Family in the sea

Proses Ymgeisio

Trwy ddarllen hwn yn unig, rydych chi wedi cymryd y cam cyntaf ar daith anhygoel!

 

Mae eich angen chi arnom!

Nod y Gwasanaethau Plant yn y pen draw ydy sicrhau bod pob plentyn rydym yn ei gefnogi yn cyrraedd ei botensial llawn.

 

Rydym yn chwilio am bobl llawn cymhelliant ac ysbrydoledig i ymuno â’n tîm ac i’n helpu i gyrraedd y nod hwn.

 

Ein nod ydy meithrin perthnasau sy’n trawsffurfio pawb sydd ynghlwm â nhw. Golyga hyn y gall y broses o ddod yn ofalwr maeth o’r ymholiad cyntaf i’r cymeradwyo gymryd hyd at flwyddyn, ond rydyn ni’n anelu at gymryd 6 i 8 mis.


Rydym yn ceisio bod yn hynod ofalus wrth baru ein teuluoedd maeth a’r plant, felly mae’n rhaid i ni ddod i’ch adnabod yn drwyadl.

 

Mae hyn yn rhywbeth na ellir ei frysio. Ar bob cam mae’n bwysig eich bod chi a ninnau yn hyderus ac yn barod am y nesaf.

  • Gallwch holi yma ar ein gwefan neu dros y ffôn, caiff eich ymholiad ei gyfeirio at Amy yn y tîm maethu. Ar y cam hwn, efallai y byddwch yn barod i ddechrau'r broses neu efallai mai eisiau rhagor o wybodaeth y byddwch chi. Y naill ffordd neu'r llall rydym yn argymell siarad â'r tîm. Mae llawer o fythau'n gysylltiedig â maethu ond mae ein gweithwyr cymdeithasol yn asesu fesul achos, felly drwy siarad â ni gallwn ddeall yn iawn a ydy hyn yn rhywbeth y byddwch yn gallu ei ddilyn.

  • Ymweliad â’r Cartref, wedi’r trafodaethau cyntaf, byddem yn argymell cyfarfod â rhywun o’r tîm. Bydd un ohonom yn trefnu dod i ymweld â chi yn eich cartref. Mae'n gyfle gwych i ofyn mwy o gwestiynau. Mae'n syniad da i bawb ar yr aelwyd fod ar gael, er mwyn i bawb fod yn hyderus ynghylch y broses a beth mae rôl teulu maeth yn ei olygu.

  • Hyfforddiant sgiliau maethu Cewch eich gwahodd i’n cwrs hyfforddiant paratoi lle byddwn yn rhoi llawer o wybodaeth fanwl i chi am fyd maethu. Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu a ydy maethu yn addas i chi, bydd yn rhoi cyfle i chi gyfarfod ag eraill sy’n mentro maethu yr un pryd â chi. Archwiliwch senarios, cwestiynau a phryderon fel grŵp a helpwch i feithrin sgiliau a fydd yn sail wybodaeth ar gyfer eich gyrfa faethu.

  • Wedi i chi gyflwyno eich cais ffurfiol, cewch weithiwr cymdeithasol penodol a fydd yn gweithio gyda chi i gwblhau’r asesiad addasrwydd. Gelwir hyn yn asesiad Ffurflen F. Dylai’r broses asesu gymryd tua 6 mis, pan gaiff adroddiad ei greu a byddwch chi’n ei adolygu cyn caiff ei weld er mwyn ei gymeradwyo.

  • Cymeradwyo - Wedi i chi a’ch gweithiwr cymdeithasol gwblhau’r asesiad, caiff ei gyflwyno i’r panel maethu. Mae’r panel yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o’r Gwasanaethau Plant ac asiantaethau annibynnol o’r meysydd addysg ac iechyd a gall hefyd gynnwys Gofalwyr Maeth a phlant sy’n gadael gofal; byddant yn defnyddio’r adroddiad i wneud yn siŵr eich bod yn addas eich cymeradwyo fel gofalwr maeth.

  • Ar ôl i’r panel benderfynu, bydd Swyddog Penderfynu’r Asiantaeth wedyn yn ystyried yr argymhelliad ac yn gwneud penderfyniad terfynol ar eich addasrwydd i faethu. Pan fo Swyddog Penderfynu’r Asiantaeth wedi eich cadarnhau, byddwch yn ofalwr Maeth Bro Morgannwg. Llongyfarchiadau!

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein:

  • 01446 700111
  • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

  

Ffurflen ar-lein