, cyfathrebu a thechnegau datrys problemau gan ddefnyddio offer y gwasanaeth tân.

 •  Gwaith Cymunedol
  Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Bro Morgannwg (GTI) yn gwerthfawrogi ei gymuned, rydym hefyd yn ceisio annog y bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda hwy i werthfawrogi'r gymuned y maen nhw'n byw ynddi.
   
  Un o’r ffyrdd yr ydyn ni’n gwneud hyn yw drwy waith adfer yn y gymuned. Gwaith adfer yw pan mae rhywun yn 'gwneud yn iawn' am y niwed y mae ef/hi wedi'i achosi. Mae gwaith adfer uniongyrchol gyda’r dioddefwr neu’r gymuned yn rhan o orchymyn pob person ifanc sydd ynghlwm wrth GTI Bro Morgannwg. Bydd pobl ifanc yn ymgymryd â thasgau amrywiol a fydd yn ymwneud ag adfer cymunedol, a byddant yn amlwg yn ein fan Criw Gweledol. Mae’r tasgau hyn yn cynnwys:
  • Glanhau graffiti
  • Casglu sbwriel
  • Glanhau traethau
  • Clirio llwybrau cerdded
  • A llawer mwy...

   

   

 •  Cefnogi Rhieni

  Rhaglen Rhianta Take 3
  Ar hyn o bryd, mae’r GTI yn rhedeg y Rhaglen Rhianta Take 3, sy’n benodol ar gyfer gwella perthnasau rhwng pobl ifanc a’u teuluoedd, ynghyd â mynd ar ôl ymddygiad pobl ifanc yn y cartref, yn yr ysgol (pan fo'n berthnasol) a'r gymuned ehangach.
   
  Mae hefyd yn ymchwilio i’r heriau y mae rhieni yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod llencynnaidd ac yn dod o hyd i strategaethau i oresgyn yr heriau hyn. Caiff y cwrs ei gynnal 3 gwaith y flwyddyn dros gyfnod o 8 wythnos. Bwriad y GTI yw cynnig grwpiau dydd a nos er mwyn bod yn addas ar gyfer anghenion pob rhiant.
   
  Gweithdai Rhianta Digidol
  Mae’r GTI hefyd yn cynnal gweithdai Rhianta Digidol sy'n cael eu rhedeg gan ein Cydlynydd Rhianta.  Mae’r gweithdai’n cynnig gwybodaeth gyfredol mewn perthynas ag anghenion digidol cyfredol a’r risg cysylltiedig, a hefyd yn cynnal rhaglen effeithiol sydd wedi’i dylunio i gefnogi rhieni wrth fonitro amser eu plentyn yn y byd digidol. Gall hyn hefyd fod yn gyfle i drafod ymholiadau eraill neu bryderon rhieni.
   
  Caiff y Gweithdai hyn eu cynnal am 6pm ar y trydydd dydd Mawrth o bob mis yn Swyddfeydd y GTI yn Salisbury Road, Y Barri, a gall pob rhiant yn y Fro fynychu:
   
  Ffôn: 01446 745820
  E-bost: ebarrett@valeofglamorgan.gov.uk

 •  Cefnogi Dioddefwyr

  Mae’r GTI yn cydnabod bod dioddefwyr troseddau yn aml yn teimlo'n ynysig, yn ofnus ac yn ddi-rym. Felly rydym wedi ymrwymo i gefnogi dioddefwyr troseddau ein pobl ifanc. Os rydych wedi dioddef trosedd a gyflawnwyd gan berson ifanc, bydd ein Cydlynydd Dioddefwyr yn cysylltu â chi ac yn rhoi'r cyfle i chi gymryd rhan yn nedfryd y person ifanc.
   
  Rydym yn rhoi’r cyfle i’n holl ddioddefwyr, gan gynnwys dioddefwyr corfforaethol megis manwerthwyr, i gwrdd â’r troseddwr mewn amgylchedd diogel â strwythur, oherwydd rydym o’r farn bod angen i’r dioddefwyr gael cyfle i ddweud eu dweud ac i bobl ifanc gael cyfle i wneud yn iawn am yr hyn y maent wedi’i wneud. Cyfiawnder Adferol yw’r broses hon.
   
  Os nad ydych eisiau cwrdd â'r person ifanc, gallwch wneud cais i dderbyn llythyr ymddiheuro, gwaith adferol penodol yn y gymuned neu i gael gwybodaeth ddiweddar am yr hyn y mae'r person ifanc yn ei wneud fel rhan o'r gorchymyn.