Y Broses o Faethu

Rydyn ni wedi ceisio symleiddio’r broses o ddod yn ofalwr maeth yn y Fro gymaint â phosibl

 

Rydyn ni’n ymwybodol iawn faint o gyfrifoldeb sydd arnom ni at y plant yn ein gofal Mae ein proses asesu’n drylwyr iawn, ac mae’n ein helpu i benderfynu pwy sy’n addas i ofalu am blant a phwy sy ddim.

 

Cam 1 – Cysylltwch â ni 

Rhowch wybod i ni fod gennych ddiddordeb mewn maethu drwy gysylltu â’r Tîm Maethu dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’n ffurflen ar-lein.

 

 

Llenwi'r ffurflen ar-lein  

Cam 2 – Ymweliad Cychwynnol 

Byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch drwy’r post ar unwaith ar ôl i chi gysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi eto o fewn ychydig ddyddiau i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych. Os oes gennych o hyd ddiddordeb, mi drefnwn ni ymweld â chi i drafod eich diddordeb ymhellach.

Cam 3 – Hyfforddiant Paratoadol 

Byddwch yn cael eich gwahodd ar gwrs hyfforddiant paratoadol, pan fyddwn ni’n rhoi llawer o wybodaeth i chi am y broses faethu ac asesu. Bydd hyn yn help i chi benderfynu a yw maethu’n iawn i chi.

 

Mae’n bosibl y bydd yr hyfforddiant yn cyfrannu at eich asesiad.

Cam 4 – Asesiad 

Mae’r asesiad yn dechrau ar ôl i chi orffen yr hyfforddiant. Dylai gymryd rhwng tri a chwe mis yn ddibynnol ar eich ymrwymiadau eraill.

 

Bydd hawl gennych weld yr adroddiad terfynol cyn iddo gael ei gyflwyno i banel wedi’i gadeirio’n ddiduedd i’w argymell. Gwneir y penderfyniad terfynol gan y swyddog perthnasol yn ein hasiantaeth.

Cam 5 – Cymeradwyo  

Os yw popeth yn iawn, dyma fydd dechrau’ch taith i fywyd o faethu gyda ni.