Family baking

Maethu'n Barod?

Fel gofalwr cymeradwy, byddwch yn gallu dewis gyda phwy rydych yn gweithio. Rydym yn gweld llu o ofalwyr yn symud i gefnogi eu hawdurdod lleol i ddarparu gofal i'n plant ifanc.

 

Fel gofalydd maeth, byddwch eisoes yn gweithio gyda'r awdurdod lleol gan fod gennym ni gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn ynghyd â'r teulu biolegol, felly bydd cynnal partneriaeth ag aelodau ein tîm yn gwneud y tîm cymorth cyfan o amgylch y plentyn/plant yn fwy effeithiol i bawb dan sylw. Yn bwysicaf oll i'r plant (i chi fel gofalwr maeth), rydym yn gweld bod hyn yn arwain at baru llawer mwy sefydlog a llwyddiannus.


Mae'r awdurdod lleol yn sefydliad dielw ac yn cynnal eu gwasanaeth dim ond er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i'r plant yr ydym yn gyfrifol drostynt. Efallai na fydd asiantaethau maethu eraill yr un fath, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael gwybod mwy am y ffordd orau o ddod yn ofalwr maeth.


Mae trosglwyddo yn haws nag y tybiwch!

  • Yn gyntaf, cysylltwch â ni os ydych yn ystyried symud o'ch asiantaeth bresennol, gallwn drafod yr hyn bydd angen i chi ei wneud wrth ofyn am drosglwyddo yn eich lleoliad presennol.

  • Os nad oes gennych leoliad ar hyn o bryd; mae angen i chi roi 28 diwrnod o rybudd ysgrifenedig i'ch gwasanaeth maethu presennol. Gallwn wedyn ofyn am eirda gan eich gwasanaeth presennol.

  • Os oes gennych blentyn mewn lleoliad a Bro Morgannwg yw ei awdurdod cartref, yna gallwn ddechrau ar y broses o drosglwyddo yn syth.

  • Os oes gennych blentyn mewn lleoliad y mae ei awdurdod cartref yn rhywle arall, mae dal yn ofynnol i chi roi 28 diwrnod o rybudd i'ch gwasanaeth presennol. Yna, gall y Fro ddechrau'r broses drwy gyfarfod ag awdurdod lleol lleoli'r plentyn sy'n derbyn gofal. Os ydych chi gydag asiantaeth annibynnol, efallai y byddai'n werth trafod hyn gyda'r awdurdod lleol sy'n lleoli yn gyntaf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein:

  • 01446 700111
  • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen ar-lein