05794 - Index Header

Y Mynegai

Yn cydweithio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am wasanaethau i blant a phobl ifanc dan 18 oed ag anableddau ac anghenion ychwanegol 

 

Mae hefyd yn cynorthwyo darparwyr gwasanaeth wrth gynllunio eu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol. 

 

Rhydd ddarlun cliriach o faint o blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol sydd, a thrwy gymorth Grant Teuluoedd Yn Gyntaf, yn ein galluogi i gydweithio ag asiantaethau eraill i helpu i gydlynu gwasanaethau yn well. 

  • Cael gwybodaeth am y gwasanaethau a’r gweithgareddau diweddaraf
  • Cael cylchlythyr  Y Mynegai bob chwarter a chylchlythyron
  • Cael cyfle i gyfrannu erthyglau, newyddion a digwyddiadau i’w rhannu ag eraill yn The Index
  • Helpu a dylanwadu ar y mathau o ddarpariaeth sy’n cael eu cynnig a’u datblygu

 

Cofrestr 

P’un ai a ydych yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol gallwch gofrestru plentyn i’r Mynegai drwy gwblhau ffurflen gofrestru. I fod ar y Mynegai rhaid i’r plentyn neu’r person ifanc:

  • fod hyd at 18 oed
  • bod ag anabledd wedi’i ddiagnosio, sydd wrthi’n cael ei ddiagnosio neu sydd ag anghenion ychwanegol parhaus a gadarnhawyd.

 

Adroddiad Blynyddol 2017 - 2018

Mae Adroddiad Blynyddol Y Mynegai 2016-17 yn edrych ar gyflawniadau mawr y flwyddyn.

 

Taflen Wybodaeth Y Mynegai 

I gael rhagor o wybodaeth am Y Mynegai , lawrlwythwch gopi o’n taflen wybodaeth:

 

Aeddfedu: Symud o Blentyndod i fod yn Oedolyn

Mewn partneriaeth â Keith Ingram (Swyddog Project Anwylder y Sbectrwm Awtistig), mae Swyddogion Aeddfedu o’r Tîm Iechyd ac Anableddau Plant a’r Tîm Anableddau Oedolion, y Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd wedi llunio ‘Canllaw i Rieni/Gofalwyr Pobl Ifanc ag Anableddau 14+’.

 

Nod y canllaw hwn yw casglu gwybodaeth am y mesurau a’r gwasanaethau sydd ar gael i helpu plant i dyfu’n oedolion yn ddidrafferth.

 

Bellach mae gan Gyngor Dinas Caerdydd ei Fynegai ei hun a weinyddir gan Dîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Mynegai yng Nghaerdydd ewch i’r wefan:

 

 

 

Os hoffech siarad â ni am y Mynegai cysylltwch â:

Swyddog Mynegai

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swyddfa’r Dociau, Heol Yr Isffordd

Y Barri

CF63 4RT

 

 

Ariennir y Mynegai gan Fenter Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.