Gwybodaeth i Rieni â Phlant mewn Gofal

Os yw eich plentyn chi’n derbyn gofal, bydd gofal maeth yn rhoi cyfle iddo ef neu hi fyw mewn cartref gyda theulu yn hytrach nac mewn cartref preswyl.

 

Pobl gyffredin sydd wedi cael eu hyfforddi a’u hasesu i ofalu am blant pobl eraill ydi gofalwyr maeth. Byddan nhw’n gweithio gyda chi i geisio cynnal arferion eich plentyn a’r math o ofal y mae ef neu hi wedi arfer ei gael. Chi fydd rhiant y plentyn o hyd a byddwch yn dal i gael rhai cyfrifoldebau drosto.

 

Hyfforddi Gofalwyr Maeth

Er nad yw’n hanfodol i ofalwyr maeth gael cymwysterau, mae mwy a mwy ohonyn nhw’n gweithio i ennill cymwysterau NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae pob gofalydd yn gorfod mynd trwy broses o hyfforddiant, asesu a gwirio manwl cyn y gallwn ni eu cymeradwyo fel gofalwyr.

Rôl Gofalwyr Maeth

Mae gofalwyr maeth y Fro yn dilyn cyfres o bolisïau a gweithdrefnau sy’n nodi’n glir yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl ganddynt.

  • Disgwylir i’r gofalydd maeth helpu unrhyw blentyn gadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau a’u teulu lle y caniateir hynny.
  • Disgwylir iddyn nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â gofal y plentyn o ddydd i ddydd.
  • Mae gofalwyr maeth yn cael eu harolygu’n gyson gan aelod proffesiynol o dîm maethu’r Fro.
  • Disgwylir iddyn nhw weithio gyda’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a chyda chi i sicrhau eich bod yn cael eich cynnwys yn y gwaith o wneud penderfyniadau pwysig ar ran eich plentyn.

Safonau Gofal

Bydd pob plentyn sy’n derbyn gofal maeth yn cael Gweithiwr Cymdeithasol a fydd yn ymweld â’ch plentyn i siarad â nhw ar eu pen eu hunain yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n ddiogel ac yn iach.

 

Bydd gan bob gofalydd maeth ei arolygwr ei hun, gweithiwr cymdeithasol o dîm maethu’r Fro fel arfer. Mae cofrestriad pob gofalydd maeth yn cael ei adolygu bob blwyddyn.

 

Byddwn yn edrych i mewn i unrhyw gŵyn a wneir yn erbyn gofalydd yn fanwl ac yn ei ystyried yn yr adolygiad blynyddol.

 

Chi fydd yn bennaf gyfrifol am eich plentyn o hyd, a chyn belled a bo hynny’n bosibl byddwn yn disgwyl i chi gadw mewn cysylltiad ag ef neu hi.

Cwynion a Phryderon

Mynnwch air gyda’r gofalydd maeth a chyda gweithiwr cymdeithasol eich plentyn ynglyn ag unrhyw bryderon a allai fod gennych.

 

Y pethau bach sy’n peri’r gofid mwyaf i bobl gan amlaf, pethau fel amser mynd i’r gwely, diet, dillad ayb.

 

Os ydych chi o’r farn nad oes modd datrys problemau yn y ffordd yma, mynnwch air gyda Rheolwr Tîm y gweithiwr cymdeithasol dan sylw.

 

Os ydych chi am wneud cwyn swyddogol ynglŷn â’r gofal y mae eich plentyn yn ei gael, gofynnwch i’w weithiwr cymdeithasol am gopi o’r daflen gwyno.

 

Mae’n bosib i’ch plentyn wneud cwyn ar ei liwt ei hun hefyd drwy ein Swyddog Cwynion Plant