Buddion Maethu gyda Chyngor Bro Morgannwg

Pan fod plant yn dod o dan ofal awdurdod lleol, mae risg uchel y gallent gael eu hynysu nid yn unig oddi wrth eu teuluoedd, ond hefyd eu ffrindiau, ysgol, cylchoedd cymdeithasol a’r ardal lle magwyd nhw.

 

Mae gorfod gadael eu teulu’n gallu bod yn brofiad trawmatig, felly gwneir pob ymdrech i ddarparu sefydlogrwydd i blant mewn cynifer o agweddau o’u bywydau ag sy’n bosibl.

 

Nid yw pob plentyn o dan ein gofal yn dod o gefndir ansefydlog, ac mae’n hanfodol fod yr awdurdod lleol yn hyrwyddo’r elfennau cadarnhaol a allai fod yn rhan o fywyd plentyn eisoes. Drwy osod y plant yn agos at eu rhwydweithiau cymorth cadarnhaol, gallwn ni helpu plant i ddod i ben â’r golled y byddant yn ei brofi o fyw tu allan i’r cartref teuluol.

 

Drwy hyrwyddo sefydlogrwydd i blant mewn gofal, gallwn ni feithrin perthnasau cadarnhaol rhwng pawb sy’n ymwneud â gofal y plentyn, a lleihau’r nifer o weithiau mae’n rhaid iddo symud, sy’n gallu bod yn niferus yn y sefyllfa hon weithiau.

 

Mae sefydlogrwydd i’r plant yn hanfodol ar gyfer gosodiadau maeth cadarnhaol, ac mae’n cael effaith uniongyrchol ar y llwyddiant mae gofalwyr maeth yn ei brofi ar sail ddyddiol. Cefnogir ein gofalwyr maeth drwy gydol y broses faethu, ac mae cefnogaeth ar gael iddynt bob awr o’r dydd a’r nos, bob diwrnod o’r flwyddyn.

 

Mae’r arolygwyr gwaith cymdeithasol yn nhîm Gosodiadau Dros Dro a Pharhaus Bro Morgannwg yn gweithio’n uniongyrchol â gweithwyr cymdeithasol y plant sy’n dod o dan ein gofal. O ganlyniad, mae llif wybodaeth effeithlon ar gael ym mhob achos unigol i ystyried anghenion y plant a’r gofalwyr maeth wrth drefnu gofal.

 

Ein nod ym Mro Morgannwg yw sicrhau bod ein holl blant maeth yn derbyn gofal mewn amgylchedd sy’n addas i’w hanghenion. Yn sgil ein hymgyrch recriwtio parhaol, rydyn ni ar ben ffordd i fod yn medru sicrhau bod plant o bob oedran yn derbyn gofal gan ofalwyr maeth â’r sgiliau perthnasol iddyn nhw.

Family-walking-in-country

Diddordeb mewn maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen ar-lein:

 

  • 01446 729600

 

Ffurflen ar-lein